กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกายและพัฒนาการตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561
รหัสโครงการ 61-L2407-01-001
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดไทรย์
วันที่อนุมัติ 22 พ.ค. 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 21 มีนาคม 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 12,765.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ อบต.วัดไทรย์ อ.เมืองฯจ.นครสวรรค์
พี่เลี้ยงโครงการ นางเยาวเรศอินทร์เพ็ญ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลวัดไทรย์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
ละติจูด-ลองจิจูด 15.735,100.08
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ค. 2561 28 ก.ย. 2561 12,765.00
รวมงบประมาณ 12,765.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละศูนย์เด็กเล็กบ้านบางม่วงจัดการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง(Active play Active learning)
62.00
2 ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน)
65.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

(บรรยายข้อมูลทั้งหมดให้น่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นตามข้อมูลจริง) เด็กในศูนย์เด็ก 40 คน มีการเคลื่อนไหวทางกาย 40  คนมีกิจกรรมส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหวทางกาย 1 กิจกรรม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กมีจัดการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง(Active play Active learning)เพิ่มมากขึ้น

ร้อยละ ศูนย์เด็กเล็กจัดการเรียนการสอนและการเล่นแบบกระฉับกระเฉง(Active play Active learning) เพิ่มขึ้น

80.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในเด็กและวัยรุ่น

ร้อยละของเด็กและวัยรุ่นอายุ 5-17 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 60 นาทีต่อวัน)

65.00 100.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูผู้ดูแล ผู้ปกครองเด็ก - -
??/??/???? กิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีการออกกำลังกายในระหว่างเรียนของศูนย์เด็กเล็กบ้านบางม่วง โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวทางกาย วันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3 วัน - -
??/??/???? จัดการละเล่นไทย เช่น มอญซ่อนผ้า รีรีข้าวสาร วิ่งเปี้ยว ม้าก้านกล้วย เดินกะลา; และกีฬาไทย เช่นตะกร้อลอดห่วง รำมวยไทย ในศูนย์เด็กเล็ก ในโรงเรียน เพื่อเพิ่ม(Active play–Active learning) - -
??/??/???? สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมนันทนาการหนูคิดสร้างสรรค์ในศูนย์เด็กเล็ก โดยจัดมุมให้มีการปั้นดินน้ำมัน นวดดินน้ำมัน จัดให้เด็กมีการละเล่นทุกวัน - -
??/??/???? กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตการปลูกผักปลอดสารพิษหนูน้อยรักษ์สุขภาพแก่ครอบครัวนักเรียนศูนย์เด็กเล็กบ้านบางม่วง - -
รวม 0 - 5 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.เด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กมีพัฒนาการทางด้านร่างกายที่เหมาะสมตามวัย 2.เด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเนื้อใหญ่ และกล้ามเนื้อมัดเล็ก 3.เด็กนักเรียนในศูนย์เด็กเล็กมีร่างกายที่คล่องแคล่วสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ดี 4.มีระบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในศูนย์เด็กเล็ก

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วัดไทรย์ กองทุนสุขภาพตำบลอบต.วัดไทรย์ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 00:00 น.