กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะแต้ว
L5213 อำเภอเมืองสงขลา
11,395 0.00 0.00
(50%)
300,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยอ
L5214 อำเภอเมืองสงขลา
4,918 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเขารูปช้าง
L5215 อำเภอเมืองสงขลา
42,218 0.00 0.00
(60%)
949,905.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหวัง
50089 อำเภอเมืองสงขลา
10,456 0.00 0.00
(40%)
250,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพะวง
L5217 อำเภอเมืองสงขลา
32,984 0.00 0.00
(50%)
742,140.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครสงขลา
L7250 อำเภอเมืองสงขลา
62,678 0.00 0.00
(60%)
1,950,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระดังงา
L5234 อำเภอสทิงพระ
4,568 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองรี
L5235 อำเภอสทิงพระ
3,483 0.00 0.00
(40%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูขุด
L5236 อำเภอสทิงพระ
5,105 0.00 0.00
(40%)
91,890.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะทิ้งพระ
L5237 อำเภอสทิงพระ
3,043 0.00 0.00
(40%)
54,774.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมพล
L5238 อำเภอสทิงพระ
5,303 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ดีหลวง
L5239 อำเภอสทิงพระ
3,452 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน
L5240 อำเภอสทิงพระ
4,075 0.00 0.00
(40%)
73,350.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อดาน
L5241 อำเภอสทิงพระ
3,724 0.00 0.00
(40%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแดง
L5242 อำเภอสทิงพระ
4,835 0.00 0.00
(40%)
87,030.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดจันทร์
L5243 อำเภอสทิงพระ
3,780 0.00 0.00
(30%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสทิงพระ
L7499 อำเภอสทิงพระ
2,823 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สนามชัย
L5244 อำเภอสทิงพระ
3,967 0.00 0.00
(40%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนตัดหวาย
L5174 อำเภอจะนะ
3,236 0.00 0.00
(40%)
58,248.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเปียะ
L5175 อำเภอจะนะ
5,466 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คู
L5176 อำเภอจะนะ
6,621 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แค
L5177 อำเภอจะนะ
4,407 0.00 0.00
(40%)
79,326.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจะนะ
L8367 อำเภอจะนะ
7,058 0.00 0.00
(50%)
159,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลจะโหนง
L5178 อำเภอจะนะ
7,832 0.00 0.00
(40%)
180,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลิ่งชัน
L5179 อำเภอจะนะ
10,517 0.00 0.00
(40%)
300,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมอไทร
L5180 อำเภอจะนะ
6,811 0.00 0.00
(40%)
122,598.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนาทับ
L5181 อำเภอจะนะ
13,613 0.00 0.00
(50%)
306,293.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
L5182 อำเภอจะนะ
7,786 0.00 0.00
(40%)
140,148.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำขาว
50087 อำเภอจะนะ
3,949 0.00 0.00
(40%)
80,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านนา
L5184 อำเภอจะนะ
9,609 0.00 0.00
(50%)
217,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ป่าชิง
L5185 อำเภอจะนะ
5,012 0.00 0.00
(40%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม
L5186 อำเภอจะนะ
8,695 0.00 0.00
(40%)
195,638.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพานไม้แก่น
L5187 อำเภอจะนะ
6,708 0.00 0.00
(40%)
121,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คลองกวาง
L5195 อำเภอนาทวี
5,705 0.00 0.00
(40%)
103,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทราย
L5196 อำเภอนาทวี
6,154 0.00 0.00
(40%)
111,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉาง
50088 อำเภอนาทวี
4,642 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับช้าง
L5198 อำเภอนาทวี
7,109 0.00 0.00
(40%)
223,934.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าประดู่
L5199 อำเภอนาทวี
6,102 0.00 0.00
(40%)
82,376.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาทวี
L5200 อำเภอนาทวี
6,657 0.00 0.00
(50%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาทวีนอก
L7892 อำเภอนาทวี
10,221 0.00 0.00
(50%)
229,980.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหมอศรี
L5201 อำเภอนาทวี
3,074 0.00 0.00
(40%)
60,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประกอบ
L5202 อำเภอนาทวี
6,757 0.00 0.00
(40%)
140,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปลักหนู
L5203 อำเภอนาทวี
5,006 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะท้อน
L5204 อำเภอนาทวี
7,724 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะสะบ้า
L5188 อำเภอเทพา
7,554 0.00 0.00
(40%)
170,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าม่วง
L5189 อำเภอเทพา
17,459 0.00 0.00
(40%)
392,828.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเทพา
L5190 อำเภอเทพา
2,576 0.00 0.00
(50%)
65,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เทพา
L8287 อำเภอเทพา
10,136 0.00 0.00
(40%)
250,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลปากบาง
L5191 อำเภอเทพา
9,917 0.00 0.00
