กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ฝากครรภ์ดีมีคุณภาพเพื่อลูกมีพัฒนาการสมวัยสานใยด้วยนมแม่
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานอนามัยแม่และเด็ก
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพสต.สูงเม่น
วันที่อนุมัติ 15 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 มีนาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 18,100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวรัตนาภรณ์ คำสุขและคณะ
พี่เลี้ยงโครงการ ธีระนันท์ อินต๊เสนา เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 มี.ค. 2561 31 ส.ค. 2561 18,100.00
รวมงบประมาณ 18,100.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

คลอด13 คนไม่มีนำ้หนักรขน้อย

0.00
2 ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

เด็ก12 คน กินนมครบ 8 คน

66.67
3 จำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์(คน)
10.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มเด็กแรกเกิดที่กินนมแม่

ร้อยละของเด็ก 0-6 เดือนที่กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน

66.67 70.00
2 เพื่อเพิ่มจำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์

จำนวนหญิงตั้งครรภ์ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์(คน)

10.00 13.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

แม่และเด็กได้รับการดูแลตามเกณฑ์ เด็กมีพัฒนาการและโภชนาการสมวัย

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 00:00 น.