กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบลข่าวประชาสัมพันธ์

สจรส.ม.อ.และสปสช. จัดถอดบทเรียนโครงการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพผ่านกองทุนตำบล

@February,14 2019 20.42
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สถาบันการจัดการระบบสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์ (สจรส.ม.อ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา และ 11 สุราษฎร์ธานี จัดประชุมถอดบทเรียน การพัฒนากลไกอาสาสมัครเพื่อการแก้ปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ สุรา ยาสูบ และสารเสพติด และการเพิ่มการเคลื่อนไหวทางกาย มีทีมพี่เลี้

ลงทะเบียน อบรมโปรแกรม LTC(เฉพาะกองทุนที่ดำเนินงานเท่านั้น)

@February,13 2019 09.08
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่รับผิดชอบเป็น CM เพื่อใช้โปรแกรมบริหารกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) ตามรายจังหวัดและรุ่นเท่านั้น เนื่องจากมีจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนจำกัด รายละ

สปสช.เขต 12 และ service plan NCD จัดประชุมชี้แจง NCD 62

@February,11 2019 10.34
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จัดประชุม กำหนดแนวทาง วางแผนการดำเนินงานเพื่อการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและความดันโลหิตสูง ปี 2562 ณ ห้องประชุม หนานมดแดง จังหวัดพัทลุง มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการประเด็น โรคเรื้อรังไม่ติดต่อ และความดันโลหิตสูง ระดับจังหวั

สปสช.เขต 12 จัดชี้แจงแนวทางการทำงานและประกาศ ฉ.61

@January,29 2019 16.51
เมื่อวันที่ 14-29 มกราคมที่ผ่านมา สปสช.เขต 12 สงขลา จัดประชุมชี้แจงแนวทางดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบล และประกาศฯ ฉ.ใหม่ มีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกองทุน และผู้อำนวยการคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน ในเขต 12 จำนวน 617 แห่งเข้าร่วมประชุมรับฟังประกาศ ฉ.ใหม่ และแนวทางการดำเน

ประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บุหรี่

@January,08 2019 10.48
ทีมสจรส ม.อ. สปสชและทีมพี่เลี้ยงกองทุนนำร่อง จัดประชุมถอดบทเรียนและสรุปผลการดำเนินการโครงการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพจากสุรา ยาสูบ บุหรี่วันที่ 8-9 มกราคม 2562 ณ.โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

เอกสาร ประชุมชี้แจงแนวทางและประกาศกองทุน ฉ. ใหม่ รายจังหวัด มกราคม 62

@January,03 2019 15.22
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาแล้วนั้นโดยห้วงระยะเวลา ๓ เดือนที่ผ่านมา( ต.ค. ธ.ค.) 

หัวข้อทั้งหมด


ลิงก์