กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย ขยับกาย สบายชีวี
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง
วันที่อนุมัติ 23 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2561 - 31 กรกฎาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 15 สิงหาคม 2561
งบประมาณ 46,880.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมผู้สูงอายุตำบลเวียงทอง
พี่เลี้ยงโครงการ นายสายันณ์ วงค์ขันแก้ว
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.124,100.046
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 4 เม.ย. 2561 31 ส.ค. 2561 46,880.00
รวมงบประมาณ 46,880.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 240

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

ระบุ

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้สูงอายุตำบลเวียงทองมีสุขภาพกายและ สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ๒. ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายที่ถูกต้องถูกต้องเหมาะสมตามวัย ๓. ผู้สูงอายุสามารถดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคม ครอบครัว ได้อย่างมีความสุข

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อตกลงดำเนินงาน (.doc) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง
2 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.doc) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เวียงทอง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 00:00 น.