กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานอุบัติเหตุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม
วันที่อนุมัติ 1 มกราคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศพด.ขามป้อม
พี่เลี้ยงโครงการ อบต.สร้างถ่อ
พื้นที่ดำเนินการ ศพด.ขามป้อม ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 15.367,104.503
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 30,000.00
2 0.00
รวมงบประมาณ 30,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 220

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 มีกรณีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ปี 2560 จำนวน 3 ราย
3.00
2 ร้อยละของกิจกรรมในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง (Active play Active learning)
80.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เพือลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็ก และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความปลอดภัย

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสอน ฝึกหัด ให้ความรู้หลักสูตรการเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำแก่ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กและเด็กเล็ก 2-5ปี

เชิงปริมาณ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก2-5 ปี จำนวน 160 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อป้องกันเด็กจมน้ำ จำนวน 6 ศูนย์ เชิงคุณภาพ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็ก และเด็ก 2-5 ปี ตลอดจนเจ้าหน้าท่ี่ได้เข้ารับการอบรมในกิจกรรมการเรียนรู้การป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก

460.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

ฝึกว่ายน้ำ ฝึกการช่วยชีวิตในภาวะฉุกเฉินเบื้องต้น ฝึกช่วยคนจมน้ำ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผุู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้หลักสูตรการเอาชีวิตรอดและพื้นฐานการว่ายน้ำ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ/สาเหตุ/มาตรการในการป้องกันเด็กจมน้ำ ลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากการจมน้่ำของเด็ก

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สร้างถ่อ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 11:01 น.