กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แบบสอบถามข้อมูลการดำเนินงาน LTC

by Chaiyut48 @3 พ.ค. 67 22:30 ( IP : 124...191 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x1000 pixel , 85,946 bytes.

แจ้ง  อบตทุกแห่ง  เทศบาลทุกแห่ง  เพื่อการรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุจสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง  สปสช. เขต 12 สงขลา  ขอสำรวจข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ    จึงรบกวนผู้รับผิดชอบของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น( อบต./เทศบาล) ดำเนินการตอบแบบสอบถาม  ตาม link หรือ QR code