กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขนุน
L4839 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จานใหญ่
L7244 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชำ
L4840 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตระกาจ
L4841 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำอ้อม
L4843 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนค้อ
L8511 อำเภอโนนคูณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บก
L4913 อำเภอโนนคูณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์
L4914 อำเภอโนนคูณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูเงิน
L4846 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูผาหมอก
L4847 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละลาย
L4850 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เวียงเหนือ
L4851 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สังเม็ก
L4853 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสาธงชัย
L4854 อำเภอกันทราลักษณ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกุง
L4915 อำเภอโนนคูณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่ากวาง
L4916 อำเภอโนนคูณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลยางชุมน้อย
L7248 อำเภอยางชุมน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกระหวัน
L4894 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุง
L5009 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกันทรอม
L4895 อำเภอขุนหาญ
8,981 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลขุนหาญ
L7662 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขุนหาญ
L4896 อำเภอขุนหาญ
5,985 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโนนสูง
L4897 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บักดอง
L4898 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พราน
L8510 อำเภอขุนหาญ
16,182 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
L8006 อำเภอขุนหาญ
9,187 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์วงศ์
L4901 อำเภอขุนหาญ
9,518 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพร
L4902 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ภูฝ้าย
L4903 อำเภอขุนหาญ
5,380 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสิ
L4904 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยจันทร์
L4905 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไฮ
L8515 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าคล้อ
L4918 อำเภอเบญจลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองงูเหลือม
L4920 อำเภอเบญจลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหว้า
L4921 อำเภอเบญจลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองฮาง
L4922 อำเภอเบญจลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกันทรารมย์
L9320 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกำแพง
L5020 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกจาน
L5024 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลจานแสนไชย
L5014 อำเภอห้วยทับทัน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโดด
L4938 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแต้
L5027 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลน้ำคำ
L4961 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวหุ่ง
L4984 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงบูรพ์
L7245 อำเภอบึงบูรพ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบุสูง
L8677 อำเภอวังหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปรางค์กู่
L7664 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลผือใหญ่
L4939 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพยุห์
L7669 อำเภอพยุห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไพรบึง
L7670 อำเภอไพรบึง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองคง
L7668 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเมืองจันทร์
L8887 อำเภอเมืองจันทร์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังหิน
L5000 อำเภอวังหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีรัตนะ
L7672 อำเภอศรีรัตนะ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลศรีสะอาด
L4885 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลส้มป่อย
L4988 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่
L5032 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสวนกล้วย
L4852 อำเภอกันทรลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสำโรงพลัน
L4947 อำเภอไพรบึง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด
L4855 อำเภอกันทรลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองใหญ่
L4974 อำเภอเมืองจันทร์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยทับทัน
L7671 อำเภอห้วยทับทัน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย
L7665 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์
L7507 อำเภอกันทรลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองขุขันธ์
L8188 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
L7246 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กระแชง
L4837 อำเภอกันทรลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กฤษณา
L4872 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กล้วยกว้าง
L5013 อำเภอห้วยทับทัน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กันทรารมย์
L7673 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ก้านเหลือง
L5019 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดเมืองฮาม
L4975 อำเภอยางชุมน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุดเสลา
L8672 อำเภอกันทรลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กู่
L4923 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขะยูง
L5021 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เขิน
L4906 อำเภอน้ำเกลี้ยง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แขม
L5023 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แข้
L5022 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คลีกลิ้ง
L5010 อำเภอศิลาลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอนกาม
L4976 อำเภอยางชุมน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำเนียม
L4856 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูซอด
L4956 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คูบ
L4907 อำเภอน้ำเกลี้ยง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกตาล
L4949 อำเภอภูสิงห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกเพชร
L4874 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกหล่าม
L5025 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จะกง
L4875 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จาน
L4957 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จาน
L4857 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จิกสังข์ทอง
L4981 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โจดม่วง
L5011 อำเภอศิลาลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ใจดี
L4876 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ซำ
L8676 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงรัก
L4950 อำเภอภูสิงห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดวนใหญ่
L4994 อำเภอวังหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดองกำเม็ด
L4877 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่าน
L4982 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดินแดง
L8674 อำเภอไพรบึง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดูน
L4859 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดู่
L4858 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดู่
L4983 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดู่
L4924 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตองปิด
L4908 อำเภอน้ำเกลี้ยง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเคียน
L4878 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะเคียนราม
L4951 อำเภอภูสิงห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตะดอบ
L4959 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาเกษ
L5026 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาโกน
L4972 อำเภอเมืองจันทร์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาอุด
