กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท


 • ลงทะเบียนชี้แจงกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด

  @24 ต.ค. 66 11:04

  ลงทะเบียนชี้แจงกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด ปี 67

 • แจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567

  @16 ต.ค. 66 16:10
  ด้วยเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กองทุนสุขภาพตำบล ปี 2567 นั้น ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ได้รับจัดสรรเงินในลักษณะงบประมาณภายในเขต (Global budget) วงเงิน 191,676,703.34 บาท ให้กับกองทุนฯที่มีเงินคงเหลือน้อยกว่า1 เท่าของรายรับ จ
 • แก้ไขใหม่ ! ข้อมูลแนวทางจัดสรร ปี 67 และผลงานเบิกจ่าย 66

  @9 ต.ค. 66 10:28
  ในปีงบประมาณ 2567 งบค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ "กองทุนสุขภาพตำบล" นั้นงบจากสำนักงานงบประมาณ วงเงิน 2,550,601,000 บาท (2550.6 ล้านบาท) โดยมีการจัดสรรเป็นวงเงินภายในเขต (Global budget) เขต 12 สงขลา วงเงิน 191,676,703.34 บาท 
 • เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม

  @25 ก.ย. 66 10:35
  เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา ประชุม zoom เพื่อเตรียมความพร้อมของจนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน ปี 67 โดยมีวิทยากร คือ อ.อะหมัด หรีขาหลี และ คุณวลัยพร ด้วงคง ให้ความรู้
 • กองทุน อบต.ท่าข้าม พัฒนาศักยภาพกรรมการ

  @22 ก.ย. 66 19:52
  ครั้งแรก เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม ทางคณะกรรมการกองทุนฯ จัดศึกษาดูงาน การบริหารจัดการกองทุนฯ อบต.นาทอน จังหวัดสตูลในวันที่ 22 กันยายน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การบริหารจัดการกองทุนตำบล ตามประกาศฯ โดย เภสัชกรสมชาย ละอองพันธุ์
 • ล่องใต้ ชื่นชมความสำเร็จ กองทุน อบต.โคกเคียน

  @11 ก.ย. 66 09:28
  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ (อปสข.12 สงขลา) นำโดย เรือตรี ปราโมทย์ ทับทิม คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงเยี่ยมชมการดำเนินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.โคกเคียน นายรุสลัน อารง นายก อบต.โคกเคียน จ.นราธิวาส คณะกรรมการให้การต้อนรับและนำเสนอก
READ ALL

ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.เขต 12 จัดชี้แจงกองทุนสุขภาพตำบลและ LTC

@27 พ.ย. 66 09:57
ระหว่าง วันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ และ กองทุน LTC รายจังหวัด โดยมี นายแพทย์กำพล กาญจโนภาส ผู้ทรงคุณวุฒิ อปสข. ผู้แทน อปสข.ในสัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ นายกธนวัฒน

ดาว์นโหลดเอกสารประกอบการประชุม

@6 พ.ย. 66 11:14
กำหนดการ08.30 - 09.00 น.ลงทะเบียนผุ้เข้าร่วมประชุม09.00 - 09.15 น.กล่าวเปิดและบรรยาย เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2567 คณะอนุกรรมการหลัก ประกันสุขภ

ลงทะเบียนชี้แจงกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด

@24 ต.ค. 66 11:04

ลงทะเบียนชี้แจงกองทุนตำบลและ LTC รายจังหวัด ปี 67

แจ้งแนวทางดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ ปีงบประมาณ 2567

@16 ต.ค. 66 16:10
ด้วยเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนของเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ หรือ กองทุนสุขภาพตำบล ปี 2567 นั้น ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ได้รับจัดสรรเงินในลักษณะงบประมาณภายในเขต (Global budget) วงเงิน 191,676,703.34 บาท ให้กับกองทุนฯที่มีเงินคงเหลือน้อยกว่า1 เท่าของรายรับ จ

แก้ไขใหม่ ! ข้อมูลแนวทางจัดสรร ปี 67 และผลงานเบิกจ่าย 66

@9 ต.ค. 66 10:28
ในปีงบประมาณ 2567 งบค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ "กองทุนสุขภาพตำบล" นั้นงบจากสำนักงานงบประมาณ วงเงิน 2,550,601,000 บาท (2550.6 ล้านบาท) โดยมีการจัดสรรเป็นวงเงินภายในเขต (Global budget) เขต 12 สงขลา วงเงิน 191,676,703.34 บาท 

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อม

@25 ก.ย. 66 10:35
เมื่อวันที่ 21 กันยายน ที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา ประชุม zoom เพื่อเตรียมความพร้อมของจนท.ผู้รับผิดชอบงานกองทุน ปี 67 โดยมีวิทยากร คือ อ.อะหมัด หรีขาหลี และ คุณวลัยพร ด้วงคง ให้ความรู้
READ ALL หัวข้อทั้งหมด:tags/22

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์