กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะมิยอ
L3009 อำเภอเมืองปัตตานี
4,930 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง
L3010 อำเภอเมืองปัตตานี
3,774 0.00 0.00
(40%)
68,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ
L3011 อำเภอเมืองปัตตานี
8,387 0.00 0.00
(40%)
170,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลุโละ
L3012 อำเภอเมืองปัตตานี
6,892 0.00 0.00
(40%)
310,140.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา
L3013 อำเภอเมืองปัตตานี
21,123 0.00 0.00
(40%)
650,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราโหม
L3014 อำเภอเมืองปัตตานี
3,254 0.00 0.00
(40%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ
L3015 อำเภอเมืองปัตตานี
7,732 0.00 0.00
(30%)
139,716.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง
L3016 อำเภอเมืองปัตตานี
6,010 0.00 0.00
(40%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองปัตตานี
L7884 อำเภอเมืองปัตตานี
44,498 0.00 0.00
(60%)
1,001,205.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปูยุด
L3017 อำเภอเมืองปัตตานี
7,509 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลรูสะมิแล
L3018 อำเภอเมืองปัตตานี
20,602 0.00 0.00
(50%)
463,545.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโนรี
L2974 อำเภอโคกโพธิ์
5,206 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกโพธิ์
L2975 อำเภอโคกโพธิ์
7,920 0.00 0.00
(40%)
356,400.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพเทศบาลตำบลโคกโพธิ์
L8282 อำเภอโคกโพธิ์
3,368 0.00 0.00
(50%)
80,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก
L2976 อำเภอโคกโพธิ์
3,010 0.00 0.00
(40%)
54,180.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว
L2977 อำเภอโคกโพธิ์
4,183 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ
L2978 อำเภอโคกโพธิ์
5,016 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพลา
L2979 อำเภอโคกโพธิ์
3,789 0.00 0.00
(40%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกตุ
50108 อำเภอโคกโพธิ์
7,374 0.00 0.00
(40%)
500,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาประดู่
L2981 อำเภอโคกโพธิ์
6,123 0.00 0.00
(40%)
137,767.50
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาประดู่
L8015 อำเภอโคกโพธิ์
3,224 0.00 0.00
(50%)
73,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโกระ
L2982 อำเภอโคกโพธิ์
2,694 0.00 0.00
(40%)
80,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากล่อ
L2983 อำเภอโคกโพธิ์
6,527 0.00 0.00
(40%)
117,486.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน
L2984 อำเภอโคกโพธิ์
4,267 0.00 0.00
(40%)
77,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมะกรูด
L2985 อำเภอโคกโพธิ์
5,869 0.00 0.00
(50%)
133,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ
L3061 อำเภอหนองจิก
3,888 0.00 0.00
(40%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอลอตันหยง
L3062 อำเภอหนองจิก
5,998 0.00 0.00
(40%)
108,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรัก
L3063 อำเภอหนองจิก
5,582 0.00 0.00
(40%)
101,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดาโต๊ะ
50111 อำเภอหนองจิก
2,980 0.00 0.00
(40%)
53,640.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตุยง
L3065 อำเภอหนองจิก
6,870 0.00 0.00
(40%)
123,660.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากำชำ
L3066 อำเภอหนองจิก
7,604 0.00 0.00
(40%)
136,872.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ่อทอง
L7012 อำเภอหนองจิก
16,529 0.00 0.00
(50%)
371,903.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา
L3067 อำเภอหนองจิก
6,477 0.00 0.00
(40%)
116,586.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา
L3068 อำเภอหนองจิก
3,774 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย
L3069 อำเภอหนองจิก
8,034 0.00 0.00
(40%)
144,612.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี
L3070 อำเภอหนองจิก
3,943 0.00 0.00
(40%)
70,974.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิปะสะโง
L3071 อำเภอหนองจิก
3,463 0.00 0.00
(40%)
68,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลหนองจิก
L8283 อำเภอหนองจิก
6,338 0.00 0.00
