กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง" (จำนวน 2 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง โครงการลดพุง ลดโรคตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนรัง เมื่อ 28 ก.ย. 61 00:00 น.
1 1 28 ก.ย. 61 11:30 กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โนนรัง โครงการรณรงค์ตรวจคัดกรองสุขภาพประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปตำบลโนนรัง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานีกองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนรัง เมื่อ 13 พ.ย. 61 10:48 น.
1 1 13 พ.ย. 61 11:56 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 2 โครงการ