กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองทับจันทร์
L5453 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองน้ำใส
L5454 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับพริก
L5455 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าข้าม
L5456 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านด่าน
L5457 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร
L9109 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าไร่
L5459 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผ่านศึก
L5460 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฟากห้วย
L5461 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองไผ่
L5462 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองสังข์
L5463 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หันทราย
L5464 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
L7294 อำเภออรัญญประเทศ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
L5407 อำเภอเขาฉกรรจ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคลองหาด
L9104 อำเภอคลองหาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสูง
L5418 อำเภอโคกสูง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตาพระยา
L7537 อำเภอตาพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าเกษม
L7463 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังทอง
L5439 อำเภอวังสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์
L5440 อำเภอวังสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัฒนานคร
L5447 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศาลาลำดวน
L5431 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
L7464 อำเภอวังน้ำเย็น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองสระแก้ว
L5432 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาฉกรรจ์
L7843 อำเภอเขาฉกรรจ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขาสามสิบ
L5408 อำเภอเขาฉกรรจ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองไก่เถื่อน
L5411 อำเภอคลองหาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลองหินปูน
L9110 อำเภอวังน้ำเย็น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกปี่ฆ้อง
L9105 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคคลาน
L5422 อำเภอตาพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช่องกุ่ม
L5442 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซับมะกรูด
L5413 อำเภอคลองหาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แซร์ออ
L5443 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาพระยา
L9106 อำเภอตาพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาหลังใน
L5436 อำเภอวังน้ำเย็น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทัพไทย
L5424 อำเภอตาพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทัพราช
L5425 อำเภอตาพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทัพเสด็จ
L5426 อำเภอตาพระยา
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเกวียน
L9111 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าเกษม
L5428 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าแยก
L5429 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งมหาเจริญ
L9103 อำเภอวังน้ำเย็น
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทยอุดม
L5414 อำเภอคลองหาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรเดี่ยว
L5415 อำเภอคลองหาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไทรทอง
L5416 อำเภอคลองหาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนหมากเค็ง
L5445 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนหมากมุ่น
L5419 อำเภอโคกสูง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแก้ง
L5430 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เบญจขร
L5417 อำเภอคลองหาด
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผักขะ
L5446 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พระเพลิง
L9108 อำเภอเขาฉกรรจ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังใหม่
L9107 อำเภอวังสมบูรณ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัฒนานคร
L8183 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศาลาลำดวน
L7841 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระแก้ว
L7842 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระขวัญ
L5433 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองตะเคียนบอน
L5448 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองน้ำใส
L5449 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบอน
L5434 อำเภอเมืองสระแก้ว
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองม่วง
L9148 อำเภอโคกสูง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแวง
L5450 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแวง
L5421 อำเภอโคกสูง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหมากฝ้าย
L5451 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหว้า
L5410 อำเภอเขาฉกรรจ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยโจด
L5452 อำเภอวัฒนานคร
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 65 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน