กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม สร้างเสริมสุขภาพประชาชนกลุ่มเสี่ยงตำบลดอนมูลลดโรคเรื้อรังปี2561
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด , แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลดอนมูล
วันที่อนุมัติ 7 พฤศจิกายน 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 7 พฤศจิกายน 2560 - 16 กันยายน 2562
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 18,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางฐิติพร พูลสวัสดิ์และคณะ
พี่เลี้ยงโครงการ นายกีระติ เวียงนาค เพชรรุ่ง เชาวกรวัชร์
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 7 พ.ย. 2560 16 ก.ย. 2561 18,000.00
รวมงบประมาณ 18,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 90

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

จำนวนปชช.เสี่ยงเบาหวาน96คน

5.10
2 ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง

จำนวนปชช.เสี่ยงความดันโลหิตสูง 115 คน

8.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อแก้ปัญหาประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง

ร้อยละประชาชนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคความดันโลหิตสูง

8.00 7.00
2 เพื่อแก้ปัญหาประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

ร้อยละประชาชนทีมีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน

4.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
??/??/???? 1.ประชุมชี้แจงอสม.จัดทำแผน ปชส.ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ เตรียมคัดกรองปชช15ปีขึ้นไป - -
30 ม.ค. 61 2.1อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มประชาชนเสี่ยงสูงเบาหวานและความดันโลหิตสูง - -
29 มี.ค. 61 2.2ติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยงสูงเบาหวานและความดันโลหิตสูง - -
30 เม.ย. 61 2.3 ติดตามประเมินผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงสูงครั้งที่2 - -
31 พ.ค. 61 3.การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง - -
รวม 0 - 5 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ลดอัตราผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดอนมูล เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 00:00 น.