กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะมิยอ
L3009 อำเภอเมืองปัตตานี
4,943 216,937.00 86,775.00
(40%)
88,974.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง
L3010 อำเภอเมืองปัตตานี
3,859 169,363.00 84,682.00
(50%)
86,827.50
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ
L3011 อำเภอเมืองปัตตานี
8,439 370,368.00 148,147.00
(40%)
151,902.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลุโละ
L3012 อำเภอเมืองปัตตานี
6,956 305,283.00 122,113.00
(40%)
125,208.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา
L3013 อำเภอเมืองปัตตานี
21,066 924,538.00 462,269.00
(50%)
473,985.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราโหม
L3014 อำเภอเมืองปัตตานี
3,292 144,478.00 57,791.00
(40%)
59,256.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ
L3015 อำเภอเมืองปัตตานี
7,809 342,719.00 137,088.00
(40%)
140,562.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง
L3016 อำเภอเมืองปัตตานี
6,127 268,900.00 107,560.00
(40%)
130,000.00
(48%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปัตตานี
L7884 อำเภอเมืองปัตตานี
46,400 2,036,389.00 1,018,195.00
(50%)
1,044,000.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุยุด
L3017 อำเภอเมืองปัตตานี
7,559 331,747.00 165,874.00
(50%)
170,077.50
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล
L3018 อำเภอเมืองปัตตานี
20,483 898,952.00 449,476.00
(50%)
460,867.50
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโนรี
L2974 อำเภอโคกโพธิ์
5,231 229,577.00 91,831.00
(40%)
100,000.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกโพธิ์
L2975 อำเภอโคกโพธิ์
7,920 347,591.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกโพธิ์
L8282 อำเภอโคกโพธิ์
3,374 148,077.00 74,039.00
(50%)
75,915.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก
L2976 อำเภอโคกโพธิ์
3,014 132,278.00 52,911.00
(40%)
54,252.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว
L2977 อำเภอโคกโพธิ์
4,204 184,504.00 73,802.00
(40%)
75,672.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ
L2978 อำเภอโคกโพธิ์
5,016 220,141.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพลา
L2979 อำเภอโคกโพธิ์
3,807 167,080.00 66,832.00
(40%)
70,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกตุ
50108 อำเภอโคกโพธิ์
7,415 325,427.00 162,714.00
(50%)
400,000.00
(123%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาประดู่
L2981 อำเภอโคกโพธิ์
6,159 270,304.00 0.00
(%)
138,577.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาประดู่
L8015 อำเภอโคกโพธิ์
3,224 141,494.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโกระ
L2982 อำเภอโคกโพธิ์
2,694 118,233.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากล่อ
L2983 อำเภอโคกโพธิ์
6,527 286,455.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน
L2984 อำเภอโคกโพธิ์
4,299 188,673.00 75,469.00
(40%)
77,382.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกรูด
L2985 อำเภอโคกโพธิ์
5,861 257,226.00 102,890.00
(40%)
105,498.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ
L3061 อำเภอหนองจิก
3,955 173,576.00 69,430.00
(40%)
71,190.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอลอตันหยง
L3062 อำเภอหนองจิก
6,073 266,530.00 0.00
(%)
110,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก
L3063 อำเภอหนองจิก
5,618 246,561.00 123,281.00
(50%)
126,405.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดาโต๊ะ
50111 อำเภอหนองจิก
3,032 133,067.00 53,227.00
(40%)
136,440.00
(103%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตุยง
L3065 อำเภอหนองจิก
6,929 304,098.00 0.00
(%)
124,722.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากำชำ
L3066 อำเภอหนองจิก
7,717 338,681.00 135,472.00
(40%)
138,906.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง
L7012 อำเภอหนองจิก
16,633 729,984.00 364,992.00
(50%)
374,242.50
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา
L3067 อำเภอหนองจิก
6,538 286,938.00 0.00
(%)
117,684.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา
L3068 อำเภอหนองจิก
3,780 165,895.00 66,358.00
(40%)
68,040.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย
L3069 อำเภอหนองจิก
8,110 355,929.00 0.00
(%)
145,980.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี
L3070 อำเภอหนองจิก
4,006 175,814.00 70,326.00
(40%)
72,108.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิปะสะโง
L3071 อำเภอหนองจิก
3,492 153,256.00 61,302.00
(40%)
