กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการverifiedstarsthumb_up
โครงการ ทุกทีทุกเวลา กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (Physical Activity) verified star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการรำมโนราห์ ในเด็กและเยาวชนชุมชนประธานคีรีวัฒน์ verified star 2
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายตำบลเวียงเหนือ verified star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการร้อง เล่น เพลงเรือแหลมโพธิ์แม่ทอมเพื่อสุขภาพ verified star 1
โครงการ ทุกทีทุกเวลา กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (Physical Activity) verified star 2
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการร้อง เล่น เพลงเรือแหลมโพธิ์แม่ทอมเพื่อสุขภาพ verified star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการรำมโนราห์ ในเด็กและเยาวชนชุมชนประธานคีรีวัฒน์ verified star 1
โครงการแก้ไขปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาในผู้สูงอายุปีงบประมาณ พ.ศ.2563 recommend star 1
การบริหารจัดการกองทุน/พัฒนาศักยภาพกรรมการ/และพัฒนาระบบบริหารจัดการ recommend star 2
โครงการขยับร่างกายสบายชีวาพัฒนาสมอง recommend star 5
โครงการคุ้มครองผู้บริโภค recommend star 1
โครงการ ลดเสี่ยง ลดโรค เพื่อสุขภาพด้วยการออกกำลังกายเต้นบาสโลป recommend star 1
โครงการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงเชิงรุก recommend star 1
โครงการส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย แก้ปัญหาโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ปี 2564 recommend star 2
โครงการสุขภาพจิต พิชิตสุขภาพใจ ลดช่องว่างระหว่างวัย เพิ่มความเข้าใจในครอบครัว ประจำปี 2562 recommend star 1
โครงการเยี่ยมบ้านดูแลสุขภาพคนพิการติดบ้านติดเตียง ปี 2562 recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน recommend star 1
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ประจำปี 2563 recommend star 1
โครงการ เสริมพลัง ป้องกันโรคความดันโลหิตสูง และหลอดเลือดสมอง ปี 2562 recommend star 1
ส่งเสริมสุขภาพกายโดยการใช้ศิลปะพื้นบ้าน recommend star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะลิบง ปี 2561 recommend star 1
โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเพื่อผู้ป่วยโรคเรื้อรัง (รพ.สต.บ้านบ่ออิฐ) ประจำปี 2563 recommend star 1
โครงการหนูน้อยฟันสวย สุขภาพฟันดี recommend star 1
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำสุขภาพเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค recommend star 1
โครงการเฝ้าระวังป้องกันเเละควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COViD-19) recommend star 1
โครงการวัคซีนแลกไข่ ปีที่ 2 ปี 2563 recommend star 1
โครงการตลาดนัดสี่แยกพระพุทธน่าซื้อ recommend star 1
โครงการชุมชนร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเต้นแอโรบิค กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา recommend star 1
โครงการอบรมผู้ป่วยโรคเบาหวาน&ความดันโลหิตสูง recommend star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก ในชุมชนคลองเปล 2 ปี 2564 recommend star 1
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะชุมชนท่าไทร 2 recommend star 1
บูรณาการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็ก ตำบลลุโบะสาวอ ปี 2562 recommend star 1
อสม.ใส่ใจผู้สูงวัยสุขภาพดี บ้านทุ่ง หมู่ที่ 8 recommend star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม recommend star 1
โครงการส่งเสริมป้องกันสุขภาพช่องปากเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก recommend star 1
โครงการชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ร่วมใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หมู่ที่ 2 บ้านโคกแค ตำบลเขาขาว recommend star 1
โครงการส่งเสริมโภชนาการแม่และเด็กเชิงรุก เทศบาลนครหาดใหญ่ ปี 2561 recommend star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวง 3 ส.ตำบลแม่ลาด ปี 2563 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร recommend star 1
โครงการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 recommend star 1
โครงการการดูแลสุขภาพมารดาและบุตรขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดในชุมชนปี 2563 recommend star 1
เด็กลอยน้ำเป็นเล่นน้ำได้ recommend star 2
โครงการรู้เร็ว รู้ทัน ป้องกันโรค recommend star 1
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มประมงพื้นบ้าน recommend star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้ยางยึดในกลุ่มผู้สูงอายุ recommend star 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพหนังศรีษะ เส้นผม และผิวหนังนักเรียน recommend star 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณสุขกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่ recommend star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม หมู่ที่4 recommend star 1
โครงการลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย ปี 2561 recommend star 1
โครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน ตำบลทะเลน้อย ปีงบประมาณ 2562 recommend star 1
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะชุมชนอัมพวัน recommend star 1
โครงการเด็กในศูนย์สุขภาพดีมีพัฒนาการสมวัย recommend star 1
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ recommend star 1
โครงการคัดแยกขยะที่ถูกวิธีเพื่อวิถีครอบครัวเก่าร้างที่ยั่งยืน recommend star 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ประจำปี 2563 recommend star 2
ขยับกายสบายชีวีโดยการเต้นบาสโลป recommend star 1
โครงการส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย แก้ปัญหาโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ปี 2564 recommend star 2
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำสุขภาพเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค recommend star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2563 recommend star 1
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 recommend star 2
โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบอน recommend star 2
โครงการภาคีเครือข่ายต้านภัยป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องปีงบประมาณ 2564 recommend star 1
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ recommend star 1
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 recommend star 1
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-4 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร recommend star 1
โครงการแพทย์แผนไทยเชิงรุก รพ.สต.นาหม่อม ปี 2562 recommend star 1
ส่งเสริมและการใช้สมุนไพรในชุมชนตำบลทรายขาว recommend star 1
โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย :ธนาคารขยะรีไซเคิล recommend star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห ประจำปี 2564 recommend star 8
โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด recommend star 1
โครงการคนรุ่นใหม่ รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม recommend star 1
โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประจำปี ๒๕๖๒ recommend star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน recommend star 1
โครงการหญิงยุคใหม่ใสใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลลุโบะสาวอ ปี 2564 recommend star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ริโก๋ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 recommend star 1
โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ recommend star 1
ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน recommend star 1
โครงการบริหารจัดการระบบกักตัวผู้ต้องสงสัย โควิด-19 ระดับพื้นที่ (ของบประมาณเพิ่มเติม) recommend star 1
โครงการฝากครรภ์คุณภาพเพื่อมารดาและทารกสุขภาพดีตำบลปานัน ปี 2562 recommend star 1
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลตรัง recommend star 1
โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อ/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลท่าบอน ปี 2563 recommend star 1
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬา recommend star 1
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) recommend star 1
โครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม recommend star 3
โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดปัตตานี recommend star 1
โครงการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 recommend star 1
โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตันหยงมัส recommend star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน recommend star 1
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (รพ.สต.เกาะแต้ว) ประจำปี 2563 recommend star 1
โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลุโบะสาวอ ปีงบประมาณ 2563 recommend star 1
โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ recommend star 1
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวารีบำบัดและกายอุปกรณ์ recommend star 1
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) recommend star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค recommend star 1
โครงการกินถูกโรค ลดเสี่ยง ออกกำลังกายถูกใจ ใส่ใจสุขภาพ recommend star 1
ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิถีการละเล่นแบบไทย recommend star 1
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ปี 2562 recommend star 2
แม่สมส่วน ลูกสมบูรณ์ ตำบลลุโบะสาวอ ปี 2562 recommend star 1