กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

โครงการverifiedstarsthumb_up
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการรำมโนราห์ ในเด็กและเยาวชนชุมชนประธานคีรีวัฒน์ verified star 2
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการร้อง เล่น เพลงเรือแหลมโพธิ์แม่ทอมเพื่อสุขภาพ verified star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายตำบลเวียงเหนือ verified star 1
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย โดยการรำมโนราห์ ในเด็กและเยาวชนชุมชนประธานคีรีวัฒน์ verified star 1
โครงการ ทุกทีทุกเวลา กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (Physical Activity) verified star 2
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยการร้อง เล่น เพลงเรือแหลมโพธิ์แม่ทอมเพื่อสุขภาพ verified star 1
โครงการ ทุกทีทุกเวลา กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ (Physical Activity) verified star 1
โครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (2-4 ปี) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาเมืองเพชร recommend star 1
โครงการแพทย์แผนไทยเชิงรุก รพ.สต.นาหม่อม ปี 2562 recommend star 1
ส่งเสริมและการใช้สมุนไพรในชุมชนตำบลทรายขาว recommend star 1
โครงการคัดแยกขยะเพื่อชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย :ธนาคารขยะรีไซเคิล recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม recommend star 1
โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองขุด recommend star 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ ประจำปี 2563 recommend star 2
ขยับกายสบายชีวีโดยการเต้นบาสโลป recommend star 1
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำสุขภาพเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค recommend star 1
โครงการส่งเสริมความรู้ผู้ประกอบการร้านค้าและแกนนำสุขภาพเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค recommend star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดโรค เบาหวานและความดันโลหิตสูง ปี 2563 recommend star 1
โครงการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2561 recommend star 2
โครงการภาคีเครือข่ายต้านภัยป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกต่อเนื่องปีงบประมาณ 2564 recommend star 1
โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ recommend star 1
บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย ประจำปีงบประมาณ 2562 recommend star 1
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเฝ้าระวังผู้ที่มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเชิงรุก ในชุมชนคลองเปล 2 ปี 2564 recommend star 1
โครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อ/ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตำบลท่าบอน ปี 2563 recommend star 1
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยกีฬา recommend star 1
โครงการอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care giver) recommend star 1
โครงการควบคุมปัจจัยเสี่ยงจากสารเสพติด บุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เทศบาลตำบลพนมสารคาม recommend star 3
โครงการสนับสนุนกองทุนสุขภาพตำบลโดยพี่เลี้ยง ปี 2561 จังหวัดปัตตานี recommend star 1
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคที่มียุงลายเป็นพาหะชุมชนอัมพวัน recommend star 1
โครงการตลาดนัดสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลตันหยงมัส recommend star 1
โครงการคนรุ่นใหม่ รักสุขภาพ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม recommend star 1
โครงการรณรงค์ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล ประจำปี ๒๕๖๒ recommend star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการรำวง 3 ส.ตำบลแม่ลาด ปี 2563 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร recommend star 1
โครงการหญิงยุคใหม่ใสใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ตำบลลุโบะสาวอ ปี 2564 recommend star 1
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ริโก๋ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปีงบประมาณ 2563 recommend star 1
โครงการสถานศึกษาปลอดขยะ recommend star 1
โครงการบริหารจัดการระบบกักตัวผู้ต้องสงสัย โควิด-19 ระดับพื้นที่ (ของบประมาณเพิ่มเติม) recommend star 1
โครงการฝากครรภ์คุณภาพเพื่อมารดาและทารกสุขภาพดีตำบลปานัน ปี 2562 recommend star 1
โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกตำบลตรัง recommend star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายโดยใช้ยางยึดในกลุ่มผู้สูงอายุ recommend star 2
โครงการโรงเรียนน่าอยู่ร่วมมือสู่การคัดแยกขยะ recommend star 1
โครงการบูรณาการอาหารปลอดภัยและโภชนาการดีสมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก recommend star 1
โครงการร่วมพลังสร้างสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ recommend star 1
หมู่บ้านจัดการสุขภาพแบบบูรณา recommend star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห ประจำปี 2564 recommend star 8
โครงการตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง (รพ.สต.เกาะแต้ว) ประจำปี 2563 recommend star 1
โครงการบริหารจัดการงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลุโบะสาวอ ปีงบประมาณ 2563 recommend star 1
โครงการจัดการปัจจัยเสี่ยงจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ recommend star 1