62,856.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองจิก
L8283 อำเภอหนองจิก
6,326 277,634.00 0.00
(%)
142,335.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควน
L2990 อำเภอปะนาเระ
2,356 103,399.00 51,700.00
(50%)
100,000.00
(97%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอกกระบือ
L2991 อำเภอปะนาเระ
1,787 78,427.00 39,214.00
(50%)
40,207.50
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอน
50109 อำเภอปะนาเระ
3,659 160,585.00 64,234.00
(40%)
65,862.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
L2993 อำเภอปะนาเระ
2,296 100,766.00 30,230.00
(30%)
30,996.00
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าน้ำ
L2994 อำเภอปะนาเระ
4,731 207,633.00 83,053.00
(40%)
85,158.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง
L2995 อำเภอปะนาเระ
8,055 353,515.00 141,406.00
(40%)
144,990.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก
L2996 อำเภอปะนาเระ
4,278 187,752.00 75,101.00
(40%)
77,004.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ
L2997 อำเภอปะนาเระ
6,186 271,489.00 0.00
(%)
150,000.00
(55%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะนาเระ
L6999 อำเภอปะนาเระ
10,455 458,846.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
L2998 อำเภอปะนาเระ
3,290 144,391.00 57,756.00
(40%)
59,220.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเสาะ
L2999 อำเภอมายอ
3,731 163,745.00 65,498.00
(40%)
67,158.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระหวะ
L3000 อำเภอมายอ
3,635 159,532.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน
L3001 อำเภอมายอ
5,122 224,793.00 89,917.00
(40%)
92,196.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตรัง
L3002 อำเภอมายอ
3,187 139,870.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถนน
L3003 อำเภอมายอ
5,219 229,050.00 91,620.00
(40%)
93,942.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด
L3004 อำเภอมายอ
6,905 303,045.00 90,914.00
(30%)
93,217.50
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมายอ
L7001 อำเภอมายอ
4,891 214,655.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลางา
L3005 อำเภอมายอ
6,959 305,414.00 122,166.00
(40%)
130,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะยิไร
L3006 อำเภอมายอ
11,626 510,238.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกำ
L3007 อำเภอมายอ
4,652 204,166.00 81,666.00
(40%)
90,000.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคอบน
L3008 อำเภอมายอ
5,602 245,859.00 98,344.00
(40%)
100,836.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละแมะนา
L2986 อำเภอทุ่งยางแดง
3,841 168,573.00 67,429.00
(40%)
70,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำดำ
L2987 อำเภอทุ่งยางแดง
4,293 188,410.00 0.00
(%)
77,274.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากู
L2988 อำเภอทุ่งยางแดง
7,929 347,986.00 139,194.00
(40%)
142,722.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน
L2989 อำเภอทุ่งยางแดง
8,766 384,720.00 115,416.00
(30%)
118,341.00
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะดุนง
L3052 อำเภอสายบุรี
5,556 243,840.00 97,536.00
(40%)
120,000.00
(49%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
L3053 อำเภอสายบุรี
6,680 293,170.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะลุบัน
L7010 อำเภอสายบุรี
14,493 636,064.00 190,819.00
(30%)
195,655.50
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน
L3054 อำเภอสายบุรี
10,319 452,877.00 226,439.00
(50%)
232,177.50
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเก่า
L3055 อำเภอสายบุรี
3,730 163,701.00 81,851.00
(50%)
83,925.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บือเระ
L3056 อำเภอสายบุรี
3,256 142,898.00 57,159.00
(40%)
59,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ
L3057 อำเภอสายบุรี
8,705 382,042.00 152,817.00
(40%)
156,690.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป้น
L3058 อำเภอสายบุรี
5,014 220,053.00 88,021.00
(40%)
90,252.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ
L3059 อำเภอสายบุรี
7,500 329,158.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร
L3060 อำเภอสายบุรี
5,625 246,868.00 98,747.00
(40%)
100,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนทราย
L3022 อำเภอไม้แก่น
3,321 145,751.00 58,300.00
(40%)
149,445.00
(103%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง
L3023 อำเภอไม้แก่น
4,754 208,642.00 83,457.00
(40%)
84,500.00
(40%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรทอง
