กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางเตย
L3303 อำเภอเมืองพังงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองพังงา
L7103 อำเภอเมืองพังงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะปันหยี
L3298 อำเภอเมืองพังงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตากแดด
L8541 อำเภอเมืองพังงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถ้ำน้ำผุด
L3300 อำเภอเมืองพังงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งคาโงก
L3301 อำเภอเมืองพังงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นบปริง
L3302 อำเภอเมืองพังงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่ากอ
L3304 อำเภอเมืองพังงา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะยาว
L8113 อำเภอเกาะยาว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเกาะยาวใหญ่
L3268 อำเภอเกาะยาว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรุใน
L3269 อำเภอเกาะยาว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะยาวน้อย
L8537 อำเภอเกาะยาว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่านา
L7875 อำเภอกะปง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่านา
L3263 อำเภอกะปง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รมณีย์
L3264 อำเภอกะปง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหมาะ
L3265 อำเภอกะปง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล
L3266 อำเภอกะปง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระโสม
L8114 อำเภอตะกั่วทุ่ง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกกลอย
L8194 อำเภอตะกั่วทุ่ง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระโสม
L3274 อำเภอตะกั่วทุ่ง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กะไหล
L3275 อำเภอตะกั่วทุ่ง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองเคียน
L3276 อำเภอตะกั่วทุ่ง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกกลอย
L3277 อำเภอตะกั่วทุ่ง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ถ้ำ
L3278 อำเภอตะกั่วทุ่ง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าอยู่
L3279 อำเภอตะกั่วทุ่ง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หล่อยูง
L3280 อำเภอตะกั่วทุ่ง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคึกคัก
L3282 อำเภอตะกั่วป่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางนายสี
L3285 อำเภอตะกั่วป่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองตะกั่วป่า
L7100 อำเภอตะกั่วป่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะคอเขา
L3281 อำเภอตะกั่วป่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกเคียน
L3283 อำเภอตะกั่วป่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางไทร
L3284 อำเภอตะกั่วป่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางม่วง
L3286 อำเภอตะกั่วป่า
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคุระบุรี
L7874 อำเภอคุระบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เกาะพระทอง
L3270 อำเภอคุระบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คุระ
L3271 อำเภอคุระบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางวัน
L8538 อำเภอคุระบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่นางขาว
L3273 อำเภอคุระบุรี
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลทับปุด
L8115 อำเภอทับปุด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกเจริญ
L3287 อำเภอทับปุด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับปุด
L8539 อำเภอทับปุด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแสน
L3289 อำเภอทับปุด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางเหรียง
L3290 อำเภอทับปุด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะรุ่ย
L3291 อำเภอทับปุด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท้ายเหมือง
L7876 อำเภอท้ายเหมือง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลลำแก่น
L3296 อำเภอท้ายเหมือง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท้ายเหมือง
L8540 อำเภอท้ายเหมือง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งมะพร้าว
L3293 อำเภอท้ายเหมือง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเตย
L3294 อำเภอท้ายเหมือง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บางทอง
L3295 อำเภอท้ายเหมือง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลำภี
L3297 อำเภอท้ายเหมือง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 51 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน