กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

แจ้งผลงานกองทุน LTC เขต 12 สงขลา

by twoseadj @26 เม.ย. 67 09:32 ( IP : 159...95 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 772x435 pixel , 56,486 bytes.

กองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ทุก อปท.สมัครเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนแล้ว จำนวน 617 แห่ง แยกเป็นความก้าวหน้าผลงานดังนี้


1. โอนเงินจากกองทุน LTC ให้ หน่วยจัดบริการ จำนวน 271แห่ง( ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต รพ.สต.หรือสถานพยาบาล)  มีอีก 122 แห่ง ยังไม่โอนเงินให้หน่วยจัดบริการ
2. มีแผนการดูแลรายบุคคล (CP) แล้ว จำนวน 393 แห่ง >>> แนวทางดำเนินการให้ เจ้าหน้าที่กองทุนฯ นัดประชุม คณะอนุ LTC เพื่ออนุมัติ CP และนำเข้าโครงการ เพื่อจะสามารถโอนเงินให้หน่วยจัดการบริการ
3.ไม่มีแผนการดูแลรายบุคคล (CP) จำนวน 224 แห่ง >>> แนวทางคือ
3.1 จนท.กองทุน LTC นัดประชุมคณะอนุ LTC เลย >>> พิจารณาและอนุมัติ CP และนำเข้าโครงการ (เนื่องจากขั้นตอนขณะนี้ เงิน 6,000 บาท จะไม่โอนเงินมา จนกว่าจะพิจารณา CP และนำเข้าโครงการ)
3.2 ประสานให้ผู้จัดการมรดก (CM)นำเสนอ แผนการดูแลรายบุคคล (CP) โดยตามขั้นตอนแล้ว ให้นำเข้าโครงการในโปรแกรม https//:ltcnew.nhso.go.th
3.3 ไม่มีรายชื่อ >>>ให้ อปท.ประสาน จนท.รพ.สต.บันทึกรายชื่อผู้สูงอายุ หรือบุคคลที่มี adl ไม่เกิน 11 คะแนน ใน https//:ltcnew.nhso.go.th