(50%)
142,605.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควน
L2990 อำเภอปะนาเระ
2,361 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอกกระบือ
L2991 อำเภอปะนาเระ
1,780 0.00 0.00
(30%)
80,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอน
50109 อำเภอปะนาเระ
3,622 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
L2993 อำเภอปะนาเระ
2,281 0.00 0.00
(40%)
41,058.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าน้ำ
L2994 อำเภอปะนาเระ
4,717 0.00 0.00
(40%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง
L2995 อำเภอปะนาเระ
7,973 0.00 0.00
(40%)
143,514.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก
L2996 อำเภอปะนาเระ
4,258 0.00 0.00
(40%)
76,644.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ
L2997 อำเภอปะนาเระ
6,102 0.00 0.00
(40%)
200,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลปะนาเระ
L6999 อำเภอปะนาเระ
10,455 0.00 0.00
(50%)
257,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
L2998 อำเภอปะนาเระ
3,248 0.00 0.00
(50%)
75,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเสาะ
L2999 อำเภอมายอ
3,702 0.00 0.00
(30%)
49,977.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระหวะ
L3000 อำเภอมายอ
3,635 0.00 0.00
(40%)
64,602.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน
L3001 อำเภอมายอ
5,036 0.00 0.00
(40%)
90,648.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตรัง
L3002 อำเภอมายอ
3,187 0.00 0.00
(40%)
57,204.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถนน
L3003 อำเภอมายอ
5,196 0.00 0.00
(40%)
93,330.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด
L3004 อำเภอมายอ
6,850 0.00 0.00
(30%)
92,475.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลมายอ
L7001 อำเภอมายอ
4,891 0.00 0.00
(50%)
111,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลางา
L3005 อำเภอมายอ
6,876 0.00 0.00
(40%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะยิไร
L3006 อำเภอมายอ
11,626 0.00 0.00
(30%)
181,700.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกำ
L3007 อำเภอมายอ
4,630 0.00 0.00
(40%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคอบน
L3008 อำเภอมายอ
5,485 0.00 0.00
(40%)
99,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละแมะนา
L2986 อำเภอทุ่งยางแดง
3,769 0.00 0.00
(40%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำดำ
L2987 อำเภอทุ่งยางแดง
4,176 0.00 0.00
(40%)
75,168.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากู
L2988 อำเภอทุ่งยางแดง
7,814 0.00 0.00
(40%)
140,652.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน
L2989 อำเภอทุ่งยางแดง
8,696 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะดุนง
L3052 อำเภอสายบุรี
5,504 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ตะบิ้ง
L3053 อำเภอสายบุรี
6,680 0.00 0.00
(40%)
120,300.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองตะลุบัน
L7010 อำเภอสายบุรี
14,490 0.00 0.00
(60%)
391,230.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน
L3054 อำเภอสายบุรี
10,270 0.00 0.00
(50%)
231,075.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเก่า
L3055 อำเภอสายบุรี
3,728 0.00 0.00
(40%)
83,880.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บือเระ
L3056 อำเภอสายบุรี
3,243 0.00 0.00
(40%)
59,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ
L3057 อำเภอสายบุรี
8,631 0.00 0.00
(40%)
155,360.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.แป้น
L3058 อำเภอสายบุรี
4,998 0.00 0.00
(30%)
75,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ
L3059 อำเภอสายบุรี
7,515 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร
L3060 อำเภอสายบุรี
5,547 0.00 0.00
(40%)
99,850.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนทราย
L3022 อำเภอไม้แก่น
3,267 0.00 0.00
(40%)
147,015.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง
L3023 อำเภอไม้แก่น
4,691 0.00 0.00
(40%)
84,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรทอง
L3024 อำเภอไม้แก่น
4,470 0.00 0.00
(40%)
120,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง
L3037 อำเภอยะหริ่ง
