กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - กองทุนสุขภาพตำบล

ระบบบริหารกองทุนสุขภาพตำบล

ชื่อกองทุนจำนวนประชากร(คน)ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช.ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น(คำนวณ)ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่นจำนวนเงินรับจากสปสช.(บาท)จำนวนเงินรับจากท้องถิ่น(บาท)โครงการ
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดงประคำ
L3496 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ตลุกเทียม
L3497 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พรหมพิราม
L3500 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพรหมพิราม
L8211 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะต้อง
L3501 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะตูม
L8914 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วงฆ้อง
L3503 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังวน
L3504 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ศรีภิรมย์
L3505 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองแขม
L3506 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หอกลอง
L3507 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลท่าทอง
L8916 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลไทรย้อย
L8909 อำเภอเนินมะปราง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลนครไทย
L7109 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินกุ่ม
L7110 อำเภอบางกระทุ่ม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลเนินมะปราง
L8145 อำเภอเนินมะปราง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
L7527 อำเภอบางกระทุ่ม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางระกำ
L8433 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่
L8913 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านคลอง
L3514 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านมุง
L8910 อำเภอเนินมะปราง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านแยง
L3467 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบ้านใหม่
L8147 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลบึงระมาณ
L3492 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลปลักแรด
L7450 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลป่าแดง
L7954 อำเภอชาติตระการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพลายชุมพล
L3519 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลพันเสา
L3493 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวงฆ้อง
L8146 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวังทอง
L7451 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลวัดโบสถ์
L8148 อำเภอวัดโบสถ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลสนามคลี
L3484 อำเภอบางกระทุ่ม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลห้วยแก้ว
L8911 อำเภอบางกระทุ่ม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลตำบลหัวรอ
L3525 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลนครพิษณุโลก
L8264 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล เทศบาลเมืองอรัญญิก
L8174 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แก่งโสภา
L3527 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คันโช้ง
L3538 อำเภอวัดโบสถ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.คุยม่วง
L3485 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.โคกสลุด
L3478 อำเภอบางกระทุ่ม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.งิ้วงาม
L3508 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.จอมทอง
L3509 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชมพู
L3471 อำเภอเนินมะปราง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชัยนาม
L3528 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชาติตระการ
L3455 อำเภอชาติตระการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ชุมแสงสงคราม
L3486 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดอนทอง
L3510 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ดินทอง
L8918 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท้อแท้
L3539 อำเภอวัดโบสถ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ทับยายเชียง
L3498 อำเภอพรหมพิราม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่างาม
L8919 อำเภอวัดโบสถ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าตาล
L3479 อำเภอบางกระทุ่ม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่านางงาม
L3487 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าโพธิ์
L3512 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าสะแก
L3456 อำเภอชาติตระการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ท่าหมื่นราม
L3530 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นครชุม
L3461 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นครป่าหมาก
L3480 อำเภอบางกระทุ่ม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นาบัว
L3462 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.น้ำกุ่ม
L3463 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.นิคมพัฒนา
L3488 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินเพิ่ม
L8908 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.เนินมะปราง
L3473 อำเภอเนินมะปราง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อทอง
L3489 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อโพธิ์
L3465 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ่อภาค
L8907 อำเภอชาติตระการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกร่าง
L3513 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านกลาง
L3531 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านดง
L3458 อำเภอชาติตระการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
L3412 อำเภอเนินมะปราง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านป่า
L3515 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านพร้าว
L3466 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านยาง
L3541 อำเภอวัดโบสถ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บ้านไร่
L3482 อำเภอบางกระทุ่ม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงกอก
L3491 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.บึงพระ
L3516 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ปากโทก
L3517 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ป่าแดง
L3459 อำเภอชาติตระการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่ขอดอน
L3518 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ไผ่ล้อม
L3483 อำเภอบางกระทุ่ม
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.พันชาลี
L3532 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.มะขามสูง
L3520 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.แม่ระกา
L3533 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ยางโกลน
L3468 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังทอง
L3534 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังน้ำคู้
L8915 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังพิกุล
L3536 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังโพรง
L3476 อำเภอเนินมะปราง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังยาง
L3477 อำเภอเนินมะปราง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วังอิทก
L3494 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดจันทร์
L8917 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดโบสถ์
L3542 อำเภอวัดโบสถ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.วัดพริก
L3523 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สมอแข
L3524 อำเภอเมืองพิษณุโลก
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.สวนเมี่ยง
L3460 อำเภอชาติตระการ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกะท้าว
L3469 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองกุลา
L8912 อำเภอบางระกำ
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หนองพระ
L3537 อำเภอวังทอง
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.ห้วยเฮี้ย
L3470 อำเภอนครไทย
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
กองทุนสุขภาพตำบล อบต.หินลาด
L3543 อำเภอวัดโบสถ์
0 nan nan
(%)
0.00
(nan%)
- - -
รวม 100 กองทุน 0 nan nan 0.00 0.00 0.00 0

*** หมายเหตุ : ตัวเลข ประมาณการณ์จำนวนเงินจัดสรรโดย สปสช. และ ประมาณการณ์เงินสมทบจากท้องถิ่น จะยังไม่ถูกต้องจนกว่าจะมีการบันทึกข้อมูลประชากรครบทุกกองทุน