(40%)
180,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลลำไพล
L5192 อำเภอเทพา
15,842 0.00 0.00
(50%)
356,445.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหญ่
L5193 อำเภอเทพา
7,031 0.00 0.00
(40%)
126,558.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกอม
L5194 อำเภอเทพา
7,908 0.00 0.00
(30%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.เขาแดง
L5253 อำเภอสะบ้าย้อย
8,307 0.00 0.00
(40%)
187,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคูหา
L5254 อำเภอสะบ้าย้อย
10,130 0.00 0.00
(40%)
182,340.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะแหน
L5255 อำเภอสะบ้าย้อย
8,149 0.00 0.00
(40%)
146,682.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าพระยา
L5261 อำเภอสะบ้าย้อย
12,181 0.00 0.00
(50%)
300,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพอ
L5256 อำเภอสะบ้าย้อย
11,250 0.00 0.00
(40%)
254,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธารคีรี
L5257 อำเภอสะบ้าย้อย
6,473 0.00 0.00
(40%)
116,514.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านโหนด
L5258 อำเภอสะบ้าย้อย
6,733 0.00 0.00
(40%)
300,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บาโหย
L5259 อำเภอสะบ้าย้อย
5,036 0.00 0.00
(40%)
90,648.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เปียน
L5260 อำเภอสะบ้าย้อย
8,983 0.00 0.00
(40%)
202,200.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย
L8288 อำเภอสะบ้าย้อย
1,368 0.00 0.00
(50%)
30,780.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองแดน
L5218 อำเภอระโนด
3,238 0.00 0.00
(40%)
60,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แดนสงวน
L5219 อำเภอระโนด
2,689 0.00 0.00
(40%)
48,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเครียะ
L5220 อำเภอระโนด
3,154 0.00 0.00
(40%)
74,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าบอน
L5221 อำเภอระโนด
8,289 0.00 0.00
(40%)
190,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ่อตรุ
L7251 อำเภอระโนด
11,370 0.00 0.00
(40%)
255,825.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านขาว
L5222 อำเภอระโนด
4,559 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านใหม่
L5223 อำเภอระโนด
4,354 0.00 0.00
(40%)
78,372.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปากแตระ
L5224 อำเภอระโนด
5,960 0.00 0.00
(50%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังยาง
L5225 อำเภอระโนด
3,376 0.00 0.00
(40%)
60,768.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระโนด
L8306 อำเภอระโนด
5,566 0.00 0.00
(40%)
100,188.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลระโนด
L5226 อำเภอระโนด
4,791 0.00 0.00
(50%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระวะ
L5227 อำเภอระโนด
5,311 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดสน
L5228 อำเภอระโนด
1,967 0.00 0.00
(40%)
35,406.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์
L5162 อำเภอกระแสสินธุ์
2,877 0.00 0.00
(50%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะใหญ่
L5163 อำเภอกระแสสินธุ์
6,663 0.00 0.00
(40%)
119,934.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลเชิงแส
L5164 อำเภอกระแสสินธุ์
2,847 0.00 0.00
(30%)
64,057.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โรง
L5165 อำเภอกระแสสินธุ์
2,671 0.00 0.00
(40%)
50,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกำแพงเพชร
L8020 อำเภอรัตภูมิ
5,041 0.00 0.00
(50%)
114,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
L5229 อำเภอรัตภูมิ
16,714 0.00 0.00
(60%)
500,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาพระ
L5230 อำเภอรัตภูมิ
14,104 0.00 0.00
(40%)
320,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนรู
L5231 อำเภอรัตภูมิ
5,977 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคูหาใต้
L8402 อำเภอรัตภูมิ
12,124 0.00 0.00
(50%)
280,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าชะมวง
L5233 อำเภอรัตภูมิ
18,273 0.00 0.00
(40%)
460,000.00
(0%)
- - -
กองทุนระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนาสีทอง
L8021 อำเภอรัตภูมิ
2,886 0.00 0.00
(50%)
66,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขามีเกียรติ
L5245 อำเภอสะเดา
5,160 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลคลองแงะ
L8289 อำเภอสะเดา
8,366 0.00 0.00
(50%)
188,235.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าโพธิ์
L5246 อำเภอสะเดา
6,929 0.00 0.00
(40%)
126,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งหมอ
L5247 อำเภอสะเดา
7,323 0.00 0.00
(40%)
164,800.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปริก
L5248 อำเภอสะเดา
11,798 0.00 0.00
(40%)
265,455.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลปริก
L7889 อำเภอสะเดา
6,488 0.00 0.00
(50%)
160,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปาดัง
L8301 อำเภอสะเดา
9,700 0.00 0.00
(50%)
218,250.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์
L5249 อำเภอสะเดา
16,216 0.00 0.00
(60%)
364,860.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังลา
L5250 อำเภอสะเดา
4,412 0.00 0.00
(40%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองสะเดา
L7252 อำเภอสะเดา
