กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เร่งรัด โอนเงิน LTC ด่วน

by twoseadj @9 ก.ค. 67 11:54 ( IP : 171...182 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x563 pixel , 79,324 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา พบข้อมูลการไม่โอนเงินค่าดูแล LTC  6000 บาท/คนที่ติดบ้านติดเตียง คงเหลือในบัญชีจำนวนมาก ซึ่งสาเหตุ เนื่องจากเกิดความล่าช้าในการโอนเงิน LTC ให้หน่วยจัดบริการ ส่งผลให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ไม่ได้รับการดูแลและบางคนเสียชีวิตระหว่างรอเข้ารับบริการ ดังนั้น ขอให้ อปท.ทุกแห่งที่มีรายชื่อผู้ป่วยแล้ว ดำเนินการ ดังนี้
1.นัดประชุมคณะอนุกรรมการ LTC ด่วน เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนการดูแล ค่าใช้จ่ายและโครงการ เวลาดำเนินโครงการ 1 ปี พ.ศ. (ไม่ใช่ปีงบประมาณ) 2.นำเข้าโครงการ เพื่อทำ TOR และใบเบิก
3.โอนเงินให้หน่วยจัดบริการ
3.1 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผุ้สูงอายุ
3.2 รพ.สต.

*ขอให้พื้นที่ตกลงกันว่า มีความพร้อมในการจัดบริการโดยหน่วยงานใด