L3024 อำเภอไม้แก่น
4,902 215,137.00 64,541.00
(30%)
66,177.00
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง
L3037 อำเภอยะหริ่ง
5,127 225,012.00 90,005.00
(40%)
100,000.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตอหลัง
L3038 อำเภอยะหริ่ง
3,012 132,190.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ
L3039 อำเภอยะหริ่ง
5,261 230,893.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์
50110 อำเภอยะหริ่ง
1,910 83,826.00 41,913.00
(50%)
42,975.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง
L8285 อำเภอยะหริ่ง
2,805 123,105.00 49,242.00
(40%)
100,000.00
(81%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ
L3041 อำเภอยะหริ่ง
3,406 149,481.00 59,792.00
(40%)
62,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาแกะ
L3042 อำเภอยะหริ่ง
4,252 186,610.00 74,644.00
(40%)
76,536.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาลีอายร์
L3043 อำเภอยะหริ่ง
4,099 179,896.00 71,958.00
(40%)
73,782.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู
L7008 อำเภอยะหริ่ง
10,444 458,363.00 229,182.00
(50%)
234,990.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโลย
L3044 อำเภอยะหริ่ง
4,473 196,310.00 78,524.00
(40%)
80,514.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง
L3045 อำเภอยะหริ่ง
3,689 161,902.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังยง
L3046 อำเภอยะหริ่ง
3,328 146,058.00 58,423.00
(40%)
59,904.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง
L8284 อำเภอยะหริ่ง
6,375 279,784.00 139,892.00
(50%)
143,437.50
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยามู
L3047 อำเภอยะหริ่ง
3,362 147,550.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราตาปันยัง
L3048 อำเภอยะหริ่ง
4,527 198,680.00 79,472.00
(40%)
82,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาบัน
L3049 อำเภอยะหริ่ง
2,547 111,782.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต
L3050 อำเภอยะหริ่ง
3,564 156,416.00 62,566.00
(40%)
64,152.00
(41%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แหลมโพธิ์
L3051 อำเภอยะหริ่ง
10,194 447,391.00 178,956.00
(40%)
183,492.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโด
L3025 อำเภอยะรัง
4,899 215,006.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ
L3026 อำเภอยะรัง
6,250 274,298.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาตูม
L3027 อำเภอยะรัง
16,710 733,363.00 366,682.00
(50%)
375,975.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่
L3028 อำเภอยะรัง
5,244 230,147.00 92,059.00
(40%)
94,392.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประจัน
L3029 อำเภอยะรัง
8,318 365,058.00 146,023.00
(40%)
149,724.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี
L3030 อำเภอยะรัง
6,199 272,060.00 136,030.00
(50%)
111,582.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมาะมาวี
L3031 อำเภอยะรัง
10,785 473,329.00 189,332.00
(40%)
194,130.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง
L8286 อำเภอยะรัง
5,070 222,511.00 111,256.00
(50%)
114,075.00
(51%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรัง
L3032 อำเภอยะรัง
7,794 342,061.00 136,824.00
(40%)
140,292.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระแว้ง
L3033 อำเภอยะรัง
4,870 213,733.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัด
L3034 อำเภอยะรัง
5,486 240,768.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะดาวา
L3035 อำเภอยะรัง
8,190 359,440.00 143,776.00
(40%)
147,420.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะนอ
L3036 อำเภอยะรัง
5,335 234,141.00 93,656.00
(40%)
96,030.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะรุบี
L2971 อำเภอกะพ้อ
6,149 269,865.00 107,946.00
(40%)
110,682.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน
L2972 อำเภอกะพ้อ
5,190 227,777.00 91,111.00
(40%)
93,420.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย
L2973 อำเภอกะพ้อ
7,497 329,026.00 131,610.00
(40%)
142,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าไร่
L3019 อำเภอแม่ลาน
6,832 299,841.00 119,936.00
(40%)
122,976.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงเตี้ย
L3020 อำเภอแม่ลาน
6,625 290,756.00 116,302.00
(40%)
120,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน
L3021 อำเภอแม่ลาน
3,903 171,294.00 68,518.00
(40%)
70,254.00
(41%)
- - -
รวม 113 กองทุน 718,914 31,551,480.00 10,455,021.00 12,273,544.50 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน