กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านกวาง
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานสารเสพติด , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว , แผนงานผู้สูงอายุ , แผนงานสิ่งแวดล้อม , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวาง
วันที่อนุมัติ 1 เมษายน 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2561 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 50,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อบต.บ้านกวาง
พี่เลี้ยงโครงการ กนกขวัญ วงค์ทา
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 เม.ย. 2561 31 ส.ค. 2561 50,000.00
รวมงบประมาณ 50,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มผู้สูงอายุ 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน)
66.00
2 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
67.00
3 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
65.00
4 ร้อยละของคนที่มีการสัญจรโดยการเดินหรือใช้จักรยานในชุมชน
30.00
5 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน
22.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้ชุมชนรับรู้ รวมทั้งมีจำนวนผู้ใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันในชุมชน

1.1 คนชุมชนเกิดการรับรู้ต่อโครงการฯ (แนวคิดการสร้างชุมชนจักรยาน และประโยชน์ของการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน)  วัดจาก การเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 30 อย่างต่อเนื่อง 1.2 คนชุมชนใช้จักรยานเดินทางในชีวิตประจำวันเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ15 ลักษณะการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน (ในการใช้จักรยานเพื่อจับจ่ายซื้อของที่ตลาด)

30.00
2 2. เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการใช้จักรยานเพื่อการเดินทางในชีวิตประจำวันเดินทางในชีวิตประจำวัน

2.1 ชุมชนมีการจัดสภาพแวดล้อม หรือพื้นที่ที่เอื้อต่อการใช้จักรยานในชุมชน คือ 1) ปรับสภาพเส้นทางหรือพื้นที่ (พื้นฐาน) ในชุมชนที่เอื้อต่อการใช้จักรยาน 3 จุด   -ทำความสะอาดขอบถนน   -ปลูกต้นไม้เพื่อให้รมเงาสองข้างทาง   -ทำความสะอาด2ข้างทางเพื่อเป็นที่จอดจักรยาน
2) มีสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยของคนใช้จักรยานหนึ่งจุด   -ป้ายควบคุมความเร็ว 3) ป้ายส่งเสริมรณรงค์การใช้จักรยาน ในชีวิตประจำวัน   -ป้ายรณรงค์ใช้ใช้จักรยานมากขึ้น

40.00
3 3. เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการสร้างชุมชนจักรยาน

3.1 เกิดคณะทำงานที่มีส่วนร่วมจากหลากหลายภาคี ประกอบด้วยอย่างน้อย 3 ภาคส่วน ได้แก่
  1)ชมรมกีฬาตำบลบ้านกวางมีหน้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ   2)องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกวางมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในด้านอาคารสถานที่และด้านความปลอดภัยและขับเคลื่อนแผนงานทำงาน   3)ร.พ.ส.ต. บ้านกวาง มีหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 3.2 เกิดข้อตกลงร่วมของคณะทำงานในการดำเนินงานโครงการในชุมชนบ้านกวางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.3 มีรายงานประชุมคณะทำงาน วางแผน/ดำเนินงาน/ติดตามผลทุกครั้ง 5 ครั้ง 3.4 คณะทำงานตระหนักและเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน/แผนการบริหารจัดการ/แผนการติดตาม (การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน)

50.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? 1.ประสานภาคีและ และจัดตั้งคณะทำงานแกนนำ - -
??/??/???? สำรวจข้อมูลการใช้จักรยานของชุมชน - -
??/??/???? 2.จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลสู่ชุมชน พร้อมสร้างความเข้าใจในการสร้างชุมชนจักรยาน - -
??/??/???? 4.ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน โดยชุมชน และรณรงค์ปั่นจักรยานทุก2 สัปดาห์ 6 ครั้ง - -
??/??/???? 5.ติดตามการใช้จักรยานคนในชุมชน - -
??/??/???? ุ6.สรุปผลดำเนินงานและแนวทางการสร้างความยั่งยืน - -
รวม 0 - 6 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-ประชาการในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในข้อดีของการใช้จักรยานเพิ่มขึ้น -ชุมชนมีจำนวนผู้ใช้จักรยานในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อขึ้น -ชุมชนมีสภาพแวดล้อมในการใช้จักรยานดียิ่งขึ้น -ประชากรมีความรู้ความเข้าที่ดีขึ้นเกี่ยวกับข้อดีในการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 14:05 น.