กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ฝากครรภ์คุณภาพเพื่อมารดาและทารกสุขภาพดี ปี 2561
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานอนามัยแม่และเด็ก
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพสต.ตำบลพระหลวง
วันที่อนุมัติ 5 มีนาคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 5 มีนาคม 2561 - 24 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 5,650.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวงเดือน พากเพียรและคณะ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวสุภัทรา จำปี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.069,100.111
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 5 มี.ค. 2561 24 ส.ค. 2561 5,650.00
รวมงบประมาณ 5,650.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 40

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละหญิงฝากครรภ์ฝากครรภฺครบ5 ครั้ง
90.00
2 ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

1 คนจากเด็กคลอดทั้งหมด16 คน

6.25
3 จำนวนแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะเวลา 6 เดือน(คน)

7คนจากเด็กทั้งหมด14 คน ร่อยละ50

7.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

การพัฒนาประเทศให้มีการเจริญเติบโต แข็งแกร่ง ยั่งยืนในทุกด้าน ประการสำคัญมุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นหลัก เพื่อให้ได้คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมีศักยภาพจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปฏิสนธิในครรภ์เพราะเด็กเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต โดยมารดาและเด็กจะได้รับการดูแลและส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด หลังคลอด เมื่อเกิดแล้วต้องได้รับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม เพื่อให้เติบโตสมวัยและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต ปัจจุบัน ข้อมูลอนามัยและเด็ก ตำบลพระหลวง ยังมีปัญหาหลายอย่างที่ต้องได้รับการแก้ไข เช่น พฤติกรรมการดูแลด้านสุขภาพที่ไม่ถูกต้องของหญิงตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ไม่ครบ ๕ครั้งตามเกณฑ์มาตรฐาน หญิงตั้งครรภ์มารับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์มากกว่า ๑๒ สัปดาห์ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
ดังนั้นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจึงได้จัดทำโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการดูแลเด็กตั้งแต่ในครรภ์จนถึงอายุ 5 ปีตามโครงการ มหัศจรรย์ 1,000 วันแรก มหัศจรรย์แห่งชีวิต “ สมองเด็กสร้างได้ด้วยมือเรา”

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์มีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการฝากครรภ์และสามารถดูแลตนเองในระยะตั้งครรภ์ได้

หญิงตั้งครรภ์รับบริการฝากครรภ์ครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์

90.00 95.00
2 เพิ่มคุณภาพเด็กแรกเกิด

ร้อยละของเด็กแรกเกิดที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม

6.25 5.00
3 เพื่อส่งเสริมแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะเวลา 6 เดือน

จำนวนแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ระยะเวลา 6 เดือน(คน)

7.00 10.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 22:31 น.