กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะมิยอ
L3009 อำเภอเมืองปัตตานี
4,943 214,704.00 85,882.00
(40%)
88,974.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองมานิง
L3010 อำเภอเมืองปัตตานี
3,859 167,620.00 83,810.00
(50%)
86,827.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะลุโบะ
L3011 อำเภอเมืองปัตตานี
8,439 366,556.00 146,622.00
(40%)
151,902.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงลุโละ
L3012 อำเภอเมืองปัตตานี
6,956 302,141.00 120,856.00
(40%)
125,208.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บานา
L3013 อำเภอเมืองปัตตานี
21,066 915,023.00 457,512.00
(50%)
473,985.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราโหม
L3014 อำเภอเมืองปัตตานี
3,292 142,991.00 57,196.00
(40%)
59,256.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาราเฮาะ
L3015 อำเภอเมืองปัตตานี
7,809 339,192.00 135,677.00
(40%)
140,562.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะกาฮะรัง
L3016 อำเภอเมืองปัตตานี
6,127 266,132.00 106,453.00
(40%)
130,000.00
(49%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองปัตตานี
L7884 อำเภอเมืองปัตตานี
46,400 2,015,431.00 1,007,716.00
(50%)
1,044,000.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุยุด
L3017 อำเภอเมืองปัตตานี
7,559 328,333.00 164,167.00
(50%)
170,077.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลรูสะมิแล
L3018 อำเภอเมืองปัตตานี
20,483 889,700.00 444,850.00
(50%)
460,867.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควนโนรี
L2974 อำเภอโคกโพธิ์
5,231 227,214.00 90,886.00
(40%)
100,000.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกโพธิ์
L2975 อำเภอโคกโพธิ์
7,908 343,492.00 137,397.00
(40%)
142,344.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกโพธิ์
L8282 อำเภอโคกโพธิ์
3,374 146,553.00 73,277.00
(50%)
75,915.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างให้ตก
L2976 อำเภอโคกโพธิ์
3,014 130,916.00 52,366.00
(40%)
54,252.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายขาว
L2977 อำเภอโคกโพธิ์
4,204 182,605.00 73,042.00
(40%)
75,672.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเรือ
L2978 อำเภอโคกโพธิ์
5,016 217,875.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งพลา
L2979 อำเภอโคกโพธิ์
3,807 165,361.00 66,144.00
(40%)
70,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเกตุ
50108 อำเภอโคกโพธิ์
7,415 322,078.00 161,039.00
(50%)
400,000.00
(124%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาประดู่
L2981 อำเภอโคกโพธิ์
6,159 267,522.00 0.00
(%)
138,577.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาประดู่
L8015 อำเภอโคกโพธิ์
3,216 139,690.00 69,845.00
(50%)
72,360.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางโกระ
L2982 อำเภอโคกโพธิ์
2,694 117,017.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากล่อ
L2983 อำเภอโคกโพธิ์
6,527 283,507.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าบอน
L2984 อำเภอโคกโพธิ์
4,299 186,731.00 74,692.00
(40%)
77,382.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมะกรูด
L2985 อำเภอโคกโพธิ์
5,861 254,578.00 101,831.00
(40%)
105,498.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะเปาะ
L3061 อำเภอหนองจิก
3,955 171,789.00 68,716.00
(40%)
71,190.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอลอตันหยง
L3062 อำเภอหนองจิก
6,073 263,787.00 0.00
(%)
110,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนรัก
L3063 อำเภอหนองจิก
5,618 244,023.00 122,012.00
(50%)
126,405.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดาโต๊ะ
50111 อำเภอหนองจิก
3,032 131,698.00 52,679.00
(40%)
136,440.00
(104%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตุยง
L3065 อำเภอหนองจิก
6,929 300,968.00 0.00
(%)
124,722.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่ากำชำ
L3066 อำเภอหนองจิก
7,717 335,196.00 134,078.00
(40%)
138,906.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ่อทอง
L7012 อำเภอหนองจิก
16,633 722,471.00 361,236.00
(50%)
374,242.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเขา
L3067 อำเภอหนองจิก
6,538 283,985.00 0.00
(%)
117,684.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางตาวา
L3068 อำเภอหนองจิก
3,780 164,188.00 65,675.00
(40%)
68,040.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปุโละปุโย
L3069 อำเภอหนองจิก
8,110 352,266.00 0.00
(%)
145,980.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาบี
L3070 อำเภอหนองจิก
4,006 174,005.00 69,602.00
(40%)
72,108.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิปะสะโง
L3071 อำเภอหนองจิก
3,492 151,679.00 60,672.00
(40%)
62,856.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองจิก
L8283 อำเภอหนองจิก
6,326 274,776.00 0.00
(%)
142,335.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ควน
L2990 อำเภอปะนาเระ
2,356 102,335.00 51,168.00
(50%)
100,000.00
(98%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอกกระบือ
L2991 อำเภอปะนาเระ
1,787 77,620.00 38,810.00
(50%)
40,207.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอน
50109 อำเภอปะนาเระ
3,659 158,932.00 63,573.00
(40%)
65,862.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
L2993 อำเภอปะนาเระ
2,296 99,729.00 29,919.00
(30%)
30,996.00
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าน้ำ
L2994 อำเภอปะนาเระ
4,731 205,496.00 82,198.00
(40%)
85,158.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง
L2995 อำเภอปะนาเระ
8,055 349,877.00 139,951.00
(40%)
144,990.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านนอก
L2996 อำเภอปะนาเระ
4,278 185,819.00 74,328.00
(40%)
77,004.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้ำบ่อ
L2997 อำเภอปะนาเระ
6,186 268,695.00 0.00
(%)
150,000.00
(56%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปะนาเระ
L6999 อำเภอปะนาเระ
10,455 454,123.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
L2998 อำเภอปะนาเระ
3,290 142,904.00 57,162.00
(40%)
59,220.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระเสาะ
L2999 อำเภอมายอ
3,731 162,060.00 64,824.00
(40%)
67,158.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระหวะ
L3000 อำเภอมายอ
3,671 159,454.00 63,782.00
(40%)
66,078.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะจัน
L3001 อำเภอมายอ
5,122 222,479.00 88,992.00
(40%)
92,196.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตรัง
L3002 อำเภอมายอ
3,232 140,385.00 56,154.00
(40%)
58,176.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถนน
L3003 อำเภอมายอ
5,219 226,693.00 90,677.00
(40%)
93,942.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะโด
L3004 อำเภอมายอ
6,905 299,926.00 89,978.00
(30%)
93,217.50
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลมายอ
L7001 อำเภอมายอ
4,891 212,446.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลางา
L3005 อำเภอมายอ
6,959 302,271.00 120,908.00
(40%)
130,000.00
(43%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลุโบะยิไร
L3006 อำเภอมายอ
11,852 514,804.00 154,441.00
(30%)
160,002.00
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะกำ
L3007 อำเภอมายอ
4,652 202,064.00 80,826.00
(40%)
90,000.00
(45%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาคอบน
L3008 อำเภอมายอ
5,602 243,329.00 97,332.00
(40%)
100,836.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละแมะนา
L2986 อำเภอทุ่งยางแดง
3,841 166,838.00 66,735.00
(40%)
70,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำดำ
L2987 อำเภอทุ่งยางแดง
4,293 186,471.00 0.00
(%)
77,274.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากู
L2988 อำเภอทุ่งยางแดง
7,929 344,404.00 137,762.00
(40%)
142,722.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิเทน
L2989 อำเภอทุ่งยางแดง
8,766 380,760.00 114,228.00
(30%)
118,341.00
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะดุนง
L3052 อำเภอสายบุรี
5,556 241,330.00 96,532.00
(40%)
120,000.00
(50%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลตะบิ้ง
L3053 อำเภอสายบุรี
6,777 294,366.00 117,746.00
(40%)
122,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตะลุบัน
L7010 อำเภอสายบุรี
14,493 629,518.00 188,855.00
(30%)
195,655.50
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเตราะบอน
L3054 อำเภอสายบุรี
10,319 448,216.00 224,108.00
(50%)
232,177.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเก่า
L3055 อำเภอสายบุรี
3,730 162,016.00 81,008.00
(50%)
83,925.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บือเระ
L3056 อำเภอสายบุรี
3,256 141,428.00 56,571.00
(40%)
59,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะเสยะวอ
L3057 อำเภอสายบุรี
8,705 378,110.00 151,244.00
(40%)
156,690.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แป้น
L3058 อำเภอสายบุรี
5,014 217,788.00 87,115.00
(40%)
90,252.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังดาลำ
L3059 อำเภอสายบุรี
7,500 325,770.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละหาร
L3060 อำเภอสายบุรี
5,625 244,328.00 97,731.00
(40%)
100,000.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนทราย
L3022 อำเภอไม้แก่น
3,321 144,251.00 57,700.00
(40%)
149,445.00
(104%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละไกรทอง
L3023 อำเภอไม้แก่น
4,754 206,495.00 82,598.00
(40%)
84,500.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรทอง
L3024 อำเภอไม้แก่น
4,902 212,923.00 63,877.00
(30%)
66,177.00
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะรัง
L3037 อำเภอยะหริ่ง
