กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ใส่ใจดูแลสุขภาพกลุ่มเกษตรกรตำบลสบสาย
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพสต.สบสาย
วันที่อนุมัติ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 กุมภาพันธ์ 2561 - 20 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 14,850.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ศรีชนะ กาวินและคณะ
พี่เลี้ยงโครงการ ธีรันันท์ อินต๊ะเสนา เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.102,100.023
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ก.พ. 2561 20 ก.ย. 2561 14,850.00
รวมงบประมาณ 14,850.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 150

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 60

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด เกินมาตรฐานความปลอดภัย
40.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ประชาชนตำบลบ้านปงร้อยละ75 % ทำอาชีพเกษตรกรรมส่วนใหญ่ใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ และมีพื้นที่ทำเกษตรกรรมรายล้อมหมู่บ้านทั้งตำบล

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ลดสารเคมีตกค้างในเลือดของเกษตรกร

ร้อยละของเกษตรกรที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือด เกินมาตรฐานความปลอดภัย ลดลงเหลือ

40.00 20.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีการทำเกษตรกรรมแบบปลอดภัย

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สบสาย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.สบสาย เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 23:36 น.