กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการverifiedstarsthumb_up
โครงการ ทุกทีทุกเวลา กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (Physical Activity) verified star 2
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการร้อง เล่น เพลงเรือแหลมโพธิ์แม่ทอมเพื่อสุขภาพ verified star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการร้อง เล่น เพลงเรือแหลมโพธิ์แม่ทอมเพื่อสุขภาพ verified star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการรำมโนราห์ ในเด็กและเยาวชนชุมชนประธานคีรีวัฒน์ verified star 2
โครงการธนาคารขยะชุมชนย่านมัสยิด verified star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการรำมโนราห์ ในเด็กและเยาวชนชุมชนประธานคีรีวัฒน์ verified star 1
โครงการ ทุกทีทุกเวลา กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (Physical Activity) verified star 1
โครงการหน้าบ้าน น่ามอง ชุมชนน่าอยู่ สู่สังคมสามัคคี verified star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายตำบลเวียงเหนือ verified star 1
โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนประจำปี 2561 recommend star 1
โครงการรู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันโรค recommend star 2
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร recommend star 1
โครงการหญิงยุคใหม่ใส่ใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 recommend star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสมัยใหม่ 2561 recommend star 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปี 2564 recommend star 1
โครงการหนูน้อยจมูกสวยใสไร้โรคหวัดบ้านควนท้อน recommend star 1
โครงการอสม.ใสใจดูแลผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน recommend star 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ recommend star 1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ recommend star 1
โครงการแอโรบิคชุมชนสิรัญญา recommend star 1
โครงการการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปลูกผักและผลไม้ recommend star 1
โครงการสมุนไพรพื้นบ้านกับการรักษาโรค recommend star 1
โครงการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ลดเสี่ยง ป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดสมอง รพ.สต.บ้านควนหมอทอง ปีงบประมาณ 2562 recommend star 1
โครงการรักษ์สุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดกลุ่มเสี่ยงเบาหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปี 2563 recommend star 1
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ (โรคติดเชื้้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) recommend star 1
โครงการอย่าปล่อยให้ยุงลายลอยนวล ปี 2563 recommend star 3
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค recommend star 1
โครงการบ้านคูรวมพลัง ต่อต้านยาเสพติด ปี 2564 recommend star 1
โครงการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชน recommend star 1
โครงการนักเรียนโรงเรียนบ้านบือแนปีแยปลอดโรค ปีงบประมาณ 2562 recommend star 1
โครงการเผชิญการระบาดของ COVID-19 ประจำปี 2564 โรงเรียนบ้านกูยิ recommend star 2
โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกกรณีระบาด ปีงบประมาณ 2562 recommend star 1
โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก/มะเร็งเต้านม recommend star 1
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการตำบลฉาง recommend star 1
โรงเรียนพ่อแม่ recommend star 1
โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง/และผู้ป่วยติดบ้านผู้สูงอายุ recommend star 1
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชั้นอนุบาลในโรงเรียนประถมศึกษาตำบลเขาปู่ อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง recommend star 1
ตัวอย่าง-โครงการเพิ่มการเข้าถึงการคัดกรองและผ่าตัดตาต้อกระจก อบต..... recommend star 1
โครงการการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ 2564 recommend star 1
โครงการอบรมผู้ดูแลและเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุติดบ้าน recommend star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปี 2562 recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพทำสวนยางพารา ตำบลแค recommend star 2
ให้ความรู้และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขตรับผิดชอบของมัสยิดซอลาฮูดดีน หมู่ที่ 3 ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ปี 2564 recommend star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพทุกกลุ่มวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 recommend star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและทำงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกม่วง ประจำปีงบประมาณ 2561 recommend star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลรัตภูมิ ประจำปี 2562 recommend star 1
โครงการชุมชนศาลาเชือกร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยปิงปอง 7 สี ปี 2562 recommend star 1
โครงการชุมชนยั่งยืน บ้านบางหยีรวมพลัง ต่อต้านยาเสพติด ปี 2564 recommend star 2
