กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง "เบาหวานและความดันโลหิตสูงโรคเรื้อรังที่คุณสร้างขึ้นเอง"

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการคัดกรองและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง "เบาหวานและความดันโลหิตสูงโรคเรื้อรังที่คุณสร้างขึ้นเอง"
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด , แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำลพระหลวง
วันที่อนุมัติ 5 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 31 ตุลาคม 2561
งบประมาณ 41,230.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสยามมนต์ ล้านมาและคณะ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวสุภัทรา จำปี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.069,100.111
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 มี.ค. 2561 30 ก.ย. 2561 41,230.00
รวมงบประมาณ 41,230.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 1939

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
80.00
2 ร้อยละของคนในชุมชนที่ดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัด เป็นประจำ
30.00
3 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
60.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

นโยบายสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าช่วยคนไทยห่างไกลโรคมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างสุขภาพดีให้กับประชาชนและลดปัญหาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ระยะยาว โดยนำกระบวนส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเน้นการจัดการบริการเชิงรุกให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ที่น่าเป็นห่วงคือผู้ป่วยส่วนใหญ่เสียชีวิตจากภาวะโรคแทรกซ้อน เนื่องจากวิถีการดำรงชีวิตที่เปลี่ยนไป การมีพฤติกรรมสุขภาพไม่เหมาะสม เช่นการบริโภคอาหารที่ไม่เป็นประโยชน์ ขาดการออกกำลังกาย และการใจใส่ดูแลตนเองโดยที่ประชาชนจำนวนมากไม่รู้ว่าตัวเองมีความผิดปกติหรือเป็นโรคแล้ว และไม่ได้รับการวินิจฉัยและการรักษาที่เหมาะสมจะทราบก็ต่อเมื่อเกิดผลแทรกซ้อนขึ้นแล้ว ซึ่งอาจเกิดเสียชีวิตฉับพลันหรือเกิดความพิการที่ไม่อาจแก้ไขได้ เช่น โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองตีบ และแตก โรคไตวาย และตาบอด
จากข้อมูลการตรวจคัดกรองค้นหาเบื้องต้นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชาชนอายุ35ปี ขึ้นไป ในปี 2561 พบว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน จำนวน 257 คน จากเป้ากลุ่มเป้าหมาย 1,939 คน และกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง จำนวน 142 คนจากเป้ากลุ่มเป้าหมาย 1,408คน โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ คือ มีพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ไม่เหมาะสม มีภาวะอ้วน กรรมพันธุ์ ขาดการออกกำลังกาย เป็นต้น ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพระหลวง จึงได้จัดทำโครงการ ส่งเสริม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง“เบาหวานและความดันโลหิตสูง โรคเรื้องรังที่คุณสร้างขึ้นเอง” ขึ้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและส่งเสริมให้กลุ่มที่มีภาวะความเสี่ยงมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สามารถประเมินและแก้ไขปัญหาภาวะสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้ รวมถึงป้องกันภาวะแทรกซ้อนและผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยเอง หรือต่อสังคมต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ลดพฤติกรรมดื่มน้ำอัดลม เครื่องดื่มรสหวานจัด

ร้อยละของคนในชุมชนที่ดื่มน้ำอัดลมและเครื่องดื่มรสหวานจัด เป็นประจำ

30.00 40.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

60.00 65.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? 3.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง เบาหวานและความดันโลหิตสูงโรคเรื้อรังที่คุณสร้างขึ้นเอง - -
5 มี.ค. 61 1.การตรวจคัดกรองค้นหาเบื้องต้นโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชาชนอายุ35ปี ขึ้นไป ในปี 2561 - -
7 พ.ค. 61 2.ประเมินพฤติกรรมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงซ้ำ - -
20 ก.ค. 61 - 14 ก.ย. 61 4. ติดตามกลุ่มเสี่ยง โดยใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเยี่ยมบ้าน ติดตามหลังจากให้ความรู้แล้วทุกเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน - -
รวม 0 - 4 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. คัดกรอง ค้นหาเบื้องต้น กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ในกลุ่มประชาชนอายุ 35ปี ขึ้นไป ในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2560- 30 ธันวาคม 2560 โดยไม่ใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลพระหลวง
  2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการเจาะน้ำตาลในเลือด และวัดความดันโลหิตซ้ำและประเมินพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง โดยใช้แบบสัมภาษณ์การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
  3. จัดอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง
  4. ติดตามกลุ่มเสี่ยง โดยใช้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการเยี่ยมบ้าน ติดตามหลังจากให้ความรู้แล้วทุกเดือนเป็นระยะเวลา 3 เดือน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
    1. อัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูง หรือ โรคเบาหวาน รายใหม่ลดลง
    2. กลุ่มเสี่ยงมีความรู้ ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ นำไปสู่การลดเสี่ยง เลี่ยงโรคได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 00:00 น.