กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อชุมชนบ้านร่องเสี้ยวปี2561
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพสต.บ้านร่องเสี้ยว
วันที่อนุมัติ 31 ธันวาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 31 ธันวาคม 2561 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 30,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมศักดฺ์ อุ่นกาศ
พี่เลี้ยงโครงการ นายกีระติ เวียงนาค เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 8 ม.ค. 2561 14 ก.ย. 2561 30,000.00
รวมงบประมาณ 30,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 25

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง :

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน
3.40
2 ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง
4.50
3 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
64.00
4 ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม
75.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อแก้ปัญหาประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

3.40 2.40
2 เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง

4.50 4.00
3 เพิ่มการกินผัก ผลไม้ ของคนในชุมชน

ร้อยละของคนในชุมชนที่กินผัก ผลไม้ อย่างน้อยวันละ 400 กรัม เพิ่มขึ้นเป็น

75.00 80.00
4 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

64.00 70.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
22 มี.ค. 61 1.ประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อการคัดกรองสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงในบ้านร่องเสี้ยว 25 5,050.00 7,200.00 more_vert
30 มี.ค. 61 3.1ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มป่วยที่ไม่สามารควบคุมนำ้ตาลและความดันโลหิตได้ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 30 5,850.00 5,850.00 more_vert
26 เม.ย. 61 2.1ประชุมเชิงปฏิบัติการกลุ่มเสี่ยงเลี่ยงหวานมันเค็มเติมเต็มออกกำลังกาย 40 7,200.00 7,200.00 more_vert
26 พ.ค. 61 3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มป่วยที่ไม่สามารควบคุมนำ้ตาลและความดันโลหิตได้ครั้งที่1 30 2,550.00 2,550.00 more_vert
22 มิ.ย. 61 2.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงครั้งที่1 40 3,400.00 3,400.00 more_vert
22 ก.ค. 61 3.3ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มป่วยที่ไม่สามารควบคุมนำ้ตาลและความดันโลหิตได้ครั้งที่2 0 2,550.00 2,550.00 more_vert
22 ส.ค. 61 2.3ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูงครั้งที่2 40 3,400.00 3,400.00 more_vert
22 ธ.ค. 61 0 0.00 - more_vert
รวม 205 30,000.00 7 32,150.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำชำ กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำชำ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 00:00 น.