L4879 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตำแย
L4933 อำเภอพยุห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตูม
L5002 อำเภอศรีรัตนะ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตูม
L4925 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทาม
L4860 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งไชย
L5028 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งสว่าง
L4995 อำเภอวังหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งใหญ่
L4842 อำเภอกันทรลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่ม
L4960 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธาตุ
L4996 อำเภอวังหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำเกลี้ยง
L4909 อำเภอน้ำเกลี้ยง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมพัฒนา
L4880 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนคูณ
L4977 อำเภอยางชุมน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนปูน
L4944 อำเภอไพรบึง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนเพ็ก
L4934 อำเภอพยุห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสัง
L4861 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสำราญ
L4844 อำเภอกันทรลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแก้ว
L4997 อำเภอวังหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บัวน้อย
L4862 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงบอน
L9040 อำเภอยางชุมน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงมะลู
L4845 อำเภอกันทรลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปราสาท
L4881 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปราสาท
L5015 อำเภอห้วยทับทัน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปราสาทเยอ
L4945 อำเภอไพรบึง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปรือใหญ่
L4882 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปะอาว
L5029 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เป๊าะ
L4917 อำเภอบึงบูรพ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผักแพว
L9038 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ผักไหม
L5016 อำเภอห้วยทับทัน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่
L4985 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พยุห์
L4935 อำเภอพยุห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พรหมสวัสดิ์
L8512 อำเภอพยุห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิงพวย
L5003 อำเภอศรีรัตนะ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิมาย
L4926 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พิมายเหนือ
L4927 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์ชัย
L5030 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์ศรี
L4928 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิ์
L4962 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนข่า
L4963 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนเขวา
L4964 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนค้อ
L4965 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนยาง
L4999 อำเภอวังหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรบึง
L4946 อำเภอไพรบึง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไพรพัฒนา
L4952 อำเภอภูสิงห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมือง
L4848 อำเภอกันทรลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองคง
L4986 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองแคน
L4987 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองน้อย
L4864 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เมืองหลวง
L5017 อำเภอห้วยทับทัน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยาง
L4865 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางชุมใหญ่
L4979 อำเภอยางชุมน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รังแร้ง
L5031 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รุง
L4849 อำเภอกันทรลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.รุ่งระวี
L8673 อำเภอน้ำเกลี้ยง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลมศักดิ์
L4883 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละทาย
L4866 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละลม
L4953 อำเภอภูสิงห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ละเอาะ
L4911 อำเภอน้ำเกลี้ยง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ลิ้นฟ้า
L4980 อำเภอยางชุมน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีแก้ว
L5004 อำเภอศรีรัตนะ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีตระกูล
L4884 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีโนนงาม
L9041 อำเภอศรีรัตนะ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีสำราญ
L5001 อำเภอวังหิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สมอ
L9039 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สระเยาว์
L5006 อำเภอศรีรัตนะ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สร้างปี่
L4989 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวาย
L4930 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะเดาใหญ่
L4886 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สะพุง
L5007 อำเภอศรีรัตนะ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำโรง
L5033 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำโรงตาเจ็น
L4887 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สำโรงปราสาท
L4931 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุขสวัสดิ์
L4948 อำเภอไพรบึง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสียว
L4940 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสียว
L4919 อำเภอเบญจลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เสื่องข้าว
L5008 อำเภอศรีรัตนะ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โสน
L4888 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หญ้าปล้อง
L4966 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแก้ว
L4867 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแก้ว
L4967 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองครก
L4968 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองค้า
L4937 อำเภอพยุห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแค
L4990 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองฉลอง
L4889 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองเชียงทูน
L4932 อำเภอปรางค์กู่
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว
L4868 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัวดง
L5012 อำเภอศิลาลาด
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไผ่
L4969 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองม้า
L4941 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแวง
L4869 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหมี
L4991 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองหัวช้าง
L4870 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองห้าง
L5034 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองอึ่ง
L8514 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองไฮ
L4970 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หมากเขียบ
L4971 อำเภอเมืองศรีสะเกษ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยตามอญ
L4954 อำเภอภูสิงห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยตึ๊กชู
L8675 อำเภอภูสิงห์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยใต้
L4890 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยทับทัน
L9042 อำเภอห้วยทับทัน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยสำราญ
L4891 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยเหนือ
L8509 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หว้านคำ
L4993 อำเภอราษีไศล
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวช้าง
L5036 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หัวเสือ
L4893 อำเภอขุขันธ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อีเซ
L8513 อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อีปาด
L4871 อำเภอกันทรารมย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อี่หล่ำ
L5037 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 216 กองทุน 55,233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน