กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสืบสานศิลปะพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานผู้สูงอายุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ(บ้านกลางผู้สูงอายุ)เทศบาลตำบลสูงเม่น
วันที่อนุมัติ 10 พฤศจิกายน 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 พฤศจิกายน 2560 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 8,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นางกัลยา ผกากาศ 2.นางสาวอรณีมีคำ 3.นางสุนันทาจรุงจิตร 4.นางพัชราภรณ์รัตนวรรณนุกูล 6.นางแสงแก้ว คำมีสว่าง
พี่เลี้ยงโครงการ ธีระนันท์ อินต๊ะเสนา
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 พ.ย. 2560 31 ส.ค. 2561 8,000.00
รวมงบประมาณ 8,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 10

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มผู้สูงอายุ 20

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
65.00
2 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
60.00
3 ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะในการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน

มีพื้นที่ใช้ประโยชน์3ใน5 แห่ง

60.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

65.00 70.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

60.00 65.00
3 เพิ่มพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน

ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สาธารณะที่เอื้อต่อการมีกิจกรรมทางกายของคนในชุมชน

60.00 80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.ผู้สูงอายุและประชาชนมีความตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่ามรดกทางศิลปวัตนธรรม 2.ผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสูงเม่น เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 00:00 น.