กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการเด็กปลอดสารฯ
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด , แผนงานอนามัยแม่และเด็ก , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านหนองบัว
วันที่อนุมัติ 26 ธันวาคม 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 5,520.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ละติจูด-ลองจิจูด 12.947,99.989

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 34

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี(คน)
1.00
2 จำนวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน(คน)
1.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดจำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี

จำนวนผู้เสพรายใหม่วัยเด็กและเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ลดลงเหลือ(คน)

1.00 0.00
2 เพื่อลดจำนวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน

จำนวนผู้เสพยาเป็นครั้งคราวในชุมชน ลดลงเหลือ(คน)

1.00 0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? อบรมให้ความรู้โทษของสารเสพติด 5,520.00 5,520.00
รวม 0 5,520.00 1 5,520.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้รับการอบรมมีความรู้เรื่อง อนามัยการเจริญพันธุ์ เพศศึกษา, โทษของบุหรี่ , เหล้า ,ยาเสพติด และคุ้มครองผู้บริโภคเพิ่มขึ้น
  2. ผู้รับการอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้อื่นได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองจอก กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองจอก เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2561 13:30 น.