กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รหัสโครงการ 64-L3042-2-17
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานป้องกัน แก้ปัญหา และฟื้นฟู ในสถานการณ์โควิด-19 , แผนงานโรคเรื้อรัง , แผนงานเผชิญภัยพิบัติและโรคระบาด , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานสาธารณสุขอื่นของ อปท. เช่น กองสาธารณสุขของเทศบาล
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ
วันที่อนุมัติ 9 ตุลาคม 2563
ปีงบประมาณ 2564
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564
กำหนดวันส่งรายงาน 29 ตุลาคม 2564
งบประมาณ 43,710.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวิตรี คงศรี
พี่เลี้ยงโครงการ นางวรรณาพร บัวสุวรรณ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลตาแกะ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.838993353,101.330936
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 ม.ค. 2564 30 ก.ย. 2564 43,710.00
รวมงบประมาณ 43,710.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 800

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน :

กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน 1200

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน :

กลุ่มวัยทำงาน 1000

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มวัยทำงาน :

กลุ่มผู้สูงอายุ 400

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด 200

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และหญิงหลังคลอด :

กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 80

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง :

กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ 80

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มคนพิการและทุพพลภาพ :

กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 100

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1. เพื่อรณรงค์ป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 2. เพื่อให้ประชาชนในตำบลตาแกะ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 3. เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการควบคุมแพร่ระบาดโรค ๔. เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ และแนวทางตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

ประชาชนและบุคลากรที่อยู่ในพื้นที่ตำบลตาแกะ  จำนวน 4,000 คน มีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19

100.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
21 ม.ค. 64 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการควบคุมแพร่ระบาดโรค 4000.00 43,710.00 -
รวม 4,000 43,710.00 0 0.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. สามารถรณรงค์ให้ประชาชนสามารถป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
  2. ทำให้ประชาชนในตำบลตาแกะ ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19
  3. มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ๔. ทำให้มีการสนองต่อนโยบายของภาครัฐ และแนวทางตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 12:02 น.