กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

ขอเชิญ อปท.สมัครร่วมประเมินและคัดเลือก ดีเด่น 67

by twoseadj @2 เม.ย. 67 14:10 ( IP : 159...16 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x563 pixel , 100,165 bytes.

ด้วย สปสช.เขต 12 สงขลา ได้จัดให้มีการประเมินและคัดเลือกกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เป็นกองทุนดีเด่นระดับจังหวัดและเขต โดยทาง สปสช.เขต ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกและประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่หรือท้องถิ่น  เพื่อดำเนินการประเมินให้คะแนน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 1.คณะทำงานประเมินแยกเป็น 2 ชุด
2.การคัดเลือกจะให้ กองทุนตำบลทุกประเภทที่สนใจของแต่ละจังหวัดแสดงความจำนงสมัครเข้าร่วมรับการประเมิน และสามารถให้สมัครเพิ่มได้
3.การคัดเลือกหรือ ประกวด ไม่แบ่งเป็นระเภทตามขนาด
4.คะแนนเต็ม จำนวน 100 คะแนน
4.1 ผู้บริหารให้ความสำคัญ 10 คะแนน
4.2 การทำ LTC =10 คะแนน
4.3 ผลการเบิกจ่ายคะแนนเต็ม = 20 คะแนน วิธีการคิดโดยนำ 10 x ร้อยละการเบิกจ่าย ปี 66 และ เอา 10 x ร้อยละการเบิกจ่าย 67 (ไตรมาส 2)
4.4 ผลงานเด่นให้เลือกมา 2 โครงการ ๆ ละ 30 คะแนน (สถานการณ์ 2 คะแนน ,ลงรายงานกิจกรรมอย่างน้อย 3 กิจกรรม สมบูรณ์=5 คะแนน, ผลผลิต/ผลลัพธ์ =3 คะแนน) รวม 30 คะแนน
4.5 การลงข้อมูลในโปรแกรม 15 คะแนน
4.6 รูปแบบการนำเสนอ  15 คะแนน
5.รับสมัครโดยให้ อปท.ที่สนใจแสดงความจำนงผ่านเว็บไซต์ ภายระยะเวลา คัดเลือก  จนถึง 15 พฤษภาคม  2567
6.วิธีการ คือ นำเสนอผลงานในเวที ประกอบด้วย เวที 3 จังหวัด (ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) และ เวที 4 จังหวัด (สงขลา สตูล พัทลุง และตรัง)
7.ประชุมสรุปผลการคัดเลือก 1 ครั้ง
8.มอบโล่ในที่ประชุมจังหวัด เขต มอบที่ประชุม อปสข.

กองทุนสุขภาพตำบลใด สนใจสมัครสามารถแสกน QR-CODE ด้านล่าง ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม นี้เท่านั้น