กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ออกกำลังกายด้วยวัฒนธรรมรำวงมาตรฐาน
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมสตรีแม่บ้านตำบลดอนมูล
วันที่อนุมัติ 22 มกราคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 22 มกราคม 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 20,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอาภรณ์ แย้มพรามและคณะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายกีระติ เวียงนาคและเพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 22 ม.ค. 2561 31 ก.ค. 2561 20,000.00
รวมงบประมาณ 20,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 20

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มผู้สูงอายุ 20

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 15

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
65.00
2 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน
20.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

lสตรีแม่บ้านดอนมูลสีวนใหญ่ประกอบอาชึพทำเฟอร์นิเจอร์จึงมีปัญหาการปวดกล้ามเนื้อและเป็นดรคเรื้อรังเช่นเบาหวาน ความดันโลหิต จึงจัดทำดครงการนี้ขึ้นเพื่อการยืดเหยียดร่างกายอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์

65.00 75.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลดการปวดเมื่อยจากการทำงานและระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2561 22:36 น.