กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัยกายใจดีชีวีมีสุข
รหัสโครงการ L90911801004
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ
วันที่อนุมัติ 28 กันยายน 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 ตุลาคม 2560 - 28 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 28 กันยายน 2561
งบประมาณ 74,100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ 1.นายสละ พงษบุญ 2.นายปรานอม ไทยเจริญ 3.ดต.ทวี อรุณนพรัตน์ 4.นายวิเชียร เพ็งบุบผา 5.นายอาทิตย์ ยะหัตตะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายบรรจบ จันทร์เจริญ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ละติจูด-ลองจิจูด 13.816,101.351
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 2 ต.ค. 2560 28 ก.ย. 2561 74,100.00
รวมงบประมาณ 74,100.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 900

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
60.00
2 ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลาง อย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์)
50.00
3 ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายเช่น การออกกำลังกาย การมีการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน
30.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

60.00 70.00
2 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้สูงอายุ

ร้อยละของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

50.00 60.00
3 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายในสถานที่ทำงาน

ร้อยละหน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การออกกำลังกาย การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน

30.00 50.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
  1. ขั้นตอนการวางแผน   -ร่วมประชุมวางแผน ทบทวนผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา และวางแผนการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม   -ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองยาว   -แต่งตั้งผู้รับผิดชอบรายหมู่บ้าน
  2. สำรวจปัญหา ความต้องการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพ ผู้สูงอายุ
  3. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
  4. ขั้นตอนดำเนินการ กิจกรรมที่ 1
      -จัดทำทะเบียนผู้สูงอายุและแยกประเภทผู้สูงอายุ ตามเกณฑ์ ADL   -รับสมัครสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเพิ่มและจัดทำทะเบียนสมาชิกอย่างครบถ้วน   -ทบทวน/ปรับปรุงคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบล หนองยาว
    กิจกรรมที่ 2   -ตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต ภาวะซึมเศร้า ภาวะเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง ในผู้สูงอายุ   -ตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในผู้สูงอายุที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังทุกคน กิจกรรมที่ 3   -จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และฟื้นฟูสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ ประเภทติดสังคม เดือนละ 1 ครั้ง

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ร้อยละ 70 ของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) ร้อยละ 60 ของผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางอย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์) ร้อยละ 50 หน่วยงาน สถานประกอบการ ที่มีกิจกรรมส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกาย เช่น การออกกำลังกาย การมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวระหว่างการทำงาน

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์ข้อเสนอโครงการ ครั้งที่ 1 (.doc) กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองยาว

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองยาว กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองยาว เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2561 11:37 น.