กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม กลุ่มเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อน
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด , แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพสต.สูงเม่น
วันที่อนุมัติ 15 กุมภาพันธ์ 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 16 กุมภาพันธ์ 2561 - 30 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 27,300.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปรัชญา วชิรัคกุลและคณะ
พี่เลี้ยงโครงการ นางธีระนันท์ อินต๊เสนา
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 16 ก.พ. 2561 30 ส.ค. 2561 27,300.00
รวมงบประมาณ 27,300.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง :

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
10.00
2 ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง
15.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

2560 ผู้ป่วยเบาหวานจำนวน 333 คน สามารถควบคุมน้ำตาลได้ตามเกณฑ์ 101 คนคิดเป็น 30.33% และความดันโลหิตสูงจำนวน 1634 คนสามารถควบคุมความดันโลหิตได้ 807 คนคิดเป็น49.39 %

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อแก้ปัญหาประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

10.00 8.00
2 เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง

15.00 12.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการประชาชนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรคเรื้อรังและภาวะแทรกซ้อน - -
??/??/???? 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง ประเมินพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงซ้ำ - -
??/??/???? 3.ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มป่วยที่ไม่สามารถควบคุมนำ้ตาลและความดันโลหิตได้ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - -
??/??/???? 4.ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยตามเกณฑ์ - -
รวม 0 - 4 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนกลุ่มเสี่ยงกลุ่มป่วยมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 00:00 น.