กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ห้องประชุมออนไลน์

 • ห้องประชุมออนไลน์ 1

  เปิดบริการทุกวัน
  24 ชั่วโมง.

  ห้องประชุม 1403

  ระบุรายละเอียดการประชุม
 • ห้องประชุมออนไลน์ 2

  เปิดบริการทุกวัน
  24 ชั่วโมง.

  ห้องประชุม 1404

  วันที่ 1 มิ.ย.63 เวลา 13.30-14.30 น. ประชุมหารือเรื่อง การบริหารกองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกุ้ง