กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กมุสลิมตำบลจะโหนง
รหัสโครงการ 61-L5178-2-01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอนามัยแม่และเด็ก , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ คณะกรรมการมัสยิดบุสตานุดดีนหมู่ที่ 9 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
วันที่อนุมัติ 7 พ.ค. 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 30 พ.ค. 2561 - 29 มิถุนายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กรกฎาคม 2561
งบประมาณ 32,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ คณะกรรมการมัสยิดบุสตานุดดีน หมู่ที่ 9 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.006,100.67
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 พ.ค. 2561 9 มิ.ย. 2561 5 พ.ค. 2561 9 มิ.ย. 2561 32,500.00
รวมงบประมาณ 32,500.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 จำนวนเยาวชนชายมุสลิมที่ขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์(คน)
20.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ตำบลจะโหนง เป็นพื้นที่ที่มีประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวน 5 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 2,7,9,10และ11)มีมัสยิดจำนวน 1 แห่ง บาลาย จำนวน 5 แห่ง ซึ่งตามหลักศาสนาอิสลาม เด็กผู้ชายมุสลิมทุกคนต้องเข้ารับการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย(สุนัต) เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ ซึ่งต้องตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นต่อการแก้ไขภาวะสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียนซึ่งอาจส่งผลถึงปัญหาสาธารณสุขระดับท้องถิ่นมัสยิดบุสตานุดดีน หมู่ที่ 9 ตำบลจะโหนงโดยตระหนักถึงสุขภาวะและการดูแลตนเองของเด็กมุสลิมที่ต้องเข้าพิธีขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศ(สุนัต)ดังนั้นคณะกรรมการมัสยิดบุสตานุดดีน หมู่ที่ 9 ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จึงมีความประสงค์จะจัดทำโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายในเด็กมุสลิมตำบลจะโหนง ในปีงบประมาณ 2561

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนชายมุสลิมขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์

จำนวนเยาวชนชายมุสลิมที่ขลิบปลายหุ้มหนังอวัยวะเพศ ถูกต้องตามหลักการแพทย์(คน)

20.00 30.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการจัดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย - -
??/??/???? กิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพ (การป้องกันโรคติดต่อ)แก่เด็กในการป้องกันโรค - -
??/??/???? การขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย - -
??/??/???? การติดตามและประเมิน เพื่อติดตามและประเมินอาการหลังการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายและความพึงพอใจของผู้ปกครองเด็ก - -
รวม 0 - 4 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) เด็กมุสลิมได้รับการทำการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายสามารถลดภาวะเสี่ยงของการออกเลือด ภาวะแทรกซ้อน (การอักเสบรุนแรง)และการติดเชื้อ 2) สร้างความตระหนักแก่ผู้ปกครอง ชุมชนในการการป้องกันโรคติดเชื้อ

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง ชื่อกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 15:35 น.