กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คลองทับจันทร์
L5453 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.คลองน้ำใส
L5454 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ทับพริก
L5455 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าข้าม
L5456 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านด่าน
L5457 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
L9109 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่าไร่
L5459 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ผ่านศึก
L5460 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลฟากห้วย
L5461 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.เมืองไผ่
L5462 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองสังข์
L5463 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หันทราย
L5464 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลเมืองอรัญประเทศ
L7294 อำเภออรัญญประเทศ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 13 กองทุน 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน