กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการลดพุง ลดโรค
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง
วันที่อนุมัติ 11 มิถุนายน 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มิถุนายน 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 10,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง
พี่เลี้ยงโครงการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขื่องใน
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 15.521,104.5
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 9 ก.ค. 2561 28 ก.ย. 2561 10,000.00
รวมงบประมาณ 10,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 20

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 80

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
80.00
2 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน
80.00
3 ร้อยละของประชากร(อายุมากกว่า 15 ปี) ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง
80.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

พฤติกรรมและวิถีชีวิตมีผลอย่างมากต่อสุขภาวะของมนุษย์ พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆของแต่ละบุคคลเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเจ็บป่วยของบุคคลนั้นๆ จากสถานการณ์ของคนไทยในปัจจุบันพบว่า โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุการเจ็บป่วยและการตายในลำดับต้นๆ ปัจจุบันคนไทยมีภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงมากขึ้นจากพฤติกรรมบริโภคอาหารรสหวาน มัน เค็มเพิ่มขึ้นรับประทานผักผลไม้น้อยลงและขาดการออกกำลังกาย ในปี 2560 ผลการสำรวจภาวะอ้วนลงพุงในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปทั่วประเทศของกรมอนามัยพบว่า เพศชายมีรอบเอวเกิน 90 เซนติเมตร ร้อยละ 34 และเพศหญิงมีรอบเอวเกิน 80 เซนติเมตร ร้อยละ 58 ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญด้านสาธารณสุขและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งโรคนี้สามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากผลการคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปปี 2560 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง มีผู้เข้าร่วมคัดกรองสุขภาพประจำปี 2560จำนวน 1 ,200 คน พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคอ้วน จำนวน 517 คน คิดเป็นร้อยละ 32.29 เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง คิดเป็นร้อยละ 32.17 และเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน คิดเป็นร้อยละ 21.80 ซึ่งการปรับพฤติกรรมสุขภาพต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงสำเร็จด้วยความตระหนักถึงความรุนแรงของโรคอ้วน โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือดที่คุกคามวิถีชีวิตและสุขภาวะประชาชนในชุมชน ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรังจึงได้จัดทำโครงการลดพุง ลดโรค ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารตำบลโนนรังอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานี

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

80.00 80.00
2 เพิ่มการออกกำลังกายในชุมชน

ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน

80.00 80.00
3 เพื่อลด ประชากร(อายุมากกว่า 15 ปี) ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง

ร้อยละของประชากร (อายุมากกว่า 15 ปี) ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง

80.00 80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? โครงการลดพุง ลดโรค 10,000.00 10,000.00
รวม 0 10,000.00 1 10,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.ชี้แจงให้กลุ่มเป้าหมายให้เห็นประโยชน์และความสำคัญของการสร้างสุขภาพและการป้องกันโรคอ้วน 2.อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพรวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องในเรื่องอาหาร การออกกำลังกายและจัดการกับอารมณ์ที่เหมาะสม ภายในสถานบริการ 1.ให้ความรู้เรื่องการเลือกรับประทานอาหารแก่กลุ่มเสี่ยงที่มีรอบเอวเกินโดยการใช้สื่อการสอน 2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับประทานอาหารที่ถูกต้องแก่กลุ่มเสี่ยงที่มีรอบเอวเกินโดยใช้โมเดลอาหาร 3.ฝึกทักษะการเลือกรับประทานอาหารแก่กลุ่มเสี่ยงที่มีรอบเอวเกิน โดยใช้ชุดอาหารสาธิต 4.จัดสถานที่ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรที่ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนรัง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และลดพุงได้ถูกต้อง
  2. กลุ่มเป้าหมายสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดพุงได้ ร้อยละ 80
  3. รพ.สต.บ้านโนนรัง มีคลินิกไร้พุงคุณภาพ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 00:00 น.