กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

อย่าลืม บันทึก ปชก.รับเงินกองทุน 68

by twoseadj @3 เม.ย. 67 14:16 ( IP : 118...227 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x563 pixel , 83,205 bytes.

ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กำหนดจัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัวแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ประจำปี 2568 นั้น ต้องดำเนินการโดยรวดเร็ว ตามแผนการเงินและโครงการด้านสุขภาพ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานกองทุนสุขภาพตำบล ดำเนินการดังนี้
1.บันทึกข้อมูลจำนวนประชากรทุกสิทธิ (บัตรหลักประกัน ข้าราชการ ประกันสังคม) จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์กลางปี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2567) ผ่านเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบลwww.localfund.happynetwork.org ต้องดำเนินการภายใน 31 กรกฎาคม 2567 ก่อนจะปิดระบบ กรณีมีเรือนจำ ทันฑสถานในพื้นที่ ให้รวมจำนวนผู้ต้องขังกับประชากรข้างต้นด้วย รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
2.ตั้งเงินงบประมาณผ่านสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบเข้ากองทุน คิดจากสัดส่วนตามระดับรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนปีที่ผ่านมาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (30-50%) ตามประกาศฯ ข้อ 8 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2
3.ขอให้คณะกรรมการกองทุนฯเร่งรัดอนุมัติโครงการเพื่อโอนเงินให้หน่วยงานรับทุน ปี 2567 โดยเร็ว เป้าหมาย คือ มีการเบิกจ่ายเงินมากกว่า ร้อยละ 80 ของเงินทั้งหมดของกองทุนฯ เนื่องจาก สปสช. อาจจะไม่จัดสรรเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการสะสมเงินเกิน 1 เท่าของรายรับปีที่ผ่านมา ตามประกาศฯ ฉบับที่ 4  และในห้วงเดือนกันยายน ขอให้กองทุนฯ ควรทบทวนหรือจัดทำแผนสุขภาพ แผนการเงินรับ-จ่าย และให้มีโครงการด้านสุขภาพแยกตามประเภทของแผนการเงินจ่าย10(1) - (6) เพื่อประกอบการโอนเงินจัดสรรของปี 2568