กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายชื่อโครงการ ในการดูแลของ "กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง" (จำนวน 4 โครงการ)

รหัสโครงการชื่อโครงการกิจกรรม
(ตามแผน)
กิจกรรมในพื้นที่
(ทำแล้ว)
ง๑
?
ส๑
?
ง๒
?
ส๓
?
กิจกรรมล่าสุดสถานะโครงการ
1 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดความเสี่ยง ลดโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกวาง เมื่อ 27 ก.ย. 61 09:26 น.
3 - กำลังดำเนินโครงการ
2 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง พัฒนาการจัดการสุขภาพชุมชนเชิงรุกเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงปัญหาสุขภาพ 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกวาง เมื่อ 27 ก.ย. 61 09:58 น.
5 5 5 ม.ค. 62 17:58 กำลังดำเนินโครงการ
3 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย สุขกาย สุขใจ ใกล้ธรรมะ ประจำปี 2561กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกวาง เมื่อ 27 ก.ย. 61 00:00 น.
1 1 5 ม.ค. 62 18:18 กำลังดำเนินโครงการ
4 ???
(โครงการ)ปี 2561
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านกวาง ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพตำบลบ้านกวางกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกวาง เมื่อ 14 มี.ค. 61 14:05 น.
6 6 5 ม.ค. 62 21:52 กำลังดำเนินโครงการ
ส๑ รายงานความก้าวหน้า
ส๓ รายงานการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์
ง๑ รายงานการเงินประจำงวด
ง๒ รายงานสรุปการเงินปิดโครงการ

รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