โครงการอบรมให้ความรู้และรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ปี2563 recommend star 1
บูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชนป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2562 recommend star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยพ้นภัยยาเสพติด ตำบลท่าถ่าน recommend star 3
โครงการส่งเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน แม่สมส่วนลูกสมบูรณ์ recommend star 1
โครงการการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ประจำปี 2561 recommend star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลุโบะสาวอ recommend star 1
โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก(กรณีเกิดโรคระบาดในพื้นที่) recommend star 1
โครงการบริหารและพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.ท่าบอน recommend star 1
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา recommend star 1
ศรีภิรมย์รักดีปั่นรัก ปันใจ เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง recommend star 3
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 recommend star 1
โครงการป้องกันโรคอุบัติใหม่ อุบัติชำตำบลแม่ลาด ปี 2563 recommend star 1
โครงการห่างไกลข้อเข่าเสื่อมด้วยสมุนไพรใกล้ตัว recommend star 1
ดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ปีงบประมาณ 2563 recommend star 1
โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย หมู่ที่ 4 recommend star 1
โครงการขยับร่างกายสบายชีวาพัฒนาสมอง recommend star 5
โครงการบูรณาการการป้องกันโรคเบาเหวานและความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 recommend star 1
โครงการติดตามและสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบล LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดผ่านกลไกพี่เลี้ยง 3 กองทุน จังหวัดพัทลุง ปีงบประมาณ 2562 recommend star 1
โครงการพัฒนางานแพทย์แผนไทยในสถานบริการ recommend star 1
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านโหล๊ะหาร recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย สูงดี สมส่วน พัฒนาการสมวัย recommend star 1
โครงการออกกำลังกายด้วงเสียงเพลง หมู่ ๔ ห้วยขัน recommend star 1
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตำบลลิปะสะโง ประจำปี 2562 recommend star 1
โครงการเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในเลือดเกษตรกร ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา recommend star 1
โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก รพ.สต.บ้านลำแคลง recommend star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุบ้านปากทุ่ง recommend star 1
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (รพ.สต.บ้านบ่ออิฐ) ประจำปี 2563 recommend star 1
โครงการบริหารจัดการระบบกักตัวผู้ต้องสงสัย โควิด-19 ระดับพื้นที่ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) recommend star 1
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำสุขภาพเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค recommend star 1
โครงการชุมชนยั่งยืน บ้านบางหยีรวมพลัง ต่อต้านยาเสพติด ปี 2564 recommend star 1
โครงการโภชนาการสมวัยเด็กปฐมวัย recommend star 1
โครงการฝากครรภ์คุณภาพ เพื่อมารดาและทารกสุขภาพดี ปี 2562 recommend star 1
โครงการบริหารจัดการและพัฒนากองทุนสุขภาพตำบลโคกสะตอปี 2563 recommend star 1
โครงการโรงเรียนน่าอยู่ร่วมมือสู่การคัดแยกขยะ recommend star 1
โครงการเปิดโรงเรียนพ่อแม่เพื่อการสื่อสารเรื่องเพศในวัยรุ่นปี 2562 recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน recommend star 1
โครงการส่งเสริมการบริการทางการแพทย์แผนไทย ของ รพ.สต.เปียน recommend star 1
ตัวอย่าง-โครงการส่งเสริมการคัดกรองปากมดลูกด้วย HPV DNA Test และสอนการตรวจมะเร็งเต้านมเชิงรุกโดยชุมชน recommend star 1
โครงการจัดการบริหารกองทุนหลักประกันสุุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ recommend star 1
โครงการขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน recommend star 1
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตุยง ประจำปีงบประมาณ 2563 recommend star 1
โครงการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม recommend star 1
โครงการแม่สมส่วน ลูกสมบูรณ์ ตำบลลุโบะสาวอ ปี 2564 recommend star 1
โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข recommend star 3
โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลอ่าวพะยูน ประจำปี 2561 recommend star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพชุมชนประชาสรรค์ ประจำปี 2562 recommend star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุน อบต.เกาะหมาก recommend star 1
โครงการสุขกายสบายใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 recommend star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพประชาชนตำบลควนโพธิ์ด้านการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพ recommend star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก ในชุมชนคลองเปล 2 ปี 2564 recommend star 1
โครงการยาเสพติดให้โทษ ไม่มีประโยชน์นะจ๊ะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ recommend star 1