กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม เด็กวัยเรียนวัยใสห่วงใยรักสุขภาพ2561
รหัสโครงการ
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานอาหารและโภชนาการ , แผนงานเหล้า , แผนงานบุหรี่ , แผนงานสารเสพติด
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพสต.ปงพร้าว
วันที่อนุมัติ 26 กุมภาพันธ์ 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 26 กุมภาพันธ์ 2561 - 24 กรกฎาคม 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 14,400.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายเกียรติศักดิ์ ทิพยกมลพันธ์
พี่เลี้ยงโครงการ นายสายันต์ วงค์ขันแก้ว
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 26 ก.พ. 2561 24 ก.ค. 2561 14,400.00
รวมงบประมาณ 14,400.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด
1 ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง

อ้วน69คนจากเป้าหมาย438 คน

14.93
2 กำลังคนและเครือข่ายเพื่อการเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน(คน)
15.00

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

เด็กวัยเรียนยังขาดทักษะในการปฏิเสธเรื่องเพศสัมพันธ์และยาเสพติด การทักษะในการเลือกบริโภคอาหาร

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลด เด็ก 6-14 ปีที่มีภาวะน้ำหนักเกินภาวะอ้วนลงพุง

ร้อยละของเด็ก 6-14 ปีที่มีน้ำหนักเกิน ภาวะอ้วน ลงพุง

14.93 12.00
2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบรฺิโภค

ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบรฺิโภค

80.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

วัยเรียน วัยรุ่นมีความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเลือกบริโภคอาหารและ มีทักษะในการดำเนิชีวิตเพศศึกษา ปฏิเสธยาเสพติดและการป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัย

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ร่องกาศ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 00:00 น.