กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลยางชุมน้อย
L7248 อำเภอยางชุมน้อย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกระหวัน
L4894 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.กุง
L5009 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลกันทรอม
L4895 อำเภอขุนหาญ
8,981 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลขุนหาญ
L7662 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ขุนหาญ
L4896 อำเภอขุนหาญ
5,985 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโนนสูง
L4897 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.บักดอง
L4898 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.พราน
L8510 อำเภอขุนหาญ
16,182 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์
L8006 อำเภอขุนหาญ
9,187 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.โพธิ์วงศ์
L4901 อำเภอขุนหาญ
9,518 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ไพร
L4902 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ภูฝ้าย
L4903 อำเภอขุนหาญ
5,380 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลเทศบาลตำบลสิ
L4904 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(50%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ห้วยจันทร์
L4905 อำเภอขุนหาญ
0 0.00 0.00
(40%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองไฮ
L8515 อำเภออุทุมพรพิสัย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.ท่าคล้อ
L4918 อำเภอเบญจลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองงูเหลือม
L4920 อำเภอเบญจลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองหว้า
L4921 อำเภอเบญจลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบลอบต.หนองฮาง
L4922 อำเภอเบญจลักษ์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(0%)
- - -
รวม 20 กองทุน 55,233 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน