กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการคุ้มครองผู้บริโภค ตำบลหนองแหน
รหัสโครงการ 3/2561
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
วันที่อนุมัติ 1 ตุลาคม 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 10,200.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภค
พี่เลี้ยงโครงการ นายบรรจบ จันทร์เจริญ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ละติจูด-ลองจิจูด 13.661,101.335
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ต.ค. 2560 30 ก.ย. 2561 10,200.00
รวมงบประมาณ 10,200.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 205

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ผลการตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิด มีสารเคมีตกค้างในอาหาร (ร้อยละ)
10.00
2 ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ
75.00
3 ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด เกินมาตรฐานความปลอดภัย
10.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนจะมีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง  เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลงไปทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง ประชากร การประกอบอาชีพ และความเจริญก้าวหน้าทางด้านอุตสาหกรรม  ซึ่งมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการบริโภคที่มีความเสี่ยงสูงขึ้น  การใช้สารเคมีเกินความจำเป็นในการผลิตอาหาร การค้ายิ่งเจริญกว้างขวางออกไปมากเพียงใดพ่อค้ายิ่งใช้เล่ห์เหลี่ยมการค้าแปลกๆ ใหม่ๆ  เพื่อแข่งขันกันมากขึ้น  ทำให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบ จากการสำรวจปี่ 2554 ที่ผ่านมา  พบว่า ร้านชำ แผงลอยจำหน่ายอาหาร  ร้านอาหารและโรงอาหารยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐาน  ดังนั้น จึงได้จัดทำโครงการคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีความรู้และมีส่วนร่วมในการตรวจสารปนเปื้อนในอาหารเพื่อสุขภาพของทุกคนในชุมชน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ลดการปนเปื้อนสารเคมีในอาหาร

ผลการตรวจสารปนเปื้อน 6 ชนิดที่ตกค้างในอาหาร

10.00 5.00
2 เพิ่มจำนวนครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ (ผัก ผลไม้ ไขมัน ข้าว แป้ง เนื้อสัตว์) บริโภคอย่างเพียงพอ

ร้อยละของครัวเรือนที่มีอาหารครบ 5 หมู่ บริโภคอย่างเพียงพอ เพิ่มขึ้น

75.00 80.00
3 ลดสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร

ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด เกินมาตรฐานความปลอดภัย ลดลงเหลือ

10.00 8.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ
  2. จัดเตรียมสถานที่อบรม
  3. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคตำบลหนองแหน จำนวน 1 วัน 4.ตรวจแนะนำร้านอาหาร//ร้านชำโดยกลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 5. 5.ตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดกลุ่มเกษตรกร 6.สรุปผลงานโครงการ ประเมินผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ประชาชนตำบลหนองแหนได้รับอาหารที่ปลอดสารปนเปื้อนและสารเคมี กลุ่มคุ้มครองผู้บริโภคทุกหมู่บ้าน ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารและยาที่ถูกต้องเลือกอุปโภคบริโภคได้

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแหน กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแหน เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 14:13 น.