กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย จิตแจ่มใส ใจเบิกบาน หมู่ที่ ๙ บ้านควนดินดำ
รหัสโครงการ L620207
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)
วันที่อนุมัติ 1 เมษายน 2562
ปีงบประมาณ 2562
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 11,050.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางประจวบ คงเเก้ว
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มผู้สูงอายุ 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 1.มีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย
60.00
2 2.มีอาการนอนไม่หลับซึมเศร้า
62.00
3 3.มีอาการป่วยเรื้อรัง
58.00
4 4.การมีความรู้ ความเข้าใจ
55.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ในการดูแลสุขภาวะของตนเอง

ผู้สูงอายุมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาวะของตนเอง

50.00 60.00
2 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรม

ผู้สูงอายุมีการรวมกลุ่มดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

60.00 62.00
3 3. เพื่อให้ผู้สูงอายุเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพ

มีผู้สูงอายุที่สามารถเป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพให้แก่ผู้อื่น

50.00 55.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. มีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความรู้ในการดูแลสุขภาวะของตนเอง
  2. มีกลุ่มผู้สูงอายุที่มีการรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมในชุมชน
  3. มีผู้สูงอายุที่เป็นต้นแบบในการดูแลสุขภาพทั้งภายในและภายนอก

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา กองทุนตำบลปาล์มพัฒนา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 00:00 น.