กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลแก่นฝาง
L0577 อำเภอบ้านฝาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโคกงาม
L0575 อำเภอบ้านฝาง
5,884 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านฝาง
L7743 อำเภอบ้านฝาง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลป่ามะนาว
L0579 อำเภอบ้านฝาง
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ขามป้อม
L9164 อำเภอพระยืน
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลบ้านโต้น
L6809 อำเภอพระยืน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพระบุ
L0590 อำเภอพระยืน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล
L0591 อำเภอพระยืน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลพระยืน
L7745 อำเภอพระยืน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองแวง
L0592 อำเภอพระยืน
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 10 กองทุน 5,884 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน