กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกกโก
L8621 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โก่งธนู
L4591 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเขาพระงาม
L7209 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โคกลำพาน
L4594 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.งิ้วราย
L4595 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ตะลุง
L4597 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลถนนใหญ่
L4598 อำเภอเมืองลพบุรี
10,833 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทะเลชุบศร
L4599 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าแค
L4600 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บางขันหมาก
L4603 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บ้านข่อย
L4604 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าตาล
L4605 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์เก้าต้น
L4607 อำเภอเมืองลพบุรี
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ชอนสมบูรณ์
L4618 อำเภอหนองม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตำบลชอนสารเดช
L4619 อำเภอหนองม่วง
4,628 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ดงดินแดง
L4620 อำเภอหนองม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ยางโทน
L4622 อำเภอหนองม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 17 กองทุน 15,461 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน