กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล


 • แจ้งจุดเน้นและแนวทางการบริหารงานกองทุนตำบลและ LTC

  @3 ธ.ค. 62 08:57
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางการบริหารและจุดเน้นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ปี ๒๕๖๓ ดังนี้๑. คงมาตรการไม่จัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว (๔๕ บาทต่อประชากร) แก่กองทุนหลักประกัน
 • ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปี2562 จ.พัทลุง

  @27 พ.ย. 62 10:45
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ (Coaching Team) จังหวัดพัทลุง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำห
 • ประชุมพี่เลี้ยงจังหวัด ปี 63(สงขลา/สตูล/ตรัง/พัทลุง)

  @20 พ.ย. 62 19:55
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดโครงการพัฒนาศักยภาพทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด เพื่อหนุนเสริมการทำงานกองทุน (กองทุนตำบล , กองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด) ในระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
 • เชิญประชุมชี้แจง LTC สำหรับกองทุนสมัครใหม่

  @18 พ.ย. 62 23:07
  ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา จะจัดโครงการประชุมติดตามงานระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของหน่วยบริการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบสถานการณ์และปัญหาและหาแนวทางกา
 • หนังสือเชิญกองทุน จ.ตรังประชุมแรงงานนอกระบบ 18-11-63

  @13 พ.ย. 62 09:40
  ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับโครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงระบบสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยและชีวอนามัย ฯ โดยสมาคมวิถีทางเลือกฯ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ)
 • ขอเชิญประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนสุขภาพตำบลและทำโครงการบูรณาการสุขภาวะ จ.ปัตตานี

  @5 พ.ย. 62 14:54
  ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสถาบันการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสมาคมวิถีทางเลือกฯ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะ (บุหรี่ สุรา สารเสพติด การเพิ่มเคลื่อนไหว

ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 12 จัดประชุมทีมพี่เลี้ยง ใต้ตอนบน

@4 ธ.ค. 62 08:02
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดพัฒนาทีมพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กองทุน LTC โซนภาคใต้ตอนบน สงขลา สตูล พัทลุง และตรัง จำนวน 80 คน ณ โรงแรมคริสตัลหาดใหญ่ สงขลา บทบาทการเป็นพี่เลี้ยงนั้น แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การสนับสนุนการทำงาน หรือ coaching เพื่อการจัดทำแผนสุขภ

แจ้งจุดเน้นและแนวทางการบริหารงานกองทุนตำบลและ LTC

@3 ธ.ค. 62 08:57
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ขอแจ้งแนวทางการบริหารและจุดเน้นการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นและกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง(LTC) ปี ๒๕๖๓ ดังนี้๑. คงมาตรการไม่จัดสรรเงินค่าเหมาจ่ายรายหัว (๔๕ บาทต่อประชากร) แก่กองทุนหลักประกัน

หนังสือเชิญประชุมกองทุน จ.สงขลา 12-12-62

@29 พ.ย. 62 09:55
ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับโครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงระบบสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยและชีวอนามัย ฯ โดยสมาคมวิถีทางเลือกฯ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ)

หนังสือเชิญประชุมกองทุน จ.นราธิวาส แรงงานนนอกระบบ 16-12-62

@29 พ.ย. 62 09:52
ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับโครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงระบบสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยและชีวอนามัย ฯ โดยสมาคมวิถีทางเลือกฯ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ)

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจังหวัดนราธิวาส 2-12-62

@29 พ.ย. 62 09:47
ด้วยที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับโครงการพัฒนานโยบายและกลไกการเข้าถึงระบบสร้างเสริมสุขภาพความปลอดภัยและชีวอนามัย ฯ โดยสมาคมวิถีทางเลือกฯ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดทำโครงการบูรณาการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง(แรงงานนอกระบบ)

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปี2562 จ.พัทลุง

@27 พ.ย. 62 10:45
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง และคณะทำงานสนับสนุนกองทุนฯ (Coaching Team) จังหวัดพัทลุง จัดประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนตำบล ปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบลและ LTC ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำห

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์