กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการกิจกรรมทางกายด้วยศิลปวัฒนธรรมตำบลสบสาย
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มร่วมวัย ร่วมใจ รักสุขภาพ
วันที่อนุมัติ 1 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มีนาคม 2561 - 28 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 12,200.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มร่วมวัย ร่วมใจ คนรักษ์สุขภาพ
พี่เลี้ยงโครงการ ธีระนันท์ อินต๊ะเสนา
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.102,100.023
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 13 ก.พ. 2561 28 ก.ย. 2561 12,200.00
รวมงบประมาณ 12,200.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ปี 2560กลุ่มร่วมวัย ร่วมใจ รักสุขภาพ มีสมาชิกจำนวน30 คน ซึ่งมีอายุตั้งแต่ 40-73ปีมีกิจกรรมการออกกำลังกาย โดยเต้นเข้าจังหวะเพลงพื้นบ้าน สัปดาละ 5-6 วัน วันละ 45 นาที ใช้สถานที่ลานหน้าวัดบ้านสบสาย
60.00
2 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
55.50
3 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
45.50

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้สมาชิกกลุ่มรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นสมาชิกออกกำลังกายเพิ้่มขึ้น

สมาชิกกลุ่ม ฯ มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น

60.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

55.50 60.00
3 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

45.50 60.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. การออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน 2.มีเครือข่ายเพิ่มขึ้น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สบสาย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สบสาย เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 14:10 น.