5,127 222,696.00 89,078.00
(40%)
100,000.00
(45%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตอหลัง
L3038 อำเภอยะหริ่ง
3,039 132,002.00 52,801.00
(40%)
54,702.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละ
L3039 อำเภอยะหริ่ง
5,306 230,471.00 92,188.00
(40%)
95,508.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละกาโปร์
50110 อำเภอยะหริ่ง
8,670 376,590.00 188,295.00
(50%)
195,075.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตันหยง
L8285 อำเภอยะหริ่ง
2,805 121,838.00 48,735.00
(40%)
100,000.00
(82%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตันหยงดาลอ
L3041 อำเภอยะหริ่ง
3,406 147,943.00 59,177.00
(40%)
62,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาแกะ
L3042 อำเภอยะหริ่ง
4,252 184,690.00 73,876.00
(40%)
76,536.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาลีอายร์
L3043 อำเภอยะหริ่ง
4,099 178,044.00 71,218.00
(40%)
73,782.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางปู
L7008 อำเภอยะหริ่ง
10,444 453,646.00 226,823.00
(50%)
234,990.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บาโลย
L3044 อำเภอยะหริ่ง
4,473 194,289.00 77,716.00
(40%)
80,514.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิยามุมัง
L3045 อำเภอยะหริ่ง
3,735 162,233.00 64,893.00
(40%)
67,230.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะนังยง
L3046 อำเภอยะหริ่ง
3,328 144,555.00 57,822.00
(40%)
59,904.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะหริ่ง
L8284 อำเภอยะหริ่ง
6,375 276,905.00 138,453.00
(50%)
143,437.50
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยามู
L3047 อำเภอยะหริ่ง
3,406 147,943.00 59,177.00
(40%)
61,308.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ราตาปันยัง
L3048 อำเภอยะหริ่ง
4,527 196,635.00 78,654.00
(40%)
82,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สาบัน
L3049 อำเภอยะหริ่ง
2,607 113,238.00 45,295.00
(40%)
46,926.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแรต
L3050 อำเภอยะหริ่ง
3,564 154,806.00 61,922.00
(40%)
64,152.00
(41%)
- - -
กองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.แหลมโพธิ์
L3051 อำเภอยะหริ่ง
10,194 442,787.00 177,115.00
(40%)
183,492.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโด
L3025 อำเภอยะรัง
4,931 214,183.00 85,673.00
(40%)
88,758.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กอลำ
L3026 อำเภอยะรัง
6,304 273,821.00 82,146.00
(30%)
130,000.00
(47%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาตูม
L3027 อำเภอยะรัง
16,710 725,816.00 362,908.00
(50%)
375,975.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองใหม่
L3028 อำเภอยะรัง
5,244 227,778.00 91,111.00
(40%)
94,392.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ประจัน
L3029 อำเภอยะรัง
8,318 361,301.00 144,520.00
(40%)
149,724.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปิตูมุดี
L3030 อำเภอยะรัง
6,199 269,260.00 134,630.00
(50%)
111,582.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมาะมาวี
L3031 อำเภอยะรัง
10,785 468,457.00 187,383.00
(40%)
194,130.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยะรัง
L8286 อำเภอยะรัง
5,070 220,221.00 110,111.00
(50%)
114,075.00
(52%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยะรัง
L3032 อำเภอยะรัง
7,794 338,540.00 135,416.00
(40%)
140,292.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ระแว้ง
L3033 อำเภอยะรัง
4,861 211,142.00 63,343.00
(30%)
65,623.50
(31%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัด
L3034 อำเภอยะรัง
5,519 239,723.00 95,889.00
(40%)
99,342.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะดาวา
L3035 อำเภอยะรัง
8,190 355,741.00 142,296.00
(40%)
147,420.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะนอ
L3036 อำเภอยะรัง
5,335 231,731.00 92,692.00
(40%)
96,030.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะรุบี
L2971 อำเภอกะพ้อ
6,149 267,088.00 106,835.00
(40%)
110,682.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะโละดือรามัน
L2972 อำเภอกะพ้อ
5,190 225,433.00 90,173.00
(40%)
93,420.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปล่องหอย
L2973 อำเภอกะพ้อ
7,497 325,640.00 130,256.00
(40%)
142,000.00
(44%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าไร่
L3019 อำเภอแม่ลาน
6,832 296,755.00 118,702.00
(40%)
122,976.00
(41%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงเตี้ย
L3020 อำเภอแม่ลาน
6,625 287,764.00 115,106.00
(40%)
120,000.00
(42%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ลาน
L3021 อำเภอแม่ลาน
3,903 169,531.00 67,812.00
(40%)
70,254.00
(41%)
- - -
รวม 113 กองทุน 726,390 31,551,482.00 11,735,003.00 13,756,002.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน