กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ช้างมิ่ง
L5076 อำเภอพรรณนานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมน้ำอูน
L8962 อำเภอนิคมน้ำอูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สุวรรณคาม
L9057 อำเภอนิคมน้ำอูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัว
L5065 อำเภอนิคมน้ำอูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองปลิง
L9342 อำเภอนิคมน้ำอูน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลงิ้วด่อน
L9325 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงเครือ
L8966 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดงมะไฟ
L7792 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าแร่
L7791 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลธาตุนาเวง
L8971 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองลาด
L9052 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง
L5113 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลฮางโฮง
L5114 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครสกลนคร
L7249 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองเมืองทองท่าแร่
L8969 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขมิ้น
L8970 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกก่อง
L5101 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงชน
L5104 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงมะไฟ
L8968 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนหอม
L9316 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พังขว้าง
L5109 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงลาย
L9351 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยยาง
L8967 อำเภอเมืองสกลนคร
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุสุมาลย์
L5041 อำเภอกุสุมาลย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กุสุมาลย์
L7944 อำเภอกุสุมาลย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาเพียง
L5042 อำเภอกุสุมาลย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาโพธิ์
L5043 อำเภอกุสุมาลย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพธิไพศาล
L5044 อำเภอกุสุมาลย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อุ่มจาน
L5045 อำเภอกุสุมาลย์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดบาก
L7969 อำเภอกุดบาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดไห
L8979 อำเภอกุดบาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดแฮด
L9069 อำเภอกุดบาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาม่อง
L8978 อำเภอกุดบาก
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาใน
L5078 อำเภอพรรณานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ
L5079 อำเภอพรรณานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบัวสว่าง
L8964 อำเภอพรรณานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรรณานคร
L5081 อำเภอพรรณานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรรณานิคม
L7560 อำเภอพรรณานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพอกน้อย
L9059 อำเภอพรรณานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไร่
L9062 อำเภอพรรณานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังยาง
L8963 อำเภอพรรณานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เชิงชุม
L9061 อำเภอพรรณานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บะฮี
L9065 อำเภอพรรณานิคม
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพังโคน
L7795 อำเภอพังโคน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา
L5087 อำเภอพังโคน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแร่
L5089 อำเภอพังโคน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไฮหย่อง
L5090 อำเภอพังโคน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ต้นผึ้ง
L5086 อำเภอพังโคน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วงไข่
L5088 อำเภอพังโคน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำบ่อ
L5130 อำเภอวาริชภูมิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลาโหล
L8973 อำเภอวาริชภูมิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวาริชภูมิ
L7534 อำเภอวาริชภูมิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองลาด
L5133 อำเภอวาริชภูมิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ค้อเขียว
L5129 อำเภอวาริชภูมิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วาริชภูมิ
L8974 อำเภอวาริชภูมิ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคูสะคาม
L5118 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาซอ
L5122 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวานรนิวาส
L7794 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองแวง
L5125 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองสนม
L9060 อำเภอวานรนิวาส
13,811 0.00 0.00
(50%)
310,747.50
(inf%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลกุดเรือคำ
L5115 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ขัวก่าย
L5116 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คอนสวรรค์
L5117 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เดื่อศรีคันไชย
L9150 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธาตุ
L5120 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาคำ
L5121 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วานรนิวาส
L8972 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีวิชัย
L9058 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแวงใต้
L9064 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อินทร์แปลง
L5128 อำเภอวานรนิวาส
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลคำตากล้า
L7559 อำเภอคำตากล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลแพด
L9338 อำเภอคำตากล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำตากล้า
L5046 อำเภอคำตากล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาแต้
L5047 อำเภอคำตากล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองบัวสิม
L9341 อำเภอคำตากล้า
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านม่วง
L7797 อำเภอบ้านม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยหลัว
L5075 อำเภอบ้านม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงหม้อทองใต้
L5068 อำเภอบ้านม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงหม้อทอง
L5067 อำเภอบ้านม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงเหนือ
L8977 อำเภอบ้านม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โนนสะอาด
L9269 อำเภอบ้านม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อแก้ว
L9348 อำเภอบ้านม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ม่วง
L5072 อำเภอบ้านม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มาย
L5073 อำเภอบ้านม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกวั่ง
L5074 อำเภอบ้านม่วง
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าก้อน
L5154 อำเภออากาศอำนวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบะหว้า
L5156 อำเภออากาศอำนวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโพนแพง
L5158 อำเภออากาศอำนวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวาใหญ่
L9339 อำเภออากาศอำนวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา
L7987 อำเภออากาศอำนวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลอากาศอำนวย
L7498 อำเภออากาศอำนวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาฮี
L5155 อำเภออากาศอำนวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนงาม
L5157 อำเภออากาศอำนวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.อากาศ
L5161 อำเภออากาศอำนวย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกสี
L5136 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลดอนเขือง
L7550 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบงใต้
L5141 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านต้าย
L8975 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันนา
L9337 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน
L7796 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหนองหลวง
L5149 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ค้อใต้
L5134 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คำสะอาด
L5135 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาลโกน
L5137 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตาลเนิ้ง
L5138 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทรายมูล
L9071 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ธาตุทอง
L5140 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บงเหนือ
L5142 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านถ่อน
L9067 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โพนสูง
L5146 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แวง
L9340 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สว่างแดนดิน
L8976 อำเภอสว่างแดนดิน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าศิลา
L5150 อำเภอส่องดาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปทุมวาปี
L5151 อำเภอส่องดาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัฒนา
L5152 อำเภอส่องดาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลส่องดาว
L7459 อำเภอส่องดาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง
L5153 อำเภอส่องดาว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จันทร์เพ็ญ
L5059 อำเภอเต่างอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เต่างอย
L5060 อำเภอเต่างอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาตาล
L5061 อำเภอเต่างอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงทวาย
L5062 อำเภอเต่างอย
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลตองโขบ
L5051 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ด่านม่วงคำ
L5050 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แมดนาท่ม
L5052 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เหล่าโพนค้อ
L5053 อำเภอโคกศรีสุพรรณ
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเจริญศิลป์
L7798 อำเภอเจริญศิลป์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกศิลา
L5054 อำเภอเจริญศิลป์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เจริญศิลป์
L5055 อำเภอเจริญศิลป์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทุ่งแก
L5056 อำเภอเจริญศิลป์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านเหล่า
L9336 อำเภอเจริญศิลป์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแปน
L5058 อำเภอเจริญศิลป์
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเชียงสือ
L5091 อำเภอโพนนาแก้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนาแก้ว
L5092 อำเภอโพนนาแก้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านโพน
L9056 อำเภอโพนนาแก้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาตงวัฒนา
L8965 อำเภอโพนนาแก้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านแป้น
L5094 อำเภอโพนนาแก้ว
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลโคกภู
L9051 อำเภอภูพาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสร้างค้อ
L5098 อำเภอภูพาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.กกปลาซิว
L5096 อำเภอภูพาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หลุบเลา
L5099 อำเภอภูพาน
0 0.00 0.00
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 140 กองทุน 13,811 0.00 0.00 310,747.50 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน