กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่
รหัสโครงการ 61-L7258-3-01
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานโรคเรื้อรัง , แผนงานผู้สูงอายุ
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมของ ศูนย์เด็กเล็ก/ผู้สูงอายุ/คนพิการ
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ หน่วยงานอื่นๆ ที่ไม่ใช่หน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงเรียน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครหาดใหญ่่
วันที่อนุมัติ 1 พฤศจิกายน 2560
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 2 มกราคม 2561 - 30 มิถุนายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน
งบประมาณ 364,900.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ละติจูด-ลองจิจูด 7.01,100.474

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มผู้สูงอายุ 90

กิจกรรมหลักตามกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มผู้สูงอายุ :

ระบุ

กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันสังคมไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว จากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยในปี พ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 68 ล้านคน  โครงสร้างอายุของประชากรเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  อัตราการเกิดของประชากรลดลง  ในขณะเดียวกันประชากรมีอายุยืนยาวขึ้น ในปี 2557 ประชากรสูงวัยที่อายุ 60 ปีขึ้นไป มีจำนวนมากถึง 10 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของประชากรทั้งหมด และประเทศไทยกำลังจะกลายเป็น “สังคมผู้สูงวัยโดยสมบูรณ์” เมื่อประชากรอายุ 60  ปีขึ้นไปมีมากถึงร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2564 และคาดว่าจะเป็น “สังคมสูงวัยระดับสุดยอด” ในอีกไม่ถึง 20 ปีข้างหน้าเมื่อประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมีสัดส่วนถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด       โครงสร้างประชากรของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญ่ พบว่า ผู้สูงอายุมีอายุยืนยาวมากขึ้นและมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปีพ.ศ. 2560 เทศบาลนครหาดใหญ่มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 159,000 คน จำนวนผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป จำนวน 23,162 คน คิดเป็นร้อยละ 14.51 ของประชากรทั้งหมด  ถือว่าเทศบาลนครหาดใหญ่ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเช่นกัน  สถานการณ์เหล่านี้นำมาสู่ปัญหาของผู้สูงอายุทั้งด้านสุขภาพอนามัย ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคม  ซึ่งทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชนต้องตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นพร้อมก้าวเข้าสู่ยุคสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  ผู้สูงอายุไม่ใช่บุคคลด้อยโอกาสหรือเป็นภาระต่อสังคม แต่สามารถมีส่วนร่วมเป็นพลังพัฒนาสังคม จึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความพร้อมมีศักยภาพ  สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข มีศักดิ์ศรี เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ  พึ่งพาตนเองได้ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย  จิตใจ  ไม่เหงา  ไม่ซึมเศร้า  ไม่ติดบ้านติดเตียงก่อนเวลาอันควรด้วยการให้ความรู้และวิธีการในการเสริมสร้างสุขภาพอนามัยทั้งสุขภาพทางกาย สุขภาพจิต จิตปัญญารวมทั้งสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้ผู้สูงอายุในการปกป้องตนเองจากภัยรอบด้านด้วยการให้ข่าวสาร ความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
      ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ  เทศบาลนครหาดใหญ่ ได้จัดตั้งขึ้นโดยเทศบาลนครหาดใหญ่เพื่อเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ในการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ทั้งการดำเนินงานดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มติดสังคม ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์เทศบาลนครหาดใหญ่ในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  เสริมสร้างให้ประชาชนมีทักษะความรู้ ความสามารถและพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทำให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกด้าน  และมีความสุขครอบคลุมทั้ง 5 มิติ คือ สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง สุขสงบ ดังนโยบาย “หาดใหญ่ มหานครแห่งความสุข” ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลนครหาดใหญ่  จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต และนำผู้สูงอายุเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการดูแลตนเองให้มีสุขภาพ ที่ดี

ประเมินความรู้ความสามารถ ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้จากการเรียนเพิ่มขึ้น

90.00
2 เพื่อพัฒนาผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ทั้งทางด้าน ร่างกาย จิตใจ และด้านสังคม

ประเมินภาวะสุขภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และด้านสังคม ร้อยละ 90 ของผู้เข้าร่วม โครงการมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

90.00
3 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เป็นศูนย์กลางให้ ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ชีวิต และเป็นจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อชุมชน/สังคม

1ประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก

2 ประเมินเวลาเรียน ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีเวลาเรียน ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดประเมินกิจกรรม  ผู้เข้าร่วมโครงได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือสังคมอย่างน้อย 1-2 กิจกรรม

90.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย
(คน)
งบกิจกรรม
(บาท)
ทำแล้ว
 
ใช้จ่ายแล้ว
(บาท)
กิจกรรมประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่/ผู้เกี่ยวข้องวางแผนการดำเนินงานและสรุปผลการดำเนินงาน - -
กิจกรรมประชุมชี้แจงปฐมนิเทศผู้เรียนและตรวจประเมินภาวะสุขภาพก่อนเรียน - -
กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ - -
กิจกรรมนันทนาการสร้างเสริมสุขภาพ (ดนตรีบำบัด : กลองยาว) - -
กิจกรรมสื่อสารและประชาสัมพันธ์ - -
1 - 30 มี.ค. 61 กิรกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม - -
2 - 30 เม.ย. 61 กิรกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายน - -
1 - 31 พ.ค. 61 กิรกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนพฤษภาคม - -
1 - 29 มิ.ย. 61 กิรกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือนมิถุนายน - -
29 ส.ค. 61 กิรกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุประจำเดือน กุมพาพันธ์ - -
รวม 0 - 10 -
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)
 • กลุ่มเป้าหมาย
  จำนวน 90 คน แบ่งเป็น 2 ห้อง ๆ ละ 45 คน ห้อง 1/1 ผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ 45 คน ห้อง 1/2 ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ 45 คน คุณสมบัติของผู้เรียน
 1. อายุ 60 ปีขึ้นไป
 2. เป็นผู้สามารถช่วยเหลือตนเองได้
 3. มีจิตอาสาในการช่วยเหลือกิจกรรมในชุมชน
 • วิธีดำเนินงาน
 1. ประชุมแกนนำกลุ่มต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในพื้นที่

 2. ประชุมเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุ ผู้ทรงคุณวุฒิ แกนนำกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน สำรวจความต้องการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของผู้สูงอายุในพื้นที่

 3. สำรวจความพร้อมของทรัพยากร ภาคีเครือข่าย ได้แก่ กศน./ศูนย์บริการสาธารณสุข/รพ.หาดใหญ่ /เกษตรอำเภอ/วิทยากรจิตอาสาฯ

 4. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ

 5. คัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ

 6. ประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ วางแผนการดำเนินงานจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ

 7. คณะกรรมการแต่ละฝ่ายดำเนินงานตามแผน

 8. ประชาสัมพันธ์โครงการและเปิดรับสมัครผู้เรียน

 9. ตรวจประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงอายุก่อนเรียน

 10. เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ และดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสัปดาห์ละ 1 วัน เวลา 09.00-16.00 น. โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น 2 หมวด ๆ ความรู้สำหรับพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ และหมวดการเรียนรู้ตามอัธยาศัย โดยใช้หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สำหรับโรงเรียนผู้สูงอายุของสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดสงขลา เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยปรับตามสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้กิจกรรมนำเนื้อหา เน้นความสุขของผู้เรียนครอบคลุม 5 มิติ (สุขสบาย สุขสนุก สุขสง่า สุขสว่าง สุขสงบ ) รายละเอียดตารางการเรียนการสอนตามเอกสารแนบท้าย

 11. ประเมินผลการเรียน/แจ้งผลการเรียน

 12. จัดกิจกรรมจบการศึกษา/กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 13. สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

ชื่อเอกสารผู้ส่ง
1 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่
2 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่
3 ไฟล์รายงานปิดโครงการ-ฉบับสมบูรณ์ (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่
4 ไฟล์โครงการ (ส่วนที่ 3) (.pdf) กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่

โครงการเข้าสู่ระบบโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 15:19 น.