กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก (รพสต.บ้านตลิ่งชัน)
รหัสโครงการ 63-L000-1-003
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานโรคเรื้อรัง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 1 สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขของ หน่วยบริการ/สถานบริการ/หน่วยงานสาธารณสุข
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยบริการหรือสถานบริการสาธารณสุข เช่น รพ.สต.
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ รพ.สต.บ้านตลิ่งชัน
วันที่อนุมัติ 1 มกราคม 2563
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2563
งบประมาณ 40,650.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางมณฑา ทองตำลึง
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 1 มิ.ย. 2563 1 มิ.ย. 2563 40,650.00
รวมงบประมาณ 40,650.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 30

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

หลักการและเหตุผล (ระบุที่มาของการทำโครงการ) ปัจจุบันโรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งในประเทศไทยและมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โรคมะเร็งเต้านมเป็นโรคมะเร็งที่พบเป็นอันดับหนึ่งในสตรีไทย รองลงมาเป็นมะเร็งลำไส้และมะเร็งปากมดลูกตามลำดับในปี 2562 พบผู้ป่วยเพศหญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมจำนวน4,914 ราย คิดเป็นร้อยละ 31.02 , มะเร็งลำไส้จำนวน 1,851 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.68 และมะเร็งปากมดลูกจำนวน 1,741 รายคิดเป็นร้อยละ 10.99 (สถาบันมะเร็งแห่งชาติ, ๒๕62) ปัจจุบันโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งขันมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม จำนวน ๘ ราย และจำนวนผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกจำนวน 4 ราย ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะมาพบแพทย์ เมื่อระยะของโรคมะเร็งนั้นได้เข้าสู่ในระยะลุกลามแล้ว การรักษาจึงเป็นไปได้ยาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูง ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากไม่สามารถประกอบอาชีพได้ก่อให้เกิดปัญหาด้านสังคมและครอบครัวตามมาอย่างมากมายแต่จะสามารถป้องกันและรักษาให้หายขาดได้ถ้าพบผู้ป่วยโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชัน ได้ดำเนินงานตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรีกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558-2562 ผลการดำเนินงาน พบว่า กลุ่มเป้าหมายได้ตรวจคัดกรองจำนวน 584 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.82 ของกลุ่มเป้าหมาย จะเห็นได้ว่า การตรวจคัดกรองฯยังทำไม่ความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาได้ทัน ดังนั้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตลิ่งชันจึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันสตรีจากมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกขึ้นเพื่อติดตามการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องของผู้รับบริการโดยเน้นการตรวจPapSmear เชิงรุกค้นหาเซลล์มะเร็งได้ในระยะเริ่มแรก รวมถึงตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเบื้องต้นเพื่อการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคด้วยซึ่งจะเป็นแนวทางในการสกัดโรคก่อนลุกลาม

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ๑. เพื่อค้นหาสตรีที่มีความผิดปกติของเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรก 2. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายทุกคน ตระหนักในการตรวจมะเร็งปากมดลูก 3. เพื่อให้สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาอย่างถูกวิธี
  • สามารถตรวจคัดกรองได้ตามจำนวนเป้าหมายที่วางไว้ ร้อยละ 30

-สตรีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมคัดกรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

-สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาอย่างถูกวิธีร้อยละ 100

30.00 30.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูก 300.00 40,650.00 40,650.00
รวม 300 40,650.00 1 40,650.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ
2.จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ สถานที่ และประสานงานเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจและกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการตรวจ
3.ประชาสัมพันธ์โครงการโดยป้ายประชาสัมพันธ์(ไวนิล),อสม. สำรวจข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย และนัดวัน เวลาดำเนินโครงการ
4.อสม. ติดตามกลุ่มเป้าหมายมาตรวจในวันดำเนินโครงการ
5.ดำเนินกิจกรรมตามแผนการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม และแจกแผ่นพับให้สุขศึกษารายบุคคล
6. การแจ้งผลตรวจมะเร็งปากมดลูก นัดหมายมารับผลการตรวจใน 1 เดือน สำหรับรายที่ผิดปกติแจ้งผลทางโทรศัพท์ นัดมาเพื่อรับฟังและอธิบายผลการตรวจและการส่งต่อ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑.สามารถค้นหาความผิดปกติของเซลล์มะเร็งที่ปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มแรกได้ 2.สตรีกลุ่มเป้าหมายทุกคนตระหนักในการตรวจมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมทุกปี
3.สตรีกลุ่มเป้าหมายที่ตรวจพบความผิดปกติได้รับการส่งต่อและรักษาอย่างถูกวิธี

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว ชื่อกองทุน สปสช.เทศบาลตำบลบ้านพร้าว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 15:43 น.