5,052 0.00 0.00
(40%)
100,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลตอหลัง
L3038 อำเภอยะหริ่ง
3,012 0.00 0.00
(50%)
67,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ
L3039 อำเภอยะหริ่ง
5,261 0.00 0.00
(40%)
94,698.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์
50110 อำเภอยะหริ่ง
8,658 0.00 0.00
(40%)
194,805.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง
L8285 อำเภอยะหริ่ง
2,822 0.00 0.00
(50%)
63,495.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ
L3041 อำเภอยะหริ่ง
3,390 0.00 0.00
(40%)
62,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาแกะ
L3042 อำเภอยะหริ่ง
4,196 0.00 0.00
(40%)
76,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาลีอายร์
L3043 อำเภอยะหริ่ง
4,053 0.00 0.00
(40%)
73,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบางปู
L7008 อำเภอยะหริ่ง
10,371 0.00 0.00
(50%)
233,348.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโลย
L3044 อำเภอยะหริ่ง
4,451 0.00 0.00
(40%)
80,118.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง
L3045 อำเภอยะหริ่ง
3,689 0.00 0.00
(40%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังยง
L3046 อำเภอยะหริ่ง
3,320 0.00 0.00
(40%)
59,760.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยะหริ่ง
L8284 อำเภอยะหริ่ง
6,406 0.00 0.00
(50%)
145,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยามู
L3047 อำเภอยะหริ่ง
3,362 0.00 0.00
(40%)
60,516.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราตาปันยัง
L3048 อำเภอยะหริ่ง
4,461 0.00 0.00
(40%)
80,298.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาบัน
L3049 อำเภอยะหริ่ง
2,547 0.00 0.00
(40%)
50,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต
L3050 อำเภอยะหริ่ง
3,489 0.00 0.00
(30%)
50,000.00
(0%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แหลมโพธิ์
L3051 อำเภอยะหริ่ง
10,046 0.00 0.00
(40%)
180,828.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโด
L3025 อำเภอยะรัง
4,899 0.00 0.00
(40%)
90,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ
L3026 อำเภอยะรัง
6,250 0.00 0.00
(40%)
130,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาตูม
L3027 อำเภอยะรัง
16,658 0.00 0.00
(40%)
400,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่
L3028 อำเภอยะรัง
5,148 0.00 0.00
(40%)
95,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประจัน
L3029 อำเภอยะรัง
8,211 0.00 0.00
(40%)
150,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี
L3030 อำเภอยะรัง
6,139 0.00 0.00
(40%)
110,502.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมาะมาวี
L3031 อำเภอยะรัง
10,694 0.00 0.00
(40%)
192,500.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรัง
L3032 อำเภอยะรัง
7,724 0.00 0.00
(40%)
139,032.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง
L8286 อำเภอยะรัง
5,044 0.00 0.00
(50%)
113,490.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระแว้ง
L3033 อำเภอยะรัง
4,870 0.00 0.00
(30%)
70,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัด
L3034 อำเภอยะรัง
5,486 0.00 0.00
(30%)
98,800.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะดาวา
L3035 อำเภอยะรัง
8,131 0.00 0.00
(30%)
146,358.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะนอ
L3036 อำเภอยะรัง
5,293 0.00 0.00
(40%)
95,274.00
(0%)
- - -
กองทุนทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลกะรุบี
L2971 อำเภอกะพ้อ
6,102 0.00 0.00
(40%)
109,836.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน
L2972 อำเภอกะพ้อ
5,138 0.00 0.00
(40%)
92,484.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย
L2973 อำเภอกะพ้อ
7,419 0.00 0.00
(40%)
142,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าไร่
L3019 อำเภอแม่ลาน
6,739 0.00 0.00
(40%)
121,350.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงเตี้ย
L3020 อำเภอแม่ลาน
6,533 0.00 0.00
(40%)
119,000.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน
L3021 อำเภอแม่ลาน
3,895 0.00 0.00
(40%)
71,000.00
(0%)
- - -
รวม 113 กองทุน 719,120 0.00 0.00 15,463,465.50 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน