กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมสุขภาพกายโดยการใช้ศิลปะพื้นบ้าน
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานอุบัติเหตุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพระหลวง
วันที่อนุมัติ 16 มกราคม 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 สิงหาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 21,000.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพระหลวง
พี่เลี้ยงโครงการ สุภัทรา จำปี
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด 18.069,100.111
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ก.พ. 2561 31 ส.ค. 2561 21,000.00
รวมงบประมาณ 21,000.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มวัยทำงาน 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มผู้สูงอายุ 20

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน
10.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน รัฐบาลได้กำหนดให้การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมีการจัดทำแผนผู้สูงอายุแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) ไว้แล้ว การที่รัฐ ต้องกำหนดแผนงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุไว้อย่างเป็นทางการนั้น เป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างทางประชากรของประเทศ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญหน้ากับภาวการณ์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ของประชากรสูงอายุ (อายุ 60 ปีและมากกว่า) การประมาณการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ โดยองค์การสหประชาชาติระหว่างปี พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2593 แสดงว่า เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรไทยทั้งหมดในปี พ.ศ. 2523 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 47 ในปี พ.ศ. 2533 และเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 770 ในปี พ.ศ. 2593 (ศิริวรรณ ศิริบุญ และ ชเนตตี มิลินทางกูร นักวิจัย วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; 1551.) จากจำนวนประชากรกลุ่ม อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง ถึงมาก 150 นาที/สัปดาห์ /กลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมทางกายระดับปานกลาง ถึงมาก 150 นาที/สัปดาห์ ผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ อีกทั้งยังส่งผลต่อสุขภาพทางจิตใจมีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลพระหลวง ได้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุเกิดโรคเรื้อรังดังที่กล่าวมา โดยจะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนเข้าวัยผู้สูงอายุตั้งแต่วัยทำงานขึ้นไป จากการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตผู้สูงอายุในปีงบประมาณ 2559 พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการดำเนินงาน คือการรำบั๊ดสะหลบ ดังนั้นชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลพระหลวง จึงจัดทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตโดยใช้ศิลปะพื้นบ้าน กิจกรรมเข้าจังหวะด้วยเสียงเพลง

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพิ่มการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอในผู้ใหญ่

ร้อยละของผู้ใหญ่อายุ 18-64 ปี ที่มีกิจกรรมทางกายเพียงพอ (ระดับปานกลางถึงมาก อย่างน้อยที่สุด 150 นาทีต่อสัปดาห์)

65.00
2 เพิ่มจำนวนคนที่ออกกำลังกายในชุมชน

ร้อยละของคนที่ออกกำลังกายในชุมชน

10.00 15.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1)ประชุมผู้เกี่ยวข้อง 2)เขียนโครงการ 3)ดำเนินงานตามกิจกรรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพแข็งแรงมากขึ้น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พระหลวง เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 11:49 น.