กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เชิญ อปท.เบิกน้อยประชุมรายจังหวัด 8-20 พ.ค.นี้

by twoseadj @22 เม.ย. 67 14:50 ( IP : 159...43 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x563 pixel , 92,188 bytes.

ตามแนวทางการบริหารเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567 กำหนดให้มีการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ มากกว่าร้อยละ 75 ภายในไตรมาสที่ 3 จากการประมวลผลงานเบิกจ่าย พบว่า มีกองทุนฯ จำนวนหนึ่งยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อติดตามการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จึงได้จัดประชุมกองทุนฯ สนับสนุนการดำเนินงาน เร่งรัดการเบิกจ่ายและกระตุ้นการทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ และกองทุน LTC ปีงบประมาณ 2567

รายละเอียดตามตาราง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด ปี 67(ไตรมาส 3)

จังหวัด วันที่ สถานที่ประชุม ลงทะเบียน หมายเหตุ (ตรวจสอบรายชื่อ)
สงขลา
วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00น.
ห้องประชุม ทม.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ลงทะเบียน (กองทุนละ 2 คน)
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ตรัง
วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00น.
ห้องประชุม ทต.โคกหล่อ อ.เมือง จังหวัดตรัง
ลงทะเบียน (กองทุนละ 2 คน)
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ยะลา
วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00น.
มูลนิธิศูนย์กลางอิสลามเพื่อการพัฒนา ยะลา ถนนสิโรรส 4 ใกล้มัสกัรยะลา อ.เมืองยะลา จังหวัดยะลา
ลงทะเบียน (กองทุนละ 2 คน)
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
ปัตตานี
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00น.
ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี
ลงทะเบียน (กองทุนละ 2 คน)
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
นราธิวาส
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00น.
ห้องประชุม อบต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
ลงทะเบียน (กองทุนละ 2 คน)
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
สตูล
วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00น.
ห้องประชุมเทศบาลเมืองสตูล อ.เมืองสตูล จังหวัดสตูล
ลงทะเบียน (กองทุนละ 2 คน)
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
พัทลุง
วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-15.00น.
ศูนย์ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ลงทะเบียน (กองทุนละ 2 คน)
รายชื่อผู้ลงทะเบียน
สามารถดาว์นโหลดหนังสือจากสิ่งที่แนบท้าย