โครงการส่งเสริมการกำจัดลูกน้ำยุงลาย แก้ปัญหาโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ ปี 2564 recommend star 2
โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดในพื้นที่ (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) recommend star 1
โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิธีเต้นแอโรบิค recommend star 1
โครงการกินถูกโรค ลดเสี่ยง ออกกำลังกายถูกใจ ใส่ใจสุขภาพ recommend star 1
โครงการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าบอน recommend star 2
โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชายเยาวชนมุสลิม ปี 2562 recommend star 2
แม่สมส่วน ลูกสมบูรณ์ ตำบลลุโบะสาวอ ปี 2562 recommend star 1
โครงการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ เทศบาลนครสงขลา recommend star 1
โครงการสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย ใจ ใส่ใจผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 recommend star 1
โครงการเด็กไทยแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ปี 2561 recommend star 1
โครงการอสม.ร่วมใจดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้สูงอายุ รพ.ส.บ้านโหล๊ะหาร ปี ๖๒ recommend star 1
โครงการรูสะมิแลเข้มแข็งร่วมแรงลดความดัน ตำบลรูสะมิแล ประจำปีงบประมาณ 2560 recommend star 1
โครงการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 recommend star 1
โครงการปลูกฝังเด็กไทยใส่ใจวินัยจราจร recommend star 1
โครงการพัฒนากลไกและนโยบายการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพโดยฐานท้องถิ่น สำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ recommend star 1
โครงการสร้างเสริมสุขภาพชมรมออกกำลังกายสร้างสุขที่พาณิชย์ recommend star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน recommend star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน recommend star 1
โครงการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเชิงแสประจำปี 2562 recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตประชาชนตำบลบานา recommend star 1
ปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน recommend star 1
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ปี 2564 recommend star 1
โครงการพัฒนาศักยภาพบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพะวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ recommend star 1
โครงการเพื่อนเยี่ยมเพื่อน เสริมสร้างสุขภาพกายใจแด่ผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบลลุโบะสาวอ ปี 2562 recommend star 1
โครงการสวมหน้ากากอนามัย สวมหมวกนิรภัย เพื่อป้องกันโรคไวรัสโคโรน่าและป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางการจราจรในชุมชน หมู่ที่4,5และ7ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง recommend star 1
โครงการหญิงยุคใหม่ ใส่ใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม 2562 recommend star 1
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด (Camp TO BE NUMBER ONE ตำบลอ่างทอง) ประจำปีงบประมาณ 2561 recommend star 4
ตัวอย่าง-โครงการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี..... recommend star 2
โครงการเฝ้าระวังและติดตามผู้มีภาวะเสี่ยงโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในชุมชนหลากำนัน recommend star 3
โครงการ วัยใสห่างไกลยาเสพติด ปี 63 recommend star 1
โครงการร้อยรักดวงใจ ห่วงใยผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 recommend star 1
โครงการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2560 recommend star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน recommend star 1
โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตำบลเกาะขนุน recommend star 1
โครงการรณรงค์ลดการใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพของเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 recommend star 1
โครงการสร้างสุขภาวะชุมชนสู่คนหมู่ 5 เทพา recommend star 1
ส่งเสริมกิจกรรมทางกายด้วยวารีบำบัดและกายอุปกรณ์ recommend star 1
โครงการส่งเสริมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสโคโรนา (Covid-19) เชิงรุก ตำบลลุโบะสาวอ recommend star 1
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2563 recommend star 1
โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุและคนพิการเขต อบต.นาประดู่ recommend star 1
ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิถีการละเล่นแบบไทย recommend star 1
โครงการหญิงยุคใหม่ใส่ใจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 recommend star 1
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยทักษะกีฬาฟุตบอลขั้นพื้นฐานสมัยใหม่ 2561 recommend star 1
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ปี 2564 recommend star 1
โครงการหนูน้อยจมูกสวยใสไร้โรคหวัดบ้านควนท้อน recommend star 1
โครงการอสม.ใสใจดูแลผู้ป่วยติดเตียง ติดบ้าน ผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชน recommend star 2
โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัยแบบบูรณาการ recommend star 1
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเลียบ recommend star 1
โครงการแอโรบิคชุมชนสิรัญญา recommend star 1
โครงการการส่งเสริมผู้สูงวัย สุขภาพฟันดี มีความสุข ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา recommend star 1
โครงการการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรปลูกผักและผลไม้ recommend star 1