21,796 0.00 0.00
(60%)
590,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลสำนักขาม
L5251 อำเภอสะเดา
14,161 0.00 0.00
(50%)
350,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำนักแต้ว
L5252 อำเภอสะเดา
14,475 0.00 0.00
(40%)
325,687.50
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลเมืองคลองแห
L7255 อำเภอหาดใหญ่
38,430 0.00 0.00
(60%)
864,675.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองอู่ตะเภา
L5271 อำเภอหาดใหญ่
3,004 0.00 0.00
(40%)
60,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองควนลัง
L7256 อำเภอหาดใหญ่
47,307 0.00 0.00
(60%)
2,000,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองคอหงส์
L7257 อำเภอหาดใหญ่
46,237 0.00 0.00
(40%)
1,248,399.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูเต่า
L5272 อำเภอหาดใหญ่
11,327 0.00 0.00
(50%)
254,857.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ฉลุง
L5273 อำเภอหาดใหญ่
8,307 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล ตัวอย่าง
L0000 อำเภอหาดใหญ่
100 0.00 0.00
(40%)
60,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
50091 อำเภอหาดใหญ่
8,604 0.00 0.00
(40%)
193,950.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา
L5275 อำเภอหาดใหญ่
16,714 0.00 0.00
(60%)
376,065.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่
50093 อำเภอหาดใหญ่
5,371 0.00 0.00
(40%)
120,848.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำน้อย
50092 อำเภอหาดใหญ่
14,359 0.00 0.00
(50%)
320,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองบ้านพรุ
L5278 อำเภอหาดใหญ่
25,211 0.00 0.00
(60%)
567,247.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านไร่
L8022 อำเภอหาดใหญ่
7,744 0.00 0.00
(50%)
174,240.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพะตง
L7890 อำเภอหาดใหญ่
7,802 0.00 0.00
(50%)
175,545.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พะตง
L5279 อำเภอหาดใหญ่
5,640 0.00 0.00
(40%)
101,520.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลนครหาดใหญ่
L7258 อำเภอหาดใหญ่
158,392 0.00 0.00
(60%)
4,298,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.คลองหรัง
L5205 อำเภอนาหม่อม
4,469 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งขมิ้น
L5206 อำเภอนาหม่อม
5,631 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาหม่อม
L5207 อำเภอนาหม่อม
8,146 0.00 0.00
(40%)
300,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิจิตร
L5208 อำเภอนาหม่อม
4,678 0.00 0.00
(40%)
210,510.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนเนียง
L7891 อำเภอควนเนียง
4,189 0.00 0.00
(50%)
105,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโส
L5170 อำเภอควนเนียง
5,227 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเหรียง
L5171 อำเภอควนเนียง
9,329 0.00 0.00
(50%)
209,902.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รัตภูมิ
L5172 อำเภอควนเนียง
10,528 0.00 0.00
(40%)
238,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยลึก
L5173 อำเภอควนเนียง
4,871 0.00 0.00
(40%)
110,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าช้าง
L5209 อำเภอบางกล่ำ
21,712 0.00 0.00
(50%)
488,520.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางกล่ำ
L5210 อำเภอบางกล่ำ
3,778 0.00 0.00
(40%)
77,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านหาร
L5211 อำเภอบางกล่ำ
3,830 0.00 0.00
(50%)
86,175.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ทอม
L5212 อำเภอบางกล่ำ
2,256 0.00 0.00
(40%)
52,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลชะแล้
L5262 อำเภอสิงหนคร
2,906 0.00 0.00
(30%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชิงโค
L5263 อำเภอสิงหนคร
5,442 0.00 0.00
(40%)
122,445.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทำนบ
L5264 อำเภอสิงหนคร
4,306 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขียด
L5265 อำเภอสิงหนคร
3,157 0.00 0.00
(40%)
60,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากรอ
L5266 อำเภอสิงหนคร
2,510 0.00 0.00
(40%)
50,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าขาด
L5267 อำเภอสิงหนคร
2,955 0.00 0.00
(40%)
60,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองม่วงงาม
L5268 อำเภอสิงหนคร
12,093 0.00 0.00
(60%)
326,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รำแดง
L5269 อำเภอสิงหนคร
2,720 0.00 0.00
(40%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดขนุน
L5270 อำเภอสิงหนคร
8,481 0.00 0.00
(40%)
152,658.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสิงหนคร
L7253 อำเภอสิงหนคร
39,398 0.00 0.00
(60%)
1,800,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหลา
L5166 อำเภอคลองหอยโข่ง
5,241 0.00 0.00
(40%)
94,400.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหอยโข่ง
L5167 อำเภอคลองหอยโข่ง
6,713 0.00 0.00
(40%)
120,834.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกม่วง
L5168 อำเภอคลองหอยโข่ง
7,797 0.00 0.00
(50%)
180,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลทุ่งลาน
L5169 อำเภอคลองหอยโข่ง
7,197 0.00 0.00
(50%)
200,000.00
(0%)
- - -
รวม 141 กองทุน 1,432,045 0.00 0.00 36,028,754.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน