กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล


 • เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ปี 64

  @14 ต.ค. 63 14:24
  ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดประชุมการพัฒนาพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประ
 • ด่วน!!!! แจ้งประมาณการณ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล ปี64

  @5 ต.ค. 63 15:45
  สปสช.เขต 12 สงขลา ขอแจ้งประมาณการณ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล ปี64 ขอความร่วมมือให้ จนท.กองทุนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง(ก่อนสปสช.เขตส่งเบิก)หมายเหตุ :**ตามที่เขตได้ตรวจสอบข้อมูลประชากร พบว่า บางกองทุนยังไม่บันทึกข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เขตจึงขอใช้ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2
 • แลกเปลี่ยนรู้กองทุนสุขภาพท้องถิ่น จ.พัทลุง

  @24 ก.ค. 63 11:55
  ท้องถิ่น จ.พัทลุงนำเสนอผลงานเด่นด้านสุขภาพผ่านโครงการด้านสุขภาพจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น หรือ กองทุนสุขภาพตำบล จัดบูทนิทรรศาการและการนำเสนอผลงานบนเวที พร้อมมอบรางวัล อปท.ผลงานบริหารเด่นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ จ.พัทลุง(พี่เลี้ยง จ.พัทลุง) จัดเวทีแลกเป
 • เชิญร่วมงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ จ.สตูล

  @16 ก.ค. 63 15:57
  ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๒ สงขลา ร่วมกับคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงจังหวัดสตูล ได้กำหนดจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่และกองทุนดูแลระยะยาวผู้สูงอายุและบุคคลที่มีภ
 • สปสช.-ม.อ.-หารือร่วม ศอบต.

  @23 มิ.ย. 63 17:52
  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมาห้องประชุม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ดร.ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 12 สงขลา และผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รองอธิการบดีด้านนโยบายและแผน ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ ม.สงขลานครินทร์ หารือร่วมกับ
 • ประชุมผ่านzoomแนวทางทำแผนสุขภาพแก้ปัญหาโควิด-19

  @19 พ.ค. 63 09:29
  เมื่อวันที่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา ทางสถาบันนโยบายสาธารณะ (สถาบันการจัดการสุขภาพ-สจรส.เดิม) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมเครือข่ายสุขภาพ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนสุขภาพ ประเด็น การแก้ปัญหาโควิด -19 ผ่านกองทุนสุขภาพตำบล เพื่อส่งเสริมให้ อปท.สามารถจัดทำโครงการแก้ปัญหาโควิด

ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญประชุมพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยง ปี 64

@14 ต.ค. 63 14:24
ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา จะจัดประชุมการพัฒนาพี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ของแต่ละจังหวัด ทำหน้าที่ให้คำปรึกาการดำเนินงาน ปรับแผนหรือโครงการ ตลอดจนร่วมพัฒนาศักยภาพกองทุนหลักประ

ลงทะเบียนชี้แจงกองทุน ปี 64 รายจังหวัด

@9 ต.ค. 63 13:14
จังหวัดวันที่สถานที่ประชุมลงทะเบียนหมายเหตุ ตรัง26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00-16.30น.โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรังลงทะเบียนหนังสือเชิญ และกำหนด

เอกสาร ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563

@6 ต.ค. 63 09:14

ประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนการดำเนินงานพัฒนากลไกเขตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2563

ด่วน!!!! แจ้งประมาณการณ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล ปี64

@5 ต.ค. 63 15:45
สปสช.เขต 12 สงขลา ขอแจ้งประมาณการณ์การจัดสรรงบประมาณกองทุนสุขภาพตำบล ปี64 ขอความร่วมมือให้ จนท.กองทุนตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง(ก่อนสปสช.เขตส่งเบิก)หมายเหตุ :**ตามที่เขตได้ตรวจสอบข้อมูลประชากร พบว่า บางกองทุนยังไม่บันทึกข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 เขตจึงขอใช้ข้อมูลประชากร ณ วันที่ 1 เมษายน 2

ตรวจสอบผลงานก่อนการจัดสรรเงินกองทุน 2564

@2 ต.ค. 63 13:51
การจัดสรรเงิน 45 บาท/ปชก.ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ใน ปี 2564 นั้น ทาง สปสช.ให้ อปท.แจ้งจำนวนประชากรทุกสิทธิในพื้นที่(ณ วันที่ 1 เมษายน 2563) ผ่านทางเว็บไซต์กองทุนสุขภาพตำบล(www.localfund.happynetwork.org) การจัดสรรปี 2564 นั้น ทาง สปสช.เขต 12 สงขลา ได้ใช

หนังสือเชิญ พชอ.และกองทุนนำร่อง พื้นที่บูรณาการ จ.พัทลุง

@1 ต.ค. 63 11:26
ตามที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนให้สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (สนส.ม.อ.) ดำเนินโครงการศูนย์วิชาการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการสร้างเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ยกระดับและขยายผลกระบวนการทำงานแบบเครือข่ายและเพิ่มการประสานความร่วมมือของภาคีที่เกี่ย

หัวข้อทั้งหมด

ลิงก์