กองทุนสุขภาพตำบล - กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น - กปท

เบิกจ่าย 40 % ผลงานกองทุนเขต 12 สงขลา

by twoseadj @1 เม.ย. 67 15:02 ( IP : 113...89 ) | Tags : ข่าวสาร-ประชาสัมพันธ์
photo  , 1000x563 pixel , 82,406 bytes.

ผลงานเบิกจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่ เขต 12 สงขลา พบว่าเบิกจ่ายแล้ว มากกว่า 40 เปอร์เซนต์ หรือ 199 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567) ส่งผลให้มีเงินคงเหลือ 290 ล้านบาท โดยหากแยกตามรายจังหวัด พบว่า
จังหวัดตรัง เบิกจ่ายมากที่สุด ร้อยละ 43 ของเงินทั้งหมด
อันดับ 2 จังหวัดสงขลา เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 42 ของเงินทั้งหมด
อันดับ 3 จังหวัดสตูล    เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 41 ของเงินทั้งหมด
อันดับ 4 จังหวัดยะลา    เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 40 ของเงินทั้งหมด
อันดับ 5 จังหวัดพัทลุง เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 37 ของเงินทั้งหมด
อันดับ 6 จังหวัดนราธิวาส เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 37 ของเงินทั้งหมด
อันดับ 7 จังหวัดปัตตานี เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 36 ของเงินทั้งหมด