กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมและการใช้สมุนไพรในชุมชนตำบลทรายขาว
รหัสโครงการ 61-L2977-2-013
ความสอดคล้องกับแผนงาน แผนงานกิจกรรมทางกาย , แผนงานกลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีความเสี่ยง
ประเภทการสนับสนุน ประเภท 2 สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคของกลุ่มหรือองค์กรประชาชน/หน่วยงานอื่น
หน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มคน ที่รับผิดชอบโครงการ กลุ่มหรือองค์กรประชาชน
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ ประธาน อสม.
วันที่อนุมัติ 11 พ.ค. 2561
ปีงบประมาณ 2561
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 11 พ.ค. 2561 - 30 กันยายน 2561
กำหนดวันส่งรายงาน 30 กันยายน 2561
งบประมาณ 37,378.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ
พื้นที่ดำเนินการ ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ละติจูด-ลองจิจูด 6.665,101.096

กลุ่มเป้าหมายหลัก

(ตามแนบท้ายประกาศคณะอนุกรรมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ พ.ศ. 2557)

กลุ่มเป้าหมายจำนวน(คน)
กลุ่มเป้าหมายจำแนกตามช่วงวัย
กลุ่มเป้าหมายจำแนกกลุ่มเฉพาะ

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

ระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ได้สนับสนุนยาสมุนไพรสู่สถานบริการปฐมภูมิทุกแห่ง 10 รายการ ได้แก่ยาอมมะแว้ง ฟ้าทลายโจรขมิ้นชัน เถาวัลย์เปรียง ยาธาตุอบเชยมะขามแขกครีมพญายอยาหอมเทพจิตเพชรสังฆาตขิง เพื่อบริการประชาชนให้เกิดความครอบคลุมในโรคและอาการที่เกิดขึ้นบ่อยของพื้นที่ อีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรภายในชุมชนและ เป็นทางเลือกในการรักษาของประชาชนตามกระแสนิยมสมุนไพรในยุคปัจจุบัน ทว่า การรักษาและการใช้ยาสมุนไพรของพื้นที่ยังขาดการติดตามการเฝ้าระวังความปลอดภัย และยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้อง คณะทำงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายขาวและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลทรายขาว จึงเล็งเห็นความสำคัญของการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคและการติดตามความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพรดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ การเฝ้าระวังความปลอดภัยจากการใช้ยาสมุนไพรในชุมชนนี้ขึ้น เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนตำบลทรายขาวต่อไป

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 . เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ยาสมุนไพรที่ถูกต้อง

 

0.00

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว ชื่อกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว เมื่อวันที่ 9 พ.ค. 2561 11:23 น.