กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โครงการส่งเสริมความรู้ การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มอาชีพตำบลบาละ
รหัสโครงการ 63-L4117-2-06
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานแรงงานนอกระบบ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ กลุ่มรับซื้อน้ำยาง ศิลานารีบ้านคชศิลา
วันที่อนุมัติ 24 ธันวาคม 2562
ปีงบประมาณ 2563
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 มกราคม 2563 - 30 กันยายน 2563
กำหนดวันส่งรายงาน 15 ตุลาคม 2563
งบประมาณ 25,450.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวิลัยพร จำรูญศรี
พี่เลี้ยงโครงการ นางไอลดา เจ๊ะหะ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
ละติจูด-ลองจิจูด 6.33,101.023
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 7 ม.ค. 2563 30 ก.ย. 2563 25,450.00
รวมงบประมาณ 25,450.00

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ
กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง 50

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีภาวะเสี่ยง :

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลได้มีการกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยในการทำงานและบริการอาชีวะอนามัยในสถานประกอบการของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึง 2564 ตลอดจนการดำเนินการพัฒนาด้านอาชีวอนามัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา และการยกระดับมาตรฐานในด้านความปลอดภัยในการทำงานและการบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการสำหรับสถานที่ต่างๆ เช่น สถานที่ราชการ สถานที่ประกอบการเอกชน ตลาด ร้านอาหาร โรงงาน เป็นต้น เพื่อให้สถานที่ต่างๆได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดอันจะทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยจากการบริการด้านความปลอดภัยในการทำงานและการบริการอาชีวอนามัยในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น โรคที่เกิดจากการทำงาน หรือโรคจากการประกอบอาชีพ เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งส่วนบุคคลครอบครัว ชุมชน และประเทศชาติเมื่อเกิดกับบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานและมีบทบาทความรับผิดชอบสำคัญของครอบครัวย่อมส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อครอบครัวและสังคม ทั้งในทางเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดกับผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกระบบ เช่น เกษตรกร ประมง ร้านอาหาร/ขนม ซ่อมรถ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อสร้าง เป็นต้น เพราะผู้ที่ประกอบอาชีพเหล่านี้เป็นเจ้าของกิจการเองไม่ได้รับค่าจ้างจากผู้อื่นในลักษณะของเงินเดือนหรือค่าแรงประจำ และรับผิดชอบต่อการดำเนินการทั้งในส่วนของกำไร หรือขาดทุน หากเกิดการเจ็บป่วยหรือประสบเหตุอันตรายไม่สามารถทำงานได้ ย่อมขาดรายได้ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนและคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นการส่งเสริมค่านิยมที่ถูกต้องด้านสุขภาพและป้องกันโรคให้กับผู้ประกอบอาชีพ จึงเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร สวนยางพารา ส่วนผลไม้ โดยพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่ภูเขาและเชิงเขา อาจมีเสี่ยงในการประกอบอาชีพ   กลุ่มรับซื้อน้ำยาง ศิลานารีคชศิลา หมู่ที่4 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในครัวเรือนของผู้ประกอบอาชีพ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ การดูแลสุขภาพและป้องกันโรคในกลุ่มอาชีพ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคจากการทำงาน สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและลดความเสี่ยงจากการทำงานให้กับกลุ่มอาชีพ

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสำรวจข้อมูลของกลุ่มแรงงานนอกระบบ

 

0.00
2 เพื่อให้กลุ่มแรงงานนอกระบบมีความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานและสามารถนำไปปฏิบัติได้

 

0.00
3 เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มแรงงานนอกระบบได้รับการตรวจประเมินและคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ

 

0.00
4 เพื่อสนับสนุนให้เครือข่ายกลุ่มแรงงานนอกระบบได้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการเฝ้าระวังลดความเสี่ยง

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 1 ค่าประชุมอบรมให้ความรู้ 1 ครั้ง 50.00 7,000.00 3,700.00
1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 2.ประชุมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้างเสริมสุขภาพ จำนวน 2 ครั้ง 50.00 14,000.00 7,000.00
1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 3.ค่าบริการตรวจประเมินและคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ 50.00 750.00 14,000.00
1 ม.ค. 63 - 30 ก.ย. 63 ค่าประชุมอบรมให้ความรู้เครือข่ายอาสาสมัครอาชีวอนามัยชุมชน (อสอช) 1 ครั้ง 20.00 3,700.00 750.00
รวม 170 25,450.00 4 25,450.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

1.สำรวจข้อมูลจำนวนกลุ่มแรงงานนอกระบบ
2.อบรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจากการทำงานให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ
3.จัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุกและเฝ้าระวังโรคจากการทำงานในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
3.1ตรวจประเมินและคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
3.2วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำสภาวะสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
4.จัดกิจกรรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและมีกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพร่วมกันของกลุ่มแรงงานนอกระบบ
5.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการพร้อมแบบรายงานการรับบริการ ส่งให้กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.หน่วยงานในพื้นที่มีข้อมูลจำนวนแรงงานนอกระบบ
2.กลุ่มแรงงานนอกระบบได้รับการเฝ้าระวังโรคจากการทำงาน โดยกระบวนการมีส่วนร่วมหน่วยบริการและกลุ่มแรงงานนอกระบบ
3.กลุ่มแรงงานนอกระบบได้รับการสนับสนุนให้มีการจัดการและแก้ไขปัญหาสุขภาพจากการทำงานของทั้งในระดับบุคคลและระดับกลุ่ม

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์โครงการฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
2 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ
3 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 11:46 น.