กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เด็กวัยเรียน วัยรุ่นบ้านร่องเสี้ยวเติบโตสมวัยไรัพุง
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด , แผนงานเด็ก เยาวชน ครอบครัว
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพสต.ร่องเสี้ยว
วันที่อนุมัติ 1 เมษายน 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 เมษายน 2561 - 15 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 10,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ รพสต.ร่องเสี้ยว
พี่เลี้ยงโครงการ กีระติ เวียงนาค เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.034,100.091

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 43

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 23

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มผู้สูงอายุ 20

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง
8.00
2 กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(คน)
18.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเพิ่มกำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน

กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน เพิ่มขึ้นเป็น 30(คน)

18.00 30.00
2 เพื่อลด เด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนลงพุง

ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ6

8.00 6.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

เด็กวัยเรียน วัยรุ่น (นักจัดการสุขภาพวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจตนเอง)ผู้ปกครอง มีทักษะในการดำเนินชีวิตเรื่องอาหาร การป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยและยาเสพติด

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำชำ กองทุนสุขภาพตำบลอบต.น้ำชำ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 00:00 น.