กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขยายเวลาสมัครประกวดกองทุนดีเด่น

by twoseadj @21 พ.ค. 67 08:46 ( IP : 159...35 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x563 pixel , 97,850 bytes.

สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดให้มีการประเมินและคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดและเขต โดยทาง สปสช.เขต ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกและประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น  เพื่อดำเนินการประเมินให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1.คณะทำงานประเมินแยกเป็น 2 ชุด 2.การคัดเลือกจะให้ กองทุนตำบลทุกประเภทที่สนใจของแต่ละจังหวัดแสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมรับการประเมิน และสามารถให้สมัครเพิ่มได้ 3.การคัดเลือกหรือ ประกวด ไม่แบ่งเป็นระเภทตามขนาด 4.คะแนนเต็ม จำนวน 100 คะแนน 4.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญ 10 คะแนน 4.2 การทำ LTC =10 คะแนน 4.3 ผลการเบิกจ่ายคะแนนเต็ม = 20 คะแนน วิธีการคิดโดยนำ 10 x ร้อยละการเบิกจ่าย ปี 66 และ เอา 10 x ร้อยละการเบิกจ่าย 67 (ไตรมาส 2) 4.4 ผลงานเด่นให้เลือกมา 2 โครงการ ๆ ละ 30 คะแนน (สถานการณ์ 2 คะแนน ,ลงรายงานกิจกรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรม สมบูรณ์=5 คะแนน, ผลผลิต/ผลลัพธ์ =3 คะแนน) รวม 30 คะแนน 4.5 การลงข้อมูลในโปรแกรม 15 คะแนน 4.6 รูปแบบการนำเสนอ  15 คะแนน 5.รับสมัครโดยให้ อปท.ที่สนใจแสดงความจำนงผ่านเว็บไซต์ ภายระยะเวลา คัดเลือก  จนถึง 15 พฤษภาคม  2567 6.วิธีการ คือ นำเสนอผลงานในเวที ประกอบด้วย เวที 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และ เวที 4 จังหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง และตรัง) 7.ประชุมสรุปผลการคัดเลือก 1 ครั้ง 8.มอบโล่ในที่ประชุมจังหวัด เขต มอบที่ประชุม อปสข.

กองทุนสุขภาพตำบลใด สนใจสมัครสามารถแสกน QR-CODE ด้านล่าง ขยายเวลาสมัครถึงวันที่ 31 พฤษภาคม นี